Sgwrs Defnyddiwr:Anatiomaros/Archif 3

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search


Bwrdd yr Iaith[golygu cod y dudalen]

Henffych gyfaill. Gadewais neges fechan yn pwysig i ti oherwydd dy ymwneud a ByrIG ar Wicipedia:Y Caffi/25,000 erthygl. Os cei gyfle.... Llywelyn2000 19:26, 29 Mai 2009 (UTC)

Hawddamor, Llywelyn! Dwi nôl yma yn rhy hwyr yn y dydd/gynnar yn y bore i wneud rhywbeth amdano rwan, ond mae angen "symud ymlaen" gyda hyn. Atgoffa fi eto os dwi'n anghofio. Dwi heb glywed gair gan y Bwrdd ers misoedd - typical o'n sefydliadau parchus ni! Gwell i ni drefnu ymgyrch, mae'n debyg. Beth am gysylltu ag UCAC, er enghraifft? Basa ti'n fodlon gwneud hynny? Mae gennym dudalen gwe yn rhad ac am ddim i bob ysgol yng Nghymru, mond iddyn nhw eu "mabwysiadu" (a'u trefi/pentrefi/cymunedau lleol hefyd, fel prosiectau?)
Un syniad sy gen i ydy ceisio perswadio'r Bwrdd i noddi'r Wicipedia yn anuniongyrchol trwy dalu am gyfres o hysbysebion i ni yn y papurau bro, pob wan jac o nhw am flwyddyn gron. Ydy hynny'n syniad da neu ydw i'n bod yn rhy optimistig o lawer? Bychan fyddai'r gost iddyn nhw mewn gwirionedd. Amser i fod yn ddigywilydd o hy efallai? Pwysleisio dro ar ôl tro: 23,000 o erthyglau Cymraeg, mwy nag a fu erioed mewn unrhyw wyddionadur neu gyfeirlyfr Cymraeg, ac ar bob pwnc dan haul... Hwyl, Anatiomaros 23:37, 29 Mai 2009 (UTC)
Syniad da. Mi ffoniai Emrys, Llywydd UCAC fory. Tithau: fwrdd yr iaith a'r papurau bro. Cyhoeddusrwydd ydy hyn, yn te. Mae ei angen. Mae angen y niferoedd arnom; arbenigwyr yn eu maes i ofalu am eu maes. Oes yna bobl eraill yn darllen y llith hwn y medran nhw WNEUD rhywbeth tebyg? Mae CBAC wedi arwain y ffordd ar eu tudalen nhw. Un pwynt bach ynglyn a'r cymal am niferoedd yr erthygl, Anatiomaros: efallai fod mireinio a chywiro'r erthyglau bychan, gwan, yn bwysicach na dim, bellach. Mi drof at erthygl arall yn y Caffi rwan, ysgogi'r Blaid i greu deddfwriaeth newydd. Llywelyn2000 21:54, 30 Mai 2009 (UTC)
Ardderchog Llywelyn. Mi sgwenna i at y Bwrdd eto a chodi'r cwestiwn. Efallai wnes i bentyrru gormod o bethau ar ben ei gilydd y tro dwetha a'i bod yn well i ganolbwyntio ar un peth ar y tro. Rhaid i mi gyfadde 'mod i'n siomedig braidd yn eu hagwedd hyd yn hyn - wedi gaddo cysylltu "yn y flwyddyn newydd" ond heb wneud, ac yn wir heb wneud rhyw lawer o gwbl. Fel 'na mae hi. Dwi ddim yn disgwyl gwyrthiau dros nos ond mae 'na bethau wnes i awgrymu na fyddai'n golygu aberth mewn amser nac arian o'u rhan nhw ac mae nhw heb wneud dim. Hoffi dy syniad o drafod gyda'r Blaid, gadewais nodyn yn y Caffi. Hwyl, Anatiomaros 22:46, 30 Mai 2009 (UTC)
ON Rwyt ti'n iawn am yr eginau, wrth gwrs, ond dyna pam 'dan ni angen fwy o bobl.... Anatiomaros 22:47, 30 Mai 2009 (UTC)
Gwych. Ymlaen! Llywelyn2000 23:05, 30 Mai 2009 (UTC)
Dwi wedi sgwennu at y Bwrdd eto i ofyn iddyn nhw ystyried o ddifri y posiblrwydd o noddi'r Wicipedia yn aniongyrchol trwy dalu am gyfres o hysbysebion yn y papurau bro a/neu Golwg. Rhy gynnar eto i ddisgwyl ateb ond mi roddaf y manylion yn yr atodiad i'r Caffi (25,000 erthygl) pan ddaw. Anatiomaros 16:44, 1 Mehefin 2009 (UTC)


Tom.G.Cartwright - Llun Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy[golygu cod y dudalen]

Helo Cefaid dy neges ond ga i ofyn os y caf roi fy enw ar y llun oherwydd llun a dynnwyd gannyf fi oedd hi.

Plis ymatebwch Diolch

Sori i dorri ar draws, ond rhag ofn nad yw Anatimaros yn gweld hwn am sebl, mi geisiaf ateb dy gwestiwn. Pan yn uwchlwytho llun, mae cyfle i osod unrhyw wybodaeth yn y blwch sylw, sydd wedyn i'w weld ar dudalen y ddelwedd (uwchlwythais y llun yma gyda chaniatad Emma Rees a'i dynnodd, a nodais hynny yn y sylw). Dyna'r unig fan ble fyddai'r enw yn ymddangos. Dim ond delweddau rhydd (h.y. dim hawlfraint) sy'n cael eu gosod ar y wicipedia.--Ben Bore 20:15, 17 Mehefin 2009 (UTC)
Diolch am ymateb, Ben. Dwi'n meddwl fod hynny'n esbonio'r sefyllfa. Hefyd, fel wnes i ddweud wrth Tom ar ei dudalen sgwrs, hyd yn oed pe bai'n iawn yn ôl ein rheolau dydy hi ddim yn syniad da i roi ei enw a'i gyfeiriad i bawb yn y byd eu gweld. Anatiomaros 20:21, 17 Mehefin 2009 (UTC)

Oce Felly. Ond ydy hi'n bosib i ddileu y tudalen gyda llun y neuadd ac yr ysgol i mi gael ei uwchlwytho eto oherwydd mae un llun wedi cael ei uwchlwytho yn ddamweinil ar y dudalen gyda llun yr neuadd.
Diolch.

Dileu y llun ei hun, rwyt ti'n feddwl? Iawn, dim problem, wna'i edrych rwan. Anatiomaros 19:03, 19 Mehefin 2009 (UTC)
A, mae 'na broblem. Am fod dau lun yno ni fedraf ddileu'r un diweddaraf heb ddileu'r un cyntaf hefyd. Y peth gorau i'w wneud ydy i ti lwytho dy fersiwn newydd; dylai neges dod i fyny yn gofyn os wyt ti isio i'r llun newydd gymryd lle'r hen un. Gwna hynny a dylai popeth fod yn iawn, dwi'n meddwl (dwi ddim wedi trio hyn o'r blaen chwaith!). Anatiomaros 19:09, 19 Mehefin 2009 (UTC)

Helo[golygu cod y dudalen]

Helo Anatiomaros,

Ia, sori am hyn. Pan wnes i gofrestru am y Wiki Saesneg, roedd popeth yn iawn, ac roeddwn i'n meddwl roeddwn i'n gallu defnyddio'r cyfrif "xxglennxx" fel cyfrif inter-Wici, ond doedd e ddim yn gweithio, felly cofrestrais i am y Wici-Cymraeg efo enw defnyddiwr arall. Oes modd cadw'r dau, fel cyfuno nhw? Os nid, bydd rhaid imi ddileu'r cyfrif "Wiccan1" a defnyddio "xxglennxx" ar y Wici yma. Wiccan1 22:36, 18 Mehefin 2009 (UTC)

S'mae Wiccan1? Roeddwn i'n siwr mai camgymeriad bach diniwed oedd hyn, wrth gwrs, ond mae'r rheolau yn gadarn: does neb yn fod i gael dau gyfrif ar yr un wicipedia "lleol" a dydyn nhw ddim yn fod i gael mwy nag un cyfrif traws-wici chwaith, wrth gwrs (mae rhai pobl yn gwneud hynny er mwyn chwarae castiau o bob math, bod yn fandaliaid ayyb). Dwi ddim yn siwr os dwi'n deall yn iawn. Ydy "xxglennxx" yn gyfrif rhyngwici neu beidio, felly? Os ydy o, bydd rhaid dileu'r cyfrif "Wiccan1" ar y wici Cymraeg a defnyddio'r llall. Os nad ydy o, mi gei di'r dewis pa un i'w gadw yma. Dwi'n defnyddio enw arall ar 'en:', er enghraifft, achos roedd rhywun yn defnyddio'r enw Anatiomaros yno yn barod (ond Anatiomaros yw fy enw cyfrif ar 'fr:' ac ambell un arall hefyd): mae hynny'n iawn ond yn dipyn o niwsans achos fedra'i ddim creu cyfrif rhyngwici wrth yr enw 'Anatiomaros' (drap!). I fyny i ti, felly. Hwyl, Anatiomaros 00:12, 19 Mehefin 2009 (UTC)
Heia, dwi'n iawn diolch. Chdithau? Na, rwyt yn iawn - dwi'n meddwl bod cyfrif "xxglennxx" yn rhyngwici, oherwydd dwi'n gallu ychwanegu ac newid erthyglau ym mhob iaith (Saesneg, Saesneg Syml, Cymraeg ayyb) efo'r cyfrif hwnnw, ond dwi'n gallu defnyddio'r cyfrif hwn (Wiccan1) efo'r Wici Cymraeg. Ai fydd yn dileu'r cyfrif hwn ddileu fy ychwanegiadau? Wiccan1 22:17, 19 Mehefin 2009 (UTC)
Mae'n drwg gen i am fod mor hir yn ymateb. Diolch am egluro'r sefyllfa. Dwi'n meddwl mai dileu'r cyfrif 'Wiccan1' sydd orau, felly. Y dewis arall fyddai blocio'r cyfrif (gyda nodyn i esbonio'r sefyllfa). Wna'i ofyn i Deb be sydd orau; mae ganddi fwy o brofiad na fi. Beth bynnag, fydd y naill peth na'r llall ddim yn effeithio ar dy gyfraniadau. Gyda llaw, ai un cyfrif yn unig sy gen ti ar y wici Saesneg? Rhaid bod yn ofalus fan 'na! Hwyl am rwan, Anatiomaros 19:29, 20 Mehefin 2009 (UTC)
Heia, 'sdim ots mun. Dwi newydd geisio dileu'r cyfrif hwn, ond does dim hawl imi - dwi wedi edrych ym mhob man, ond dyw e ddim yna i ddileu'r cyfrif. Efallai gwnaf i roi nodyn ar fy nhudalen Wiccan1 ar y Wici Cymraeg o ddweud rhywbeth fel 'dwi ddim yn defnyddio'r cyfrif hwn yn bellach . . . .' yn Saesneg hefyd, jyst rhag ofn. Oes, mae gen i un gyfrif yn unig ar y Wici Saesneg, sef Xxglennxx, ond dwi'n defnyddio'r enw hwnnw ar y Saesneg Syml hefyd. Wiccan1 20:04, 20 Mehefin 2009 (UTC)
Na, dydy hyd yn oed gweinyddwr ddim yn medru dileu cyfrif rhywun (er mwyn diogelwch). Dwi wedi gadael nodyn i Deb. Rhag ofn ei bod hi ar y wici Saesneg rwan wna'i ofyn iddi fan 'na hefyd. Dwi erioed wedi bod mewn sefyllfa fel hyn. Hyd yn oed fel biwrocrat does gen i ddim hawl i ddileu cyfrif a basa'n rhaid gofyn i rywun ar 'metawiki', dwi'n meddwl: ond mi fedra'i ddychymygu'r broses biwrocrataidd! Mi fedra'i symud cyfrif (h.y. ei symud i enw newydd), ond dwi ddim yn meddwl fod hynny'n help yma gan fod dy gyfrif trawswici yn bod yma yn barod. Dryswch! Ond paid a phoeni, wnawn ni sortio pethau allan i ti. Hwyl, Anatiomaros 20:12, 20 Mehefin 2009 (UTC)
Helo 'to. Do, gwnes i adael neges bach yn barod yno, ond mi roedd creoso'n barod i ti ailosod neges dy hun, felly diolch. Ni gwnaf i ddefnyddio'r cyfrif hwnnw'n bellach, OND mi roddaf neges ddwyeithiog yno, jyst rhag ofn. Diolch eto :D Xxglennxx 00:33, 23 Mehefin 2009 (UTC)

