Argyfwng hinsawdd

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio
9H1A8450 (44361385310).jpg
Data cyffredinol
Mathargyfwng Edit this on Wikidata
Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia

Mae'r term argyfwng hinsawdd[1] yn disgrifio'r argyfwng ecolegol, gwleidyddol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â chynhesu byd-eang a achosir gan weithgarwch dynol. Fel y termau "trychineb hinsawdd" neu "cwymp hinsawdd", mae'n digwydd fwyfwy yn y byd cyhoeddus yn lle ymadroddion llai brawychus, megis "newid hinsawdd", i bwysleisio difrifoldeb cynhesu byd-eang.[2]

Sail wyddonol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae hinsoddegwyr yn cyfrifo y byddai rhyddhau i'r atmosffer symiau o garbon deuocsid (CO2) uwchlaw gwerth terfyn penodol (a elwir yn gyllideb garbon)[3] yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau anfesuradwy, a ddisgrifir gyda'r term "hothouse earth".

Eisoes gallai cynnydd mewn tymheredd o ddwy radd, a osodwyd fel y terfyn uchaf gan Gytundeb Hinsawdd Paris 2016, gael effeithiau negyddol ar fywyd ar y blaned.[4] Os yw allyriadau cyfartalog o tua 40 gigaton o gyfwerth CO2 (GtCO2e / a) - y gwerth sy'n cyfateb i'r flwyddyn 2017 - mae gan ddynoliaeth ychydig o flynyddoedd ar ôl, yn dibynnu ar y gyllideb garbon a ystyriwyd, cyn dihysbyddu'n llwyr faint o CO2 sydd ar gael; ar ôl hynny ni fyddai bellach yn cael allyrru unrhyw fath o nwyon tŷ gwydr, oherwydd gallu'r system ddaear i amsugno'r nwyon hyn yn y tymor hir yn unig.

Er mwyn cadw'r system hinsawdd o fewn amodau sy'n gwarantu goroesiad y rhywogaeth ddynol a'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n byw ar y blaned Ddaear ar hyn o bryd, mae angen felly ddileu allyriadau nwyon tŷ gwydr pellach yn gyflym a chael gwared ar y rhai sydd eisoes yn yr atmosffer trwy'r hyn a elwir yn allyriadau negyddol. Mae arolygon fel Adroddiad Bwlch Allyriadau 2018 yn dangos, fodd bynnag, bod allyriadau nwyon tŷ gwydr ledled y byd wedi cynyddu ymhellach yn hytrach na lleihau, ac