Card Penblwydd Hapus[golygu cod y dudalen]

Hi Fôn, Dw i wedi prynu card Cymraeg i fy nai. Mae o'n un oed y Gorffennaf hon. Dw i'n eisiau ysgrifnnu neges Cymraeg, ond dw i'n eisiau i fod cywir yn llwyr efo fy ngeiriau. Please could you translate these two lines [or the Welsh equivalents] as they would naturally be written by a North Walian to a child:

  • To [name]
  • Love from [name]

I know these lines are simple to translate, but I do want to make sure I'm accurate. Diolch yn fawr iawn, Paul-L 22:28, 11 Gorffennaf 2009 (UTC)

Hi Paul, sut mae? Sorry for taking so long to reply but I've only just noticed this now. What I would suggest is:
  • I [enw]
  • Gyda chariad i ti, oddi wrth [enw] (or 'gyda chariad i ti ar dy benblwydd, oddi wrth'; many people would use 'gan' instead of 'oddi wrth', which is a bit formal)
Hope that helps and that your nephew has a great birthday: Penblwydd Hapus iddo! Anatiomaros 19:22, 13 Gorffennaf 2009 (UTC)
Diolch yn fawr iawn! Paul-L 09:06, 16 Gorffennaf 2009 (UTC)
My nephew enjoyed the card... well, I say 'enjoyed', but he was more interested in playing with a cushion. The printed message in the card was 'Penblwydd Hapus a Hywl Fawr', which, as a sender and receiver of English-language cards for years, did seem a bit unusual to me! Paul-L 19:02, 21 Gorffennaf 2009 (UTC)
Glad to hear that, Paul. Great when they're that age: just give them the wrapping paper rather than the present and they're happy! (My nephew's about the same age).
That's so true! He got lots of new toys for Christmas, and the only thing he wanted to play with?... the TV remote control!
Re: Vocab etc. I'm not sure you're missing too much. Basically we can't get the b** script to work, so it seems we're stuck. The WLB and Vocab have been in touch again but I really don't know what to say. I think the links given at Sgwrs nodyn:Vocab have English versions available: do you have any clue about adapting the script found there? I've just about given up on it but I'll have to respond to WLB and Vocab soon. I had hoped for more, but it's still an important step forward for us and it seems a pity to have to pass it over (and give the impression we're a bunch of amateurs at the same time - true of course, but...). Don't worry if you can't help. Hwyl, Anatiomaros 20:02, 21 Gorffennaf 2009 (UTC)
Programming is one of the weaker points in my knowledge of computing, so I can't work it out. Perhaps a good solution would be to write something like "Please Note: At the present time BBC Vocab can only be used when not logged in." under the 'Troi Ymlaen' in the Vocab box. This should satisfy the WLB & BBC Vocab, and give somebody here more time to work it out. Paul-L 22:04, 26 Gorffennaf 2009 (UTC)
P.S. I could try to work it out, as I've now got a fixed Internet connection, but I'll be going away for a week in the next few days, so using the above solution means I could look at it again when I get back. Paul-L 22:04, 26 Gorffennaf 2009 (UTC)
Diolch yn fawr i ti, Paul. Paid a phoeni amdano - we'll sort something out. Mwynhea dy wyliau! Anatiomaros 22:31, 26 Gorffennaf 2009 (UTC)
I haven't been on holiday, I have been staying with a relative (with no Internet connection), and I will be going back there tomorrow (Dydd Gwener). I've had another quick look at Vocab, and still can't work anything out, so I'll go back to formatting pages. Paul-L 19:22, 6 Awst 2009 (UTC)

Cyfieithu[golygu cod y dudalen]

Thanks for that Mtaylor848 17:36, 16 Gorffennaf 2009 (UTC)

You're welcome. If you can think of any other useful "formulas" let me know! Anatiomaros 17:38, 16 Gorffennaf 2009 (UTC)

I do agree in principle - it's just that I feel I don't have sufficient understanding to give any guidance. Deb 18:23, 19 Gorffennaf 2009 (UTC)

Treigladau[golygu cod y dudalen]

Dw'i wedi rhoi'r taflenni treiglad i mewn i'r erthygl Treiglad. Gobeithio bod y Gymraeg yn gwyir - s'gen i ddim Cymraeg rhugl. -- Shimmin Beg 21:19, 21 Gorffennaf 2009 (UTC)

Diolch yn fawr i ti am hynny, Shimmin Beg. Paid â phoeni o gwbl am safon dy Gymraeg - mae'n well o lawer na llawer o'r cyfranwyr sy'n dod yma, yn Gymry a dysgwyr! Wna' i fwrw golwg dros y taflenni yn nes ymlaen. Diolch eto, Anatiomaros 21:23, 21 Gorffennaf 2009 (UTC)

Daily Post - y diweddaraf[golygu cod y dudalen]

Beth ydy'r diweddaraf:

Bydd Dafydd Wigley yn cyfrannu blog rheolaidd ar y safle a bydd gan Ieuan Wyn Jones, arweinydd presennol Plaid Cymru, flog ar faterion sy'n ymwneud â byd busnes. Bwriedir sefydlu blogiau eraill gan ffigyrau amlwg ar y safle.

Dwi'n meddwl fod un neu ddau o bethau sydd angen eu diweddaru yma. Diolch rhen goes. Llywelyn2000 16:40, 1 Awst 2009 (UTC)

Felly hefyd: Llyfrgell Ganolog Caerdydd Gobeithir agor yr adeilad newydd ym Medi 2008. Llywelyn2000 16:48, 1 Awst 2009 (UTC)

Un arall: Afon Menai - Gobeithir troi'r rhan fwyaf o'r Fenai yn Warchodfa Morwrol yn y dyfodol agos. Ydy hynny wedi digwydd? Rho wybod i mi os wyt ti isio cymorth i ddiweddaru'r pethau yma. Llywelyn2000 16:55, 1 Awst 2009 (UTC)

Chwifiwn ein baneri...[golygu cod y dudalen]

Diolch am dy waith ar y baneri a'r testun. Buost wych, fel arfer! Un mater bach: cymer olwg yn y caffi; sgin ti sylwadau ar fy awgrym am y dyddiadau? Tipyn o waith, ond mae'n well cysoni rwan nac ar ol 40,000 o erthyglau! Llywelyn2000 21:10, 2 Awst 2009 (UTC)

OCe. Ie, Bot ydy'r ffordd ymlaen. Mae hwnnw wedi'i sefydlu ar Scgript Peithon, ac mae gen i tipyn o hwnnw (neu mi oedd!). OND, mae'n rhaid i Fiwrocrat roi ei ganiatad, Mr Anatiomaros, Syr... Wnei di gymryd cip ar Steward requests/Bot status a mi weli ddolen o'r enw Special:UserRights. Bydd yn rhaid aros wythnos, rhag ofn fod unrhyw un o'r criw'n gwrthwynebu. Llywelyn2000 22:57, 2 Awst 2009 (UTC)
Unrhyw newydd am hyn, Llywelyn? Cofia bydd angen botwm mawr coch gyda STOP! arno i'w ddiffodd mewn argyfwng, rhag ofn... Anatiomaros 23:00, 4 Awst 2009 (UTC)
Disgwyl i ti fel Biwrocrat (a phawb arall) i roi sel dy / eich bendith ydw i. Fel y gweli uchod, y drefn ydy disgwyl am wythnos cyn bwrw ymlaen. Tydw i ddim yn siwr os wneith y bot y gwaith efo'r dyddiadau ond mae 'na ddigon o jobsys eraill iddo. Ac mae'n bryd i ni Wici gael un! Llywelyn2000 23:17, 5 Awst 2009 (UTC)
Os oes gen ti un sy'n barod i redeg, gwna arbrawf bach ar bob cyfri. Mae'r 'bot status requests' ar gyfer rhoi statws bot ar ôl cyfnod o redeg y bot fel arbrawf, felly does dim problem hyd y gwelaf i, ond wna'i siecio'r manylion eto (fel arfer mae bot o rywle neu'i gilydd yn troi i fyny ac yn dechrau golygu, dim ond wedyn, os ydy o'n gweithio'n iawn, mae'n cael statws bot). Anatiomaros 23:24, 5 Awst 2009 (UTC)
Grant or revoke bot status : A local bureaucrat can use this page to grant or revoke bot status to another user account. Bot status hides a user's edits from recent changes and similar lists, and is useful for flagging users who make automated edits. This should be done in accordance with applicable policies. Anatiomaros 23:26, 5 Awst 2009 (UTC)

24,000[golygu cod y dudalen]

Nice to get to 24,000th article. Cheers for the template on which I have based the pages. Mtaylor848 22:06, 6 Awst 2009 (UTC)

You're welcome. Sorry we don't give out prizes! Anatiomaros 22:12, 6 Awst 2009 (UTC)

Seibiant i'r Bot Wici[golygu cod y dudalen]

Oherwydd yr anghydfod diweddar penderfynais mai cael seibiant am ychydig o ddyddiau oedd y peth gorau i'w wneud yn yr amgylchiadau, rhag ofn i bethau fynd o ddrwg i waeth. Mae 'ychydig o ddyddiau' wedi troi'n wythnos gron, ond dwi am ailgydio yn y gwaith wici unwaith yn rhagor rwan. Roedd yn hen bryd i mi gael brêc bach, beth bynnag. Dwi wedi bod yn cyfrannu yma yn rheolaidd am dros dair blynedd erbyn hyn ac mae pawb yn cyrraedd y pwynt lle mae angen newid am sbel. Ers peth amser rwan dwi wedi bod yn meddwl am deithio - am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd - a rhoddodd y seibiant o wythnos y cyfle i mi feddwl am hynny a chwilio am ffleit am bris rhesymol. Y canlyniad : byddaf yn mynd ar daith i Foroco (neu'n hytrach 'Moroc-co', chwedl "arbenigwyr" mawr eu parch Bwrdd yr Iaith Gymraeg?!) am saith wythnos yn dechrau ddiwedd mis Hydref gan dychwelyd i Wlad y Gân ganol Rhagfyr. Falle bydd cyfle i daro ambell erthygl i mewn o fynyddoedd yr Atlas neu babell yn y Sahara, pwy a ŵyr, er bod caffi rhyngrwyd modern ym Marrakech neu Gasablanca yn fwy ymarferol ;-)

Gobeithio wnes i ddim digaloni neb. Un peth dwi wedi sylweddoli dros yr wythnos ddwetha ydy bod y Wicipedia yn fy ngwaed erbyn hyn, felly ymlaen â ni! Anatiomaros 22:11, 22 Awst 2009 (UTC)

Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod wedi bod yn poeni braidd, ac yn falch iawn o dy weld yn ôl. Allwn ni ddim fforddio dy golli. Pob hwyl yn "y lle yna yng ngogledd Affrica"! Mi fyddaf fi i ffwrdd yn Seland Newydd am fis yn ail hanner Medi a hanner cyntaf Hydref. Rhion 06:19, 23 Awst 2009 (UTC)
Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! Ac roedd y tawelwch fel bwcediad o ddwr oer am fy mhen! Croeso'n ol, gyfaill. Mae gen i lawer i ddysgu gen ti. Llywelyn2000 09:42, 23 Awst 2009 (UTC)
Diolch o'r galon! Anatiomaros 16:22, 23 Awst 2009 (UTC)
Croeso 'nôl, roedd Wicipedia'n dlotach yn dy absenoldeb. :) --Adam (Sgwrs) 19:38, 24 Awst 2009 (UTC)
Diolch Adam. Mae'n braf bod yn ôl yma hefyd, yn yr hen gynefin! Anatiomaros 19:45, 24 Awst 2009 (UTC)

Chimtou[golygu cod y dudalen]

Bonjour, Pourriez-vous transférer sur commons la belle photographie de Chimtou afin que nous puissions l'utiliser dans les articles francophones ? Merci d'avance. Pradigue 22:19, 23 Awst 2009 (UTC)

Bonjour, Pradigue. Soyez le bienvenu au wicipédia gallophone! La photographie de Chimtou s'est transferée sur commons sous le même nom - File:Chimtou0505-03-Forum.jpg. Cordialement, Anatiomaros 20:20, 24 Awst 2009 (UTC)

[dim teitl][golygu cod y dudalen]

wyt ti'n foslem? Jjabertawe 17:40, 2 Medi 2009 (UTC)

Nac ydwyf. "Annibynwr" go iawn, heb berthyn i unrhyw enwad neu gredo grefyddol arbennig. Pam? Anatiomaros 17:53, 2 Medi 2009 (UTC)
wyt ti'n gwerthfawrogi'r rhyddid i wneud y penderfyniad 'na, neu, a fyddai well gen ti fyw mewn theocratiaeth islamaidd? Jjabertawe 18:00, 2 Medi 2009 (UTC)
Tyrd o 'na. Be 'dy'r pwynt mewn hyn? Os wyt ti'n cyfeirio at yr erthygl am Lain Gaza, roedd pobl eraill wedi cyfrannu i'r drafodaeth - a'r erthygl - a'r dudalen Sgwrs ydy'r lle i drafod hynny. Os wyt ti isio gwybod, baswn i ddim yn dymuno byw mewn unrhyw theocratiaeth, Islamaidd, Gristnogol neu beth bynnag. Dwi'n parchu pob crefydd, yn cynnwys Iddewiaeth. Wyt ti? Anatiomaros 18:10, 2 Medi 2009 (UTC)
odw, dwi'n parchu pob crefydd. y rheswm dwi'n gofyn yw oherwydd wi'n Iddew yn abertawe, ac mae nghymuned iddewig yn diodde erledigaeth ddyddiol gan y gymuned foslemiaid a phan ŷnni'n mynd i'r heddlu, sonhw'n neud dim byd achos maen nhw'n ofni'r moslemiaid. dwi'm yn cefnogi israel yn fawr ond dwi di cael digon o glywed pa mor fendigedig yw'r byd islamaidd a pha mor ddrygionus ŷnni iddewon a dyna pam dwi'n gwylltio pan dwi'n gweld tuedd ar gyfryngau rhyddfryddol fel wicipedia sy'n hyrwyddo amlddiwylliant eithafol a fydd yn arwain at chwyldro Islamaidd ym Mhrydain mewn rhyw 50 mlynedd. Jjabertawe 18:28, 2 Medi 2009 (UTC)


Gofyniad[golygu cod y dudalen]

Bore da! Dydw ni ddim siarad Cymraeg yn dda. What do you think, is it good in Welsh: Defnyddwyr tu faes i Nghymru (Wikipedians outside of Wales)? And are the other thing good in wlesh on my Welsh user page? --Eino81 18:06, 14 Medi 2009 (UTC)

Helo, Eino81(Norbert) a diolch am dy neges. There are a few corrections which could be made to the Welsh text on your user page - would you like me to do that, with your permission? As for the category, at the moment we don't have even a category for wikipedians from Wales, but if we had one for wikipedians from outside Wales it would be something like 'Defnyddwyr o'r tu allan i Gymru'. And don't worry about the standard of your Welsh; I've seen far worse (even on Wicipedia!) and it's great to see you trying to communicate in our language. Hwyl, Anatiomaros 20:15, 14 Medi 2009 (UTC)
But I see Ben Bore has beaten me to it! Anatiomaros 21:25, 14 Medi 2009 (UTC)
Yes, Ben Bore wrote me, but thank you for your words. I try to study a lot of languages, including Cymraeg. I love the Celtic languages. when I wrote my short story and got the Welsh version, lated I had it in five Celtic languages, I miss only the Breton version :) I have a method, when I start to study a language, and one of these is that i must write some text on the second or third day. If I got feed back, like from Ben Bore, I could learn from that. I know, I have some failures in my Welsh, but I speak usually 4-5 languages, so I must remember words of 4-5 languages :) Hwyl! --Eino81 07:25, 15 Medi 2009 (UTC)

Drws[golygu cod y dudalen]

Sorri! It wasn't so obvious to me! Deb 21:19, 18 Medi 2009 (UTC)

Dim problem, Deb! Anatiomaros 23:04, 18 Medi 2009 (UTC)

"Ti"[golygu cod y dudalen]

Diolch am y croeso. Wi'n gweld bod pethe'n eithaf anffurfiol fan hyn - do'n i ddim yn disgwyl i bobl fynd syth at "ti". Dim probs i mi, ond dwi ddim mor siwr be fasai pobl hŷn yn meddwl am hynny. Yw pawb yn ifanc yma? Gwingwyn 09:19, 19 Medi 2009 (UTC)

Roeddwn i'n cloffi rhwng dau feddwl pa un i'w ddefnyddio - 'ti' neu 'chi'. Yn bersonol, dwi'n dal i ddilyn yr hen arfer o ddefnyddio'r 'chi' parchus wrth gyfarch rhywun 'da chi ddim yn nabod neu ddim yn nabod yn dda, ond ymddengys fod yr oes yn newid ac mae pawb yma (fel ar y we yn gyffredinol - maes-e er enghraifft!) yn tueddu i fod yn eitha anffurfiol. Mynd gyda'r llif wnes i, yn lle dilyn fy arfer - effaith gweithio ar y brosiect cydweithredol yma, efallai! Dim yn siwr am oedran pawb yma ond mae 'na fwy o rai ifanc na rhai hŷn, dwi'n meddwl. Rhywle yn y canol dwi, ac felly dwi'n "hynafwr barflwyd" mewn cymhariaeth! Mae'n braf cael cyfranwr newydd yma, beth bynnag, yn enwedig rhywun sy'n rhugl yn y Gymraeg fel ti/chi. Hwyl, Anatiomaros 13:49, 19 Medi 2009 (UTC)
Hi, diolch am yr esboniad. Fel y dwedes, does dim problem gyda 'ti' yn fy marn i. Gyda llaw, Saesneg yw fy mamiaith, a dweud y gwir - os wyt ti'n fy nghysidro'n rhugl, mae hynny achos dwi ddim wedi sgwennu digon i wneud fy nhomen arferol o gamgymeriadau eto. Gwingwyn 23:20, 19 Medi 2009 (UTC)
Ail iaith neu beidio, mae safon dy Gymraeg ysgrifenedig yn ardderchog. Ac mae pawb yn gwneud camgymeriadau weithiau, felly paid â phoeni! Anatiomaros 14:43, 20 Medi 2009 (UTC)


Frisian Movement[golygu cod y dudalen]

Hello, I want to ask you a Question. I am employee from a organization what is called de Ried fan de Fryske Beweging (The Council of the Frisian movement) We are a organization who is trying to preserve the Frisian language and culture. Frisian is a minority language in the Netherlands. The question is would you translate this article about our organization in your language Ried fan de Fryske Beweging. So our organization gets a higher ranking into search sites. I thank you in forward. (sorry for my bad English) Greetings from Fryslân. Jellefrl 12:54, 17 Hydref 2009 (UTC)

Hi, Jellefrl. There are many articles we need here on cy: but don't have because we are one of the smaller wikipedias, but when I find the time I will write about the Ried fan de Fryske Beweging (Cyngor Mudiad Ffrisia in Welsh). Do you contribute to the Frisian Wikipedia? Have you an article about Cymeithas yr Iaith Gymraeg there? If not, that would be good too ("swap"?!). Croeso o Gymru / Greetings from Wales. Anatiomaros 14:47, 17 Hydref 2009 (UTC)
  • Thats a deal. I made this page Cymdeithasat the Frisian Wikipedy. Jellefrl 17:49, 17 Hydref 2009 (UTC)
Hi again, Jellefrl. That was really quick work! I would have written the article on your movement anyway, but thank you. I haven't had the time until this evening, but we now have an article here "hot off the press" - Ried fan de Fryske Beweging. Regards, Anatiomaros 20:32, 19 Hydref 2009 (UTC)
  • Tige tank. Thank you. Jellefrl 10:32, 20 Hydref 2009 (UTC)

I'r Maghreb i ddathlu'r 25,000[golygu cod y dudalen]

Wel, mae'r rhod wedi troi, yn anorfod, ac dwi wedi pacio fy magiau yn barod at y ffleit i Marrakech fory. Fel y gwyddoch, byddaf i ffwrdd ym Moroco hyd 17 Rhagfyr. Ac rydym wedi cyrraedd yr 25,000 heddiw, o'r diwedd! Dwi'n cofio nad oedd gennym ni ond tua 3,500 o erthyglau (pitw, gan mwyaf!) pan ddechreuais yma. Cynnydd anhygoel. Gwych gweld yr holl gyfraniadau yn ddiweddar : medraf fynd i ffwrdd yn dawel fy meddwl gan wybod fod y Wicipedia mewn dwylo diogel, ymroddgar. Efallai caf gyfle i gyfrannu rhyw bwt o erthygl bob hyn a hyn, yn enwedig gan fod y gaeaf yn dod a byddai'n braf cael eistedd mewn caffi rhyngrwyd cynnes am awr neu ddwy, ond fel arall dwi ddim yn disgwyl cyfrannu yn aml dros y saith wythnos nesaf. Byddwch wych! Anatiomaros 20:59, 28 Hydref 2009 (UTC)


Jayvdb rename request[golygu cod y dudalen]

Hi, could you please rename my account to "John Vandenberg". see meta:User_talk:John_Vandenberg#global_rename_confirmation. Thank you. John Vandenberg 22:17, 12 Medi 2009 (UTC)

No problem - I'll do it now. Anatiomaros 22:18, 12 Medi 2009 (UTC)

Hi, my account wasn't renamed. I recently visited this project while logged into "John Vandenberg, accidently creating a "John Vandenberg" account here automatically. Could I usurp my "John Vandenberg" with my "Jayvdb" account. Regards, John Vandenberg 11:16, 30 Ionawr 2010 (UTC)

I can't quite figure what's going on. 'Defnyddiwr:Jayvdb' redirected to your original user name. I've just now deleted that redirect and went to rename your account. I got this warning: "User John Vandenberg has been migrated to the unified login system. Renaming it will cause the local user to be detached from the global one." Now I notice that your name above - John Vandenberg - has turned red, presumably as I deleted the redirect. Hmm. I'll return to status quo and wait for your advice. Sorry about that! Anatiomaros 15:18, 30 Ionawr 2010 (UTC)
Ha, and you're "back", it seems, in blue. What puzzles me is how the software could accept my rename move just now (giving the warning above). Very odd. Anatiomaros 15:21, 30 Ionawr 2010 (UTC)

Croeso yn ôl[golygu cod y dudalen]

I hope I've got that right. I've missed you! Deb 20:01, 19 Rhagfyr 2009 (UTC)

Diolch i ti, Deb. I wasn't planning on doing much here today but here I am back again straight after dinner so I guess you could say I've missed Wicipedia too, not to mention your good self and the rest of the crew! Cofion cynnes, Anatiomaros 20:19, 19 Rhagfyr 2009 (UTC)
Susanna e i vecchioni‎. Eisiau help rhywun i ddweud y stori. Cymraeg rhy fyr geni. Bianchi-Bihan 17:12, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)
Wna i helpu yn nes ymlaen (amser cinio cyn hir!). Dydy'r dudalen Eidaleg ddim yn llawer o help ("stori Feiblaidd o Lyfr Daniel") a does gen i ddim llawer o Lydaweg na Sbaeneg. Ond bydd rhywbeth am yr hanes yn y Gwyddioniadur Beiblaidd, mae'n siwr. Byddai ryw baragraff yn ddigon? Hwyl i ti! Anatiomaros 17:20, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)

Vita-Wonk?[golygu cod y dudalen]

[1] [2] Luke 17:16, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)

Hollol! Anatiomaros 17:21, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)
I feared as much. Okay, I've just taken some Wonka-Vite to counteract it, so you can go back to "ti" again. Luke 17:33, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)

Gwalchavad[golygu cod y dudalen]

Saw your message to Sgwrs Defnyddiwr:The Man in Question. As far as I can tell from the hits for "Gwalchavad", they seem to derive from books by Stephen R. Lawhead. I found the author's website - there's even a page on pronunciations, many of which seem suspect, at least if modern pronunciation is anything to go by (it claims Gwalchavad is pronounced with a hard "C" for the "CH"). Luke 14:11, 7 Ionawr 2010 (UTC)

Aha! Doedd gen i ddim amser i chwilio neithiwr, felly diolch i ti am edrych i mewn iddo. Typical! Dyma'r fath o beth sy'n cael ei ychwanegu at erthyglau am fytholeg Gymreig a Cheltaidd ayyb ar y wici Saesneg hefyd, gyda chriw bychan ohonom ni yn trio cadw golwg arnynt. A dweud y gwir mae angen egluro'r enw Galahad yn well yn ein herthygl ni hefyd, ac efallai y gwnaf hynny yn nes ymlaen (mae 'na fersiynau Cymraeg Canol o'r enw, er enghraifft, ond does neb bron yn eu defnyddio heddiw). Os oedd fy ymateb braidd yn llym neithiwr, y rheswm oedd ei bod yn gas gen i weld pobl sy ddim yn deall Cymraeg ac sydd 'mond wedi cyfrannu unwaith o'r blaen yn dod yma i symud tudalen fel 'na, heb y cwrteisi o roi esboniad o unrhyw fath! Mewn gwirionedd mae'n wirion braidd fod defnyddiwr yn cael yr awdurdod i symud tudalen ar ôl un cyfraniad yn unig, a hynny'n un ymylol iawn hefyd: agor y drws lled y pen i olygiadau anghyfrifol a fandaliaeth yw hynny. Ond mae'n debyg na fedrem ni newid y gosodiadau wici? Dwn i ddim am hynny, ond basai'n braf pe bai rhaid i ddefnyddiwr newydd wneud o leia hanner cant o olygiadau cyn cael y fraint o fedru symud tudalennau. Anatiomaros 17:01, 7 Ionawr 2010 (UTC)
Sorry for English again. Half-agree, but if we raise the bar too high on page moves, we'll get cut and paste moves happening instead. These are a real pain because all the attribution for edits is left behind at the old title, while the content is reposted at the new title under the username of the person who did the move. The licence requires attribution, so we really ought to be maintaining proper page histories, even though I doubt anybody would actually be so an@l as to sue someone for doing a cut and paste move of their text! Luke 17:19, 7 Ionawr 2010 (UTC)
Pwynt digon teg, Luke. 'Mond mynegi fy rhwystredigaeth oeddwn i! Yn ffodus dydy o ddim yn digwydd yn aml. Anatiomaros 17:25, 7 Ionawr 2010 (UTC)
Gyda llaw, os ydych am ei newid (er nad wyf yn awgrymu cynnydd mawr, am y rheswm uchod), mae'n ymddangos bod rhaid i ni ofyn ar Bugzilla ar ôl cytuno rhyngddom ni - ond mae'r ddolen hon yn dangos na fydd yr ymateb yn gyflym! Luke 17:36, 7 Ionawr 2010 (UTC)
Ia, dyna'r broblem gyda biwrocratiaeth Wicipedia. Ond yn yr achos yma efallai dy fod yn iawn. Mae 'na fanteision ac anfanteision ar y ddwy ochr. A dylem ni ddim newid pethau fel hyn ar chwarae bach. Er hynny, y broblem ydy fod fandal yn medru creu cyfrif, gwneud golygiad bychan neu ddau diniwed, ac wedyn troi i fyny yn oriau mân y bore i gael sbri. Ond ar ôl ystyried pethau, mae'n ymddangos mai cadw'r drefn bresennol yw'r dewis gorau. Anatiomaros 17:43, 7 Ionawr 2010 (UTC)

Helô[golygu cod y dudalen]

Helô! Rydw i'n dysgu Cymraeg, Dydw i ddim yn siarad Cymraeg yn dda. Mae ffrind gyda fi yngh Nghymru, roedd hi'n i helpu fi. Rydw i'n gwybod, Does hafan ddim da at Vicipedia yn Gymraeg, ond mae person yn bwysig yn Hwngari yn awr. Rydw i'n caru Cymraeg, fe fyddwn i'n cael hyn yn Vicipedia. By the way, did you understand my lines? :) --Eino81 22:00, 7 Ionawr 2010 (UTC)

Hi Eino. Diolch am dy neges (gawn ni ddefnyddio 'ti' yn lle 'chi'?) I'm not sure I quite understand your message though. Are you saying the soldier is now well-known in Hungary, because of his death (or already, perhaps, before?). Anyway, my concern here was 'notability' (amlygrwydd), and this has been questioned on English Wikipedia as well. I mean, here he is completely unknown anyway and the article does not really show why he is notable, other than the fact he was killed in Afghanistan. But maybe I'm missing something? Perhaps this can be discussed at the article Sgwrs? What concerned me, here and at 'en', is that this opens the door to hundreds of articles about people who would not otherwise be notable. I hope you understand. Cofion cynnes, Anatiomaros 22:12, 7 Ionawr 2010 (UTC)
You know, in Hungary the sitauation is that if somebody has Hungarian roots, it's important to us (here is a video about George and the repatriation, in Hungarian: http://canadaquebecmontreal.network.hu/blog/kanada-vilaga-hirei/gyaszol-az-edmontoni-magyarsag-is (the video is down, after the article) After he died, there published a lot of articleas about him and his background. Yes, there is an arguing on the enwiki about his notability, we hope, we could keep that article. I'm sure, he won't be deleted from the huwiki. I love your mother tongue (for example I make Welsh-language comic strips (Dewi): http://www.flickr.com/photos/34354153@N08/), that's why I wanted to have this article aslo in Welsh. --Eino81 22:29, 7 Ionawr 2010 (UTC)
Thanks, Eino. Perhaps what the article needs therfore, here and on en:, is more information showing how and why he is now so well-known in Hungary. I mean, has he become a symbol of some sort? I can imagine that people might use this to question the whole Afghanistan war, for instance. How wide is the coverage? Is it confined to Hungary? None of that is made clear in the article, which really leaves the reader asking himself/herself "Yes, but many soldiers have been killed in Afghanistan and other wars - why is he different?". Please don't take this as personal criticism in any way, Eino; as I've already said at the talk page (Sgwrs:George Miok), your contributions are valued and appreciated. PS And I think 'Dewi' is great! PPS Perhaps this should be copied and pasted at Sgwrs:George Miok? It's not just up to me to decide - I'm just one editor, even if I am an admin. Anatiomaros 22:48, 7 Ionawr 2010 (UTC)

Yes, I know, that's not a personal criticizm. As you see on the English vote page en:Wikipedia:Articles for deletion/George Miok there are more supporters who say, we should keep this article. Yes, I know, if I could, I would write all the articles for every dead soldier. (I'm a writing editor, not a deleting-editing editor, in the huwiki I have more 320 articles, if something interests me - and maybe the world is also interested - I mke an article. That's my fault :) I know.) PS Thanks for Dewi :) I1m planning to write a whole story in book size :) I want to be famous in Wales :) --Eino81 23:04, 7 Ionawr 2010 (UTC)

We worked it out with Sian, now I knwo, what makes him special. He was a foreign-born Hungarian, a very-Hungarian (father, mother, language), and because Hungary has - fortunately - less lost in Afghansitan, he was the third Hungarian, who lost his life there. I wrote it into the english article, but WWGB deleted it, he don't undertsnad the Hungarian thinking :) And he became a hero in Edmonton. I did not know him personally, but I1m proud of him. --Eino81 23:56, 7 Ionawr 2010 (UTC)

Dad-wneud dilead erthygl[golygu cod y dudalen]

Helo. Sut mae? Tybed os gallet ddad-wneud dilead i'r Categori:Hud Caos? Wrth imi greu erthyglau newydd, dwi'n ceisio eu trefnu i mewn i'r categorïau cywir. Pan oedd y cyfrannwr arall yn cyfrannu erthyglau ynglŷn â'r ocwlt (ayyb), defnyddiodd y gair "Dewiniaeth" yn "Hud" i gyfleu 'magic.' Wyt ti'n gallu dileu'r categori Dewiniaeth Caos ac adfer y categori Hud Caos, os gweli di'n dda? Xxglennxx 16:52, 12 Ionawr 2010 (UTC)

Sut mae, Glenn. Dwi'n gweld dy fod wedi creu'r categori newydd, felly mae popeth yn iawn fan 'na. Dwi newydd dileu'r hen gategori rwan. Cofia fod sawl ystyr i'r gair 'dewiniaeth' hefyd, er mod i'n cytuno fod 'hud' yn fwy addas yma.
Gyda llaw, dylai nodiadau eginyn fod mewn categori priodol gyda'r enwau yn matsio, e.e. mae 'Eginyn daearyddiaeth' yn y categori 'Egin daearyddiaeth': rhaid creu'r categori olaf fel rheol a'i rhoi mewn categori(au) perthnasol, yn cynnwys Categori:Categorïau egin (cofia'r 'ï' nid 'i'!). I weld enghraifft gweler Nodyn:Eginyn mytholeg sydd yn y Categori:Egin mytholeg (sylwer hefyd: 'Categori:Egin rhywbeth' nid 'Categori:eginyn rhywbeth - ond 'eginyn' yn achos y nodyn ei hun, wrth gwrs). Os oes angen help does 'mond rhaid gofyn - haws gael o'n iawn y tro cyntaf na dadwneud pethau wedyn! Hwyl, Anatiomaros 21:57, 12 Ionawr 2010 (UTC)
Helo 'to :) Ydw. Roeddwn i'n meddwl y byddai'n rhaid i weinyddwr ail-greu'r categori (ei adfer am ddiffyg o air arall). Ie, dwi'n sylweddoli hyn hefyd (ystyr go iawn rhwng 'hud' a 'dewiniaeth', hy), ond dwi'n meddwl y byddai'n well ddefnyddio'r gair "hud" er mwyn cyfleu "magic" a "dewiniaeth" er mwyn cyfleu "withcraft." Ie - wrth imi greu categorïau ac egin, byddaf yn ceisio fy ngorau glas i gofio'u rhoi yn y categorïau priodol, wrth gwrs. Da bo, Xxglennxx 09:49, 13 Ionawr 2010 (UTC)

Ydy'n gywir?[golygu cod y dudalen]

Helo! S'mai? Reit, dwi wedi bod yn ceisio datrys hyn: Dwi'n golygu'r Nodyn:Dim-ffynonellau, felly pan dwi'n ei ychwanegu i erthygl, mae'n dangos yn y Categori:Dim-ffynonellau, fel sydd ar Cronos. Nawr, e.e., ar yr erthygl honno, mae'r categori yno, ond dyw'r erthygl ddim yn dangos yn y categori Dim-ffynonellau. Beth sydd allan o'i le â'r nodyn? Wyt ti'n gallu cael edrych arno, plîs? Diolch :D Xxglennxx 02:38, 28 Ionawr 2010 (UTC)

Hm, dwi newydd edrych ar y categori eto, ac mae'n gweithio nawr (dwi'n meddwl). Od :| Xxglennxx 02:42, 28 Ionawr 2010 (UTC)
Mae'n ymddangos ei bod yn gweithio rwan. Gyda llaw, dwi wedi rhoi'r nodyn yn y Categori:Nodiadau trin a thrafod Wicipedia a'r Categori:Dim-ffynonellau yn y Categori:Tudalennau ag angen ffynonellau (mae angen cael enw gwell rhywbryd hefyd...). Cofia dylai pob categori fod mewn o leiaf un categori arall neu mi fydd "ar goll" fel petai a dim yn gwneud llawer o synnwyr: egwyddor hollbwysig wrth greu categori newydd. Efallai y dylem ni fod yn garedig wrth ddefnyddio'r nodyn 'dim-ffynonellau' hefyd; yn achos erthygl am bentref neu nodwedd tirlun fel mynydd, er enghraifft, lle nad oes fawr mwy na disgrifiad o'i lleoliad. Mae rhoi'r nodyn reit ar ben y dudalen yn tynnu sylw, mae'n wir, ond yn esthetig mae'n edrych yn hyll, felly dwi'n awgrymu rydym mond yn gwneud hynny mewn achosion "difrifol"; fel arall efallai ei bod yn well creu adran 'Cyfeiriadau' tua gwaelod yr erthygl, uwchben 'Gweler hefyd' neu 'Dolenni allanol' er enghraifft, a rhoi'r nodyn yno? Anatiomaros 16:36, 28 Ionawr 2010 (UTC)
ON Dwi wedi dod â'r pwynt i fyny ar y negesfwrdd gweinyddiaeth. Anatiomaros 16:45, 28 Ionawr 2010 (UTC)
Dwi'n cytuno. Dwi wedi bod yn ei osod ar erthyglau sydd o ddiddored imi ar hyn o bryd, felly dwi'n gallu eu ffeindio'n iawn yn y dyfodol, ond byddaf yn ei ddefnyddio'n brin :) Xxglennxx 01:12, 29 Ionawr 2010 (UTC)

Enwau lleoedd[golygu cod y dudalen]

Pnawn da. Rwy'n ceisio gwybod beth ydy ail rhan yr enwau Brynrefail ha Tonyrefail. Diolch. Bianchi-Bihan 16:41, 7 Chwefror 2010 (UTC)
Dwi'n credu mai 'gefail' (smithy; gweithdy gof). Mae'n enw benywaidd ac felly ceir Treiglad Meddal ar ôl y fannod 'yr' (Bryn-[y]r-efail; Ton-yr-efail). Mae'n elfen weddol gyffredin mewn enwau lleoedd yng Nghymru. Gobeithio fod hynny o gymorth i ti. Hwyl, Anatiomaros 17:50, 9 Chwefror 2010 (UTC)
Diolch am helpu : br:Gefail. Bianchi-Bihan 14:33, 10 Chwefror 2010 (UTC)
Beth ydy enw cymraeg am en:Forge, Powys
Cwestiwn da! Does dim cynnig o gwbl gan Enwau Cymru ac ar fy map o Gymru yn y Gymraeg rhoddir yr enw 'Forge' (fymryn tu allan i Fachynlleth). Mae'n bosibl felly ei fod yn bentref - ac enw lle - cymharol ddiweddar ac nad oes enw Cymraeg arno yn bodoli (cf. Bow Street, Ceredigion a sawl enghraifft arall). Piti, ond dyna fo. Anatiomaros 21:50, 10 Chwefror 2010 (UTC)

check French translation[golygu cod y dudalen]

As you speak French to a high level, please can you check my edits to Je ne sais quoi. My French isn't very good. Thanks. Luke 21:32, 8 Chwefror 2010 (UTC)

Yes check.svg Cwblhawyd
Anatiomaros 18:32, 9 Chwefror 2010 (UTC)
Diolch. Luke 23:43, 9 Chwefror 2010 (UTC)

Disney vandal[golygu cod y dudalen]

Just logged in to see a total mess in recent changes. From the number and speed of the vandal edits, it seems that the vandal may be intensifying his campaign. :-( But I am also impressed how quickly Wutsje responds each time in tagging the account (as he did on this occasion). Fortunately this time you also responded very quickly, but the vandal has also previously struck in the middle of the night when the usual admins can't respond but maybe Wutsje can. So I would ask again if Wutsje can be given admin rights please. I'm sure he'd be sensible enough to use them only for fighting blatant vandalism and for not things which require a knowledge of Welsh. Thanks. Luke 21:06, 16 Chwefror 2010 (UTC)

The "Disney Vandal" is a familiar pest, alas, of whom I have experience both here and on en. I've set various range blocks which seem to have worked by and large to stop his IP address based attacks, but he seems to have nothing better to do than go on sprees across Wikipedia. Ho-hum, we'll just have to live with it; even if I block the whole of Georgia he can still create an account. As for Wutsje, I agree, and I gave my support at the ?Caffi/?Admin board, but as far as I remember nobody else had anything to say. I'm only an editor even though I have sysop and buraeucrat status and strictly speaking it requires a quorum of support to authorise me to create a new admin. Otherwise I'd be glad to do so right now. Perhaps you'd like to propose this again, at the admin board (with a note in the Caffi)? You'll have my full backing and it should be a formality. Anatiomaros 21:16, 16 Chwefror 2010 (UTC)
Thanks. I've bumped the discussion at the Caffi, and will link to it from the admin board. Hopefully someone else will respond now. More drivel from the vandal overnight, including two new accounts, one of which now blocked (please can you block the other one). Luke 05:44, 17 Chwefror 2010 (UTC)

varlaam[golygu cod y dudalen]

Gadewch i ni roi iddo siawns pellach... os ydan ni'n medru ei berswadio, mae hynny'n well na gosod bloc.

Dwi ddim yn hoff o flocio pobl oni bai fod rhaid wrth hynny. Ond yn ogystal â gwneud y golygiadau wnaeth o yn yyr amser byr y bu yma, a hynny sawl gwaith ac ar ôl cael rhybuddion gennyf fi a Rhion, mae o'n ymddwyn yn anghwrtais hefyd. Deudodd o fod "y bobl ar 'en'" yr un fath sy'n awgrymu fod ganddo hanes tebyg ar y Wicipedia Saesneg hefyd. Os ydy gweinyddwr arall yn teimlo fel dadflocio fo wna i ddim gwrthwynebu, ond os gwnawn hynny ni fydd yn cael unrhyw rybudd o gwbl y tro nesaf. Yn fy marn i jest yma i brofocio mae o, a dyna'r cwbl. Anatiomaros 17:28, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Dwi'n deall. Gwnewch beth bynnag sy'n ymddangos yn well i chi felly os rydych chi'n meddwl mai dim ond i brofocio mae o'n yma, chi sydd a^'r profiad.

gefaill[golygu cod y dudalen]

"beth yn union sy'n digwydd yma?" - dwi 'di newid y teitl, yn o^l y drafodaeth sy ar y dudalen "sgwrs".

chi eich hun a awgrymodd y teitl newydd :-)

Esboniad ar dy dudalen gwrs - ti'n iawn ond nid dyna'r ffordd i wneud o. Anatiomaros 17:38, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Maddewch i mi os oes rhywbeth nad wyf yn gweld, ond dach chi 'di symud y dudalen "categori" yn yr union fodd y dwedoch imi i beidio a^ symud yr erthygl ei hun.

[Nôl ar ôl cinio!] Mae'n edrych fel 'na, efallai, ond y rheswm ydy bod hi ddim yn bosibl symud categori o gwbl, hyd yn oed os ydych yn weinyddwr gyda galluoedd ychwanegol. Os ydy categori yn anghywir neu ddiangen neu gyda'i deitl wedi'i sillafu'n anghywir does dim dewis ond ei ddileu yn gyfangwbl a chreu categori newydd yn ei le. Fel arall ni fyddai'r meddalwedd yn medru ymdopi achos mae'n system eitha cymhleth ac felly dydy o ddim yn caniatau hynny yn y lle cynta. (Hefyd dydy 'hanes' y categori ddim yn bwysig yn y ffordd y mae hanes golygu testun yn gallu bod, er mwyn cadw trac ar newidiadau - niferus weithiau - a rhag ofn bod angen mynd yn ôl i'r hen destun, er enhgraifft). Mewn gair, fel 'na mae hi! (gyda llaw, mae rhoi pedwar tild fel hyn ~~~~ ar ddiwedd dy neges yn creu "llofnod" (fel fy un i, yma ->->->). Anatiomaros 19:11, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Diolch am yr esboniad. Cinio - mae hynny yn syniad da. Ta ta am rwan. Y ddraig felyn 19:19, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Dolen[golygu cod y dudalen]

Roeddwn i'n ceisio cysylltu'r enwau Heuldro'r Haf, Hirddydd yr Haf, Heuldro Rhagfyr (sic) a Heulsafiad yr Haf efo Heuldro ond wedi mynd y ffordd anghywir amdani. Oes modd eu lincio? Sanddef 20:04, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Sori, dwi ddim yn siwr mod i'n deall yn iawn. Cael nhw i gyd i ailgyfeirio i Heuldro wyt ti'n meddwl? Rhoi #REDIRECT [[Heuldro]] yn y dudalen, e.e. yn Hirddydd yr Haf? Anatiomaros 20:09, 27 Chwefror 2010 (UTC)
Iawn, grêt. Diolch. Sanddef 20:14, 27 Chwefror 2010 (UTC)

Gyda llaw, ar sgwrs Wica mae Xxxwhatever wedi cyfaddef mai fo oedd y Mr 91.108.164.253 a oedd yn achosi cymaint o broblemau gynt. Ac mae o'n dal i wneud llanast o bob pwnc o'r fath yn yr un modd a chynt, serch dy holl erfyniadau llynedd. Sanddef 20:42, 27 Chwefror 2010 (UTC)

mynyddoedd ar Fo^n[golygu cod y dudalen]

Where do you get these all "mountains" from? Wow, must make sure to take rope, crampons, oxygen, the lot... Y ddraig felyn 16:51, 28 Chwefror 2010 (UTC)

Dwi'n sylweddoli hynny, wrth gwrs ond Categori:Mynyddoedd a bryniau Cymru yw'r prif gategori ac felly mae'n rhaid i enwau categorïau sy'n ffitio ynddo ddilyn yr un drefn (fel 'na mae hi). Ac eto, er mai bryniau ydyn nhw mewn gwirionedd mae nifer ohonyn nhw yn 'Fynyddoedd hyn-a-hyn' hefyd, e.e. Mynydd Bodafon! (Ar y llaw arall cyfeirir at fynyddoedd Eryri fel "bryniau" yn aml hefyd...) Anatiomaros 16:56, 28 Chwefror 2010 (UTC)

Tô Bâch[golygu cod y dudalen]

Môr hâŵdd pân ŷdŷch chî'n gŵŷbôd sût. Dîôlch.

Disney vandal[golygu cod y dudalen]

Hi, fyi: we're closely monitoring him at this very moment, globally blocking him whenever he shows up. Regards, Wutsje 17:15, 14 Mawrth 2010 (UTC)

Tnx. A range block would be nice! Anatiomaros 17:16, 14 Mawrth 2010 (UTC)

Message[golygu cod y dudalen]

I've left you a question, over at the dark side. Deb 19:26, 10 Ebrill 2010 (UTC)

First visit "over there" for a while, Deb. Same old arguments, ho-hum... Sorry I can't be of more help for now. Cofion, Anatiomaros 22:05, 10 Ebrill 2010 (UTC)


Semnān[golygu cod y dudalen]

Hi Dear. Please create a article for Semnān province! Thanks--Abtinb 03:54, 25 Ebrill 2010 (UTC)

See Semnān (talaith) and Semnān. We are one of the smaller wikipedias but hopefully we will eventually have all the provinces and major cities of Iran. Regards, Anatiomaros 21:26, 25 Ebrill 2010 (UTC)
Thank you. I'm hope also. I think that you should start from provinces (30) and their capitals first. Best Wishes.--Abtinb 03:24, 26 Ebrill 2010 (UTC)
Yes, that's the best plan, it's just a question of time as I have so many other things to do here - and elsewhere! "Aml donc a dyrr y garreg" ("Many taps will break the stone"), as the Welsh saying goes. By the way, are you from Semnān? Many years ago I passed through the city by train, going from Tehran to Mashad, but it was night so I only saw the station, unfortunately! Best wishes, Anatiomaros 14:20, 26 Ebrill 2010 (UTC)
Yes, I'm from Semnan. I'm glad about your visit of iran and your Did you pass near Semnan! Anyway, if you are favour about my city, I can help you by photos (myself works).--Abtinb 15:40, 4 Mai 2010 (UTC)
Some pictures would be great, Abtinb. Perhaps you could upload them to Wikimedia Commons so every wikipedia edition can use them? The few pictures they have there are not very good! Perhaps one day I will be able to visit Semnan again and make a proper visit, inshallah. Best wishes, Anatiomaros 15:54, 4 Mai 2010 (UTC)
Ok Dear, I'll try to upload my new photos as soon, and write about them in here. Thanks for your favour and time. see you :) Best Wishes (Iraneg: بهترین آرزوها ).--Abtinb 19:21, 4 Mai 2010 (UTC)

Xqbot page processing[golygu cod y dudalen]

Hi. Sorry I've never heard about any wrong order neighter on one of my talk pages nor at the pywikibots bug tracker at sourceforge. Could you please tell me what's going wrong in your opinion. The normal (default) page order at wikipedia sites is: article text (including templates), defaultsort template, categories, templates for good/featured articles, interwiki links. --Xqt 20:41, 28 Ebrill 2010 (UTC)

Hi Xqt. Actually I think I "jumped the gun" a bit and thought Xqbot was to blame for some other changes as well, apart from the one I highlighted (i.e. moving categori 'eginyn' up right under the DefaultSort and leaving an unneccessary gap between it and the categories underneath, e.g. here). In fact another bot has been responsible for the more serious rearranging of categories etc by adding/moving 'fa' (Featured Articel) to above the Defaultsort and also putting birth and death cats ('Genedigaethau' and 'Marwolaethau') in alphabetical order instead of leaving them as first in the pattern. I'll have to check which bot, but I think it may be SieBot. It also moves the 'Eginyn' cat like Xqbot did, so when I saw Xqbot's edit ([3]) I naturally assumed it was responsible for those sorts of edits as well. Apologies for that! The Xqbot edit cited is not as serious a problem as that, but still seems unneccessary and needs to be tidied up. Otherwise the bot has done some great work here, especially the 'cosmetic changes', so I hope you don't think we are not grateful. Regards, Anatiomaros 21:12, 28 Ebrill 2010 (UTC)
SieBot as well as a lot of others use the same m:pywikipediabot framework. Bots need some kind of structure which must be valid on each site of a wiki family. Otherwise they couldn't do their work. The development team is always trying to consider feature requests, if that's technically possible (and we have enough time btw). The tracker is here. Greetings -Xqt 04:40, 29 Ebrill 2010 (UTC)

Ceinion Llenyddiaeth Gymreig[golygu cod y dudalen]

Su mai? Mi ydw i wedi gweld copi o "Geinion Llenyddiaeth Gymreig" ar werth am bris nid anrhesymol (!!) ar ABE, ac mi es i ati i chwilio beth sydd yn y bedair cyfrol. Gwelais y llun sydd gennyt o Siôn Cent allan o'r gyfrol, felly 'dw i'n cymryd dy fod yn berchen ar gopi. Y peth yr ydw i isio'i wybod yw beth sydd yn y cyfrolau, ac a ydynt yn werth eu prynu?! Os oes gwaith pobl fel Dafydd ap, Guto'r Glyn, Iolo Goch a Thudur Aled yn y cyfrolau, efallai y byddai'u prynu yn syniad da. Fedri di fy ngoleuo am eu cynnwys os gweli di'n dda? Diolch yn fawr!

Os ydy'r pris yn rhesymol prynna fo ar bob cyfri - mae'n llyfr bendigedig gyda nifer o luniau da. Mae 'na bob math o ddeunydd rhwng ei gloriau, gormod i restru yma, ond yn cynnwys Iolo Goch, Dafydd ap G, Guto'r Glyn, Tudur Aled, Twm o'r Nant, Ieuan Glan Geirionydd a llu o chwedlau ac ati. Gyda llaw, dwy gyfrol wedi'i rhwymo yn un llyfr sy gen i, cyfanswm o tua 760 tudalen mawr - dwi erioed wedi clywed am 4 cyfrol ond efallai bod mwy nag un argraffiad neu fod y rhai gwreiddiol wedi'u cyhoeddi fel cyfres, fesul un? 1876 yw dyddiad y ddwy gyfrol. Gobeithio fod hynny o gymorth i ti. Anatiomaros 16:29, 3 Mai 2010 (UTC)

Diolch i ti am dy ateb. Hanner can punt yw'r pris gofynedig; mae 'na un rhatach gan Madoc Books, ond ma'n eitha rhacs dwi'n meddwl. Dwi 'di holi am lun o'r llyfr gan rhyw gwmni arall cyn talu 'run geiniog! Rhaid dechrau cynilo am y Myfyrian rwan! Mae angen £400 go lew am gopi da...

Croeso, gyfaill, a phob lawc i ti hefyd! Nefoedd wen, mae prisiau llyfrau wedi codi. Cefais y Ceinion am "bres poced" bron tua 15 mlynedd yn ôl a dim ond rhyw £25 wnes i dalu am ail argraffiad y Myvyrian, a hynny mewn cyflwr gwych! Baswn i'n meddwl fod £50 braidd yn uchel am y Ceinion ond mae'n dibynnu ar y rhwymiad a'r cyflwr, wrth gwrs: dyna pam mae'n well gen i weld llyfr cyn ei brynu.... Anatiomaros 17:15, 3 Mai 2010 (UTC)

Mae'n wir, ac mae llawer o'r gwerthwyr ar ABE yn chwarae jôc gyda'u prisiau - mae un yn codi £130 am y Briws! Os weli di gopi "deche" o'r Myvyrian, ac am bris nad yw'n hollol wirion, gad neges ar dy dudalen neu rywbeth. Dwi'n byw mewn gobaith fod gen i rhyw hen fodryb hynod ddiwylliedig yn rhywle a chanddi drysorau yn yr atig...

Diolch yn fawr iawn!

Dim problem, ac mi wna i os gwelaf rywbeth! Gyda llaw, wyt ti wedi edrych yn Y Casglwr? Mae'n werth tanysgrifio (£10) pe bai mond i gadw trac ar brisiau llyfrau Cymraeg a Chymreig (sy'n llawer mwy rhesymol gan y llyfrwerthwyr Cymreig yno na'r taclau ar-lein sy'n gofyn crogbris am lyfrau digon cyffredin!), er y cei di brisiau is yn y siopau fel rheol hefyd. Yr unig ddewis arall, fel rwyt ti'n ddeud, ydy cael ymweliad annisgwyl gan y "fodryb goll"! Hwyl i ti, Anatiomaros 18:48, 3 Mai 2010 (UTC)
Des o hyd i'r copi electronig o'r Myvyrian, a throais ar hap at dudalen 900, lle mae trioedd Iolo Morganwg. 'Dw i wedi gweld "Trioedd Cerdd" yn fy nghopi o "Eiriadur y Bardd", ond mae'r rhain yn gwbl anhygoel! Dwi ddim wedi chwerthin cymaint ers oes wrthyf fi fy hun...

"Tri anhebgor ufern: rhingyll, brawd llwyd, a Sais" "Tri pheth a gâr vy nghalon eu gweled; mêl ar vy mrechdan, wyneb y verch a garav, a chebystr am wddwg Sais"

Mi odd yr hen Iolo yn dipyn o gymêr.

Mi oedd, yn sicr. Bardd gorau ei gyfnod hefyd, er bod neb yn sylweddoli hynny am ei fod wedi camarwain pawb trwy dadogi ei gerddi ar "feirdd canoloesol" - a'r rheiny hefyd yn ffrwyth ei ddychymyg ei hun, wrth gwrs! Anatiomaros 15:30, 4 Mai 2010 (UTC)
Yn ôl y wefan am Iolo Morganwg, roedd elfen o wyleidd-dra ac ofn yn y ffaith y bu iddo ffugio ysgrifau a cherddi, gan ei fod yn ofni beirniadaeth. Dyn a oedd ar eitha'r ffin rhwng dawn aruthrol â gwallgofrwydd, ond mae ffrwyth ei lafur yn dal i fod yn gryf heddiw.


Mae'n rhaid i fi ddweud mod i'n methu meddwl am ffordd waeth o dreulio mhenwythnos.

Thanks[golygu cod y dudalen]

Hi from Italy, Anatiomaros, and thanks for your help. I have been to Wales several times, but I don't speak Welsh. Can you suggest the e mail address of a person who could help me with the translation into Welsh of the info re an artistic literary movement founded in Italy with Aeronwy, Dylan Thomas' daughter? The movement is called IMMAGINE&POESIA and is published on Wikipedia.en. Saluti dall'Italia--Aeron10 05:33, 12 Mai 2010 (UTC) PS: Parli Italiano ?

Saluti, Aeron10. Io parlo poco Italiano, but I'm not very good at writing it, although I'm much better at reading - lack of practice. I'm afraid I can't think of anybody I know but if you like I'll take a look at the 'en' and 'it' articles sometime - I'm quite busy here! - and have a go myself, at least to create a stub article for now as we have so many other articles waiting to be created or improved (small Wiki!). Sorry I forgot to reply yesterday. Ciao, Anatiomaros 22:22, 13 Mai 2010 (UTC)
Grazie mille. Sei davvero molto gentile! Ho conosciuto personalmente Aeronwy e la sua famiglia: we'd be honoured if you could publish the page of IMMAGINE&POESIA translated into Welsh, when you have time of course. Here is the address:
http://en.wikipedia.org/wiki/IMMAGINE%26POESIA
La mia famiglia ed io amiamo il Galles e troviamo i Gallesi molto simpatici e disponibili. Un saluto dall'Italia--Aeron10 10:01, 14 Mai 2010 (UTC)
So you knew Aeronwy and her family? That must have been interesting. Hope she would have appreciated having this small article about the movement in Welsh... and I hope you can get to make another visit to Wales in future. Hwyl/Ciao, Anatiomaros 15:03, 14 Mai 2010 (UTC)

Grazie dall'Italia[golygu cod y dudalen]

Sei stato veramente molto gentile! I membri di IMMAGINE&POESIA ed io te ne siamo grati. Come posso ricambiare questo grande favore che ci hai fatto ? Se hai piacere che traduca per Wikipedia italiana qualche articolo che ti interessa, lo farò (attraverso la lingua inglese, però!). Aeronwy è venuta a trovarmi in Italia nel 2006: la foto pubblicata sulla sua pagina risale alla sua visita a Torino. Ora scriverò ai suoi figli Huw e Hannah di guardare la pagina che hai pubblicato su IMMAGINE&POESIA. Lo segnalerò anche sulla pagina del Dylan Thomas Centre su Facebook. Hwyl--Aeron10 20:20, 16 Mai 2010 (UTC)

Diolch yn fawr (grazie), Aeron10. There is no Italiano article on Twm o'r Nant, but the English article is very poor. How about en:R. S. Thomas? (In this case the article on 'en' is better than ours, although not perfect...). By the way, do you think you could make a cropped version of the picture of Aeronwy and upload to commons? Just the head and shoulders? The image is very long and narrow and so is not easy to fit in an article and can not be used in an infobox. Ciao/Hwyl, Anatiomaros 15:27, 18 Mai 2010 (UTC)
Ciao! Ho chiesto aiuto ad un amico per pubblicare su Wikipedia italiana una pagina su Twm o'r Nant (guarda se ti piace): http://it.wikipedia.org/wiki/Twm_o%27r_Nant
Per quanto riguarda la foto vedrò se la prossima settimana qualcuno può aiutarmi a ridurla a metà-busto.Diolch yn fawr ... Hwyl--Aeron10 19:11, 18 Mai 2010 (UTC)
Molto grazie, Aeron10. It's a pity that the wikipedia italiana puts him in "drammaturghi britannici" as that makes him and all Welsh-language dramatists contributors to English-language theatre (Categorie: Drammaturghi | Scrittori britannici | Teatro inglese!). I know you alone can't change that but it's time the Italian wikipedia recognised Wales (and England and Scotland); I believe that all Welsh-language poets and writers are just "Brits" as well and so are part of English-language literature... Most other wikipedias have a more enlightened - and correct - policy. Have you mentioned this at all on the wikipedia? Diolch eto, Anatiomaros 19:29, 18 Mai 2010 (UTC)
Presenterò questa tua richiesta ad un amministratore italiano. Ho controllato, ma non esiste al momento la Categoria: Scrittori (o poeti o drammaturghi) gallesi. Ho un dubbio su come dovrò caricare la foto a mezzo busto, visto che già esiste quella originale: l'autore e le licenze devono essere uguali? Non vorrei fare errori, dal momento che non ho molta esperienza. Se ritieni sia meglio, quando ce l'ho te la mando e la puoi pubblicare tu. Cosa ne pensi? Diolch eto --Aeron10 19:57, 18 Mai 2010 (UTC)
Hi again, Aeron10. Thanks for bringing the point about scrittori gallesi to the attention of Italian wikipedia. Let's see if they change it; it's not just about being proud of Welsh nationality but that it's simply wrong to put Welsh-language authors in the categories for English-language authors. Maybe they can look at the English wikipedia categories e.g. en:Category:Welsh-language literature to see a solution? About the picture (if I understand your question), I don't think it is a problem with copyright. They do this often on wikipedia Commons but it needs a message saying it is a "cropped version of the original" and leave the original file on Commons as well (then people can still use the long photo if they want...). Diolch, Anatiomaros 20:09, 18 Mai 2010 (UTC)

R. S. Thomas[golygu cod y dudalen]

Ciao Anatiomaros. Anche l'articolo su R. S. Thomas è stato pubblicato su Wikipedia italiana, un po' ridotto, secondo quanto poteva essere di interesse in Italia: http://it.wikipedia.org/wiki/R._S._Thomas

e la foto di Aeronwy è stata ridimensionata come tu hai suggerito. Purtroppo non si riesce a risolvere il problema delle categorie, in quanto vanno in automatico: i due amministratori a cui mi sono rivolta non sanno cosa fare. Se vuoi entrare tu in Wikipedia.it e cercare in Aiuto : lista amministratori (molti parlano inglese) puoi proporre a tua volta l'inserimento di categorie tipo scrittori gallesi. Ciao e grazie per la tua amicizia Hwyl .--Aeron10 13:41, 21 Mai 2010 (UTC)

Neges[golygu cod y dudalen]

Hmm. I had a look at the procedure, but it does say that you need to ask a bureaucrat to do it - which I (thankfully) am not. I would suggest Angela, who did a lot of work setting up wicipedia a few years ago. Deb 19:15, 5 Mehefin 2010 (UTC)
Okay, thanks. I'll get round to it sometime. To be honest my visits to "Anglopedia" are so rare these days that it doesn't affect me too much but it would be nice to have all the accounts together. Thanks anyway. Cofion. Anatiomaros 19:21, 5 Mehefin 2010 (UTC)

Gŵyl Galan Awst a Lugnasad[golygu cod y dudalen]

Helo! S'mai? Ga i dynnu'ch sylw at Sgwrs Nodyn:Gwyliau Celtaidd#Gŵyl Galan Awst a Lugnasad? Fyddi di cystal â rhoi dy farn, os gweli di'n dda? :) -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 23:26, 9 Mehefin 2010 (UTC)

Fandaliaeth Sgwrs:Olew[golygu cod y dudalen]

Mae rhywun wedi fandaleiddio Sgwrs:Olew (86.23.47.146). Gweler yma. -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 00:38, 10 Mehefin 2010 (UTC)

Ia, mae'r un person wedi bod yn troi i fyny dros y dyddiau dwetha gan adael yr un neges wirion ar y dudalen honno ac un neu ddau eraill hefyd, os cofiaf yn iawn. Os digwyddith eto dwi'n ystyried cloi'r dudalen Sgwrs yn hytrach na'i dileu, ond wedyn bydd yn gadaely neges rhywle arall, mae'n debyg. "Jôc" mawr i rywun, mae'n siwr! Anatiomaros 19:16, 10 Mehefin 2010 (UTC)
Daeth yn ôl ychydig o funudau'n ôl. Dwi wedi cloi'r dudalen fel mae dim ond defnyddwyr cofrestredig sy'n medru ei golygu. Piti fod ganddo/ganddi gyfeiriad IP deinamig. Anatiomaros 20:47, 10 Mehefin 2010 (UTC)

Blocio[golygu cod y dudalen]

Ymddengys i mi dy flocio bore mewn camgymeriad. Sori! --Ben Bore 14:37, 10 Mehefin 2010 (UTC)

A hynny "am gyfnod amhenodol" am "osod dwli ar dudalennau", lol... :-)
Camgymeriad, wrth gwrs, ond mae'n dangos yr angen i wirio popeth yn ofalus cyn clicio'r botwn "nuke" 'na. Dwi'n cofio un noson roedd 'na dau neu dri o 'bypedau soc' y Fandal Disney yma yn creu hafoc a bu bron iawn i mi fy mlocio fi fy hun trwy fod ar ormod o frys i rwystro'r d**l! Anatiomaros 19:13, 10 Mehefin 2010 (UTC)


Helo, could you help us, please![golygu cod y dudalen]

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! Since you're Welsh you understand too well what it is to be a speaker of a minorized language. If you think that our action may help all the minorized or stateless languages and preserve our cultures you can paste the following template on your user page Wikimedia CAT. Thanks/diolch for your help! I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 17:32, 14 Mehefin 2010 (UTC)

Diolch for your help, I must also try to fix the template which shows strange things but I'm not an expert on the technicalities so... nos da! By the way the picture on your user page is really nice! hwyl fawr Capsot 19:56, 14 Mehefin 2010 (UTC)

Anhawsterau mewngofnodi parhaus- ers ddwy flynedd o'r leiaf. Beth i'w wneud?---- Clive Sweeting

Thanks. It's an old sketch showing Ceridwen, Tegid Foel and Taliesin on the shore of Llyn Tegid. The description is meant to be humorous ("A Welsh family enjoying a traditional picnic on the shore of Llyn Tegid"!). Anatiomaros 20:28, 14 Mehefin 2010 (UTC)
[edit conflict]Hi Claudi, and thanks for the message (by the way, please see your talk page for a message from me about your new category). I quite agree and fully sympathise. Welsh Wikipedia was "invited" to participate as a sort of "sub-entity" of the UK Wikipedia chapter. I don't think they got a very big response, and it's not surprising! I'll certainly post the template. I'm also on Commons (same name) and a few other places - and I'll add it to my pages there as well (if it works!). Yes, our languages and cultures should be respected far more. I think maybe the problem is that Wikipedia is dominated by en, fr, de and it. I know how annoying it is that the Italian Wikipedia, for instance, does not even have a category for Welsh-language and so the few articles about our literature and culture go into category "British" (with Union Jack flag!) which means also that our Welsh-language writers etc are categoried as English-language and "British": totally absurd and unjust! Hwyl fawr i ti hefyd, Anatiomaros 20:02, 14 Mehefin 2010 (UTC)
Well, maybe we could think about it, anyway if you need the help from the Catalan Wikipedia or even the Occitan one you can count on us. I think we could send many contributions with scientific wisdom to the current president of the Italian Wikipedia, I'll be glad to help and to act as an intermediate/translator if you ever need it, take care, hoping to hear from you soon! May your Wikipedia, language and culture flourish Capsot 20:56, 14 Mehefin 2010 (UTC)
Thank you. Have you contacted the Breizh Wikipedia? Bianchi Bihan might be interested. Maybe we should form some sort of working group - or is that covered by CAT? Give me a little time to think about this (have some work to finish here...). Hwyl, Anatiomaros 21:07, 14 Mehefin 2010 (UTC)
Sure, we have reached a high level of support in many Wikipedias as you can see if you go to the template and switch languages and the Bretons have been very receptive and active in showing their support. One of my weakest point right now is the Irish Gaelic Wikipedia even though we've been able to reach many Scottish and Irish people in the English Wikipedia. I need to think constantly about the way to attract potential supporters in the English Wikipedia. I'll try to get support from other wikis gradually (right now I was working on Galicia and Aragon...). If you manage to think of something (we all need to discuss together and try to strengthen our respective Wikipedias) try to speak with Gomà, he's a great strategist and he knows a lot about what's cooking in the upper spheres. Take care hoping that we will all get more recognition for what we do. Let me know if there are top priorities articles you wish to be translated to Catalan or even Occitan, or anything else. By the way you have a great flag, I really love the dragon! Again, da nos! Capsot 21:45, 14 Mehefin 2010 (UTC)
I think the best thing I can do for now is to bring this discussion to the attention of others at Y Caffi. Is there a central place for discussion available? If not, how to arrange that? Perhaps Catalan Wiki could host a page? Be careful on the Anglopedia English Wikipedia - some very agressive people there who still live in imperial times! Tnx re: Y Ddraig Goch! Hwyl eto, Anatiomaros 21:53, 14 Mehefin 2010 (UTC)
PS Sorry I can't help with Gwyddeleg/Irish Wiki - don't really know anybody there. Anatiomaros 21:55, 14 Mehefin 2010 (UTC)

Bambifan[golygu cod y dudalen]

Hi! Thanks for stopping by simplewiki earlier. Sorry, you got the response you did. We do want to work xwiki. The admin you spoke to does not do much xwiki stuff, nor does the admin whose page you posted on. In the future may I suggest simple:WP:AN as the place to post for help, or talk to simple:User:Bsadowski1, simple:User:Jamesofur, or me as we are all checkusers and well experienced in xwiki and Bambifan. :) Again, thanks! Fr33kman 23:43, 17 Mehefin 2010 (UTC)

Thank you Fr33kman. I had a feeling that was the case but was in a bit of a hurry to get back here. No problem. I'll certainly get in touch directly with yourself or one of the others, or AN, if something else comes up. Glad to hear you're on the ball with BF! Let me know if I can be of assistance at some time. Cheers, Anatiomaros 17:15, 18 Mehefin 2010 (UTC)
Will do! Fr33kman 01:04, 20 Mehefin 2010 (UTC)

RE: Ynghylch[golygu cod y dudalen]

Wedi rhoi ymateb ar yn sgwrs i :) -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 20:48, 20 Mehefin 2010 (UTC)

RE:Cynnig[golygu cod y dudalen]

Wrth sgwrs byswn ni'n fodlon derbyn yr amodau! 

fy arbennigaeth ydi y sin roc gymraeg, felly os oes angen cymorth gyda unrhywbeth. h.y,( erthygl am fand gymraeg) jysd anfona neges. Diolch Messi) 20:54, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)

Dwi'n falch o glywed hynny, Messi. Rhown unrhyw gamddealltwriaeth a fu i lawr i ddiffyg profiad a dechrau o'r newydd felly. Basai'n braf cael dy gymorth gyda'r erthyglau am fandiau Cymraeg. Mae gormod o lawer ohonon nhw'n "eginau" digon tila sydd angen eu gwella a byddai'n dda cael dy arbenigedd (maen' nhw yn Categori:Bandiau Cymreig; hefyd Categori:Cerddoriaeth Gymraeg a.y.y.b.). Os oes gen ti unrhyw gwestiynau am sut i olygu ayyb cofia am y dolenni ar dy nodyn croeso (ar dy dudalen Sgwrs) neu cei di ofyn yn y Caffi. Gyda llaw, dwi'n derbyn mai'r cyfrif 'Messi' rwyt ti isio cadw, ac nid y llall ('Ffrwchenddm')? Rhaid i mi ddileu neu flocio un ohonon nhw. Gad i mi wybod pa un, beth bynnag. Hwyl, Anatiomaros 21:51, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)

ie, Messi byddai'n defnyddio. nid Ffrwcheddm. Oni'n sylwi ar cwpl o erthyglau. mae angen diweddaru nhw, yn enwedig yr erthygl am c2 (Radio cymru). Messi 21:24, 7 Gorffennaf 2010 (UTC)

Iawn, wna i ddileu'r llall felly. Diolch. Anatiomaros 21:28, 7 Gorffennaf 2010 (UTC)

Radio documentary[golygu cod y dudalen]

Hi Anatiomaros, I've read your article about Drama radio. Do you know a translation for en:Radio documentary (German: Radio-Feature)? Cheers --Kolja21 19:05, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Hi Kolja21, and thanks for dropping by. (I'm not sure the short stub drama radio is much of an 'article' - some day I must improve it!) The Welsh term for 'radio documentary' is rhaglen ddogfen radio (rhaglen 'programme' + dogfen 'document(ary)' with a Soft Mutation; please note that rhaglen shouldn't be omitted as dogfen radio would mean 'radio document', not 'radio documentary') and this would also be the translation for German Radio-Feature, I think. Hope that answers your question. Best wishes, Anatiomaros 22:24, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Thanks for the detailed explanation. That's exactly what I wanted to know! --Kolja21 23:21, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Croeso! (You're welcome!). Anatiomaros 23:24, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Gwen[golygu cod y dudalen]

Felly?Bianchi-Bihan 23:39, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Ia, dyna fo! Diolch yn fawr. Anatiomaros 23:42, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

ói bore da![golygu cod y dudalen]

Helo my friend, I hope you're doing fine. I just wanted to give all of you some news about the latest developments after a member of the English Wikipedia advised me to do so there (sorry it's in English!). The support shown to our cause is rather good right now but well I'm now faced to unknown alphabets and languages and it's getting harder... But I'll try. I wish you again a great summertime and hope your wikipedia will soon reach the potential to have a Chapter of its own! I hope many of the current contributors are interested in organizing so you can have more weight to promote your language and your Wikipedia. Take care, if you ever need something from me, just let me know I'll be glad to help. Diolch Capsot 07:38, 20 Gorffennaf 2010 (UTC)

Diolch yn fawr am dy neges, Capsot. I wish the same for you and the Wicipedia Catalaneg. If you need our help any time just let me know or leave a message in Y Caffi. Best wishes, Anatiomaros 14:32, 20 Gorffennaf 2010 (UTC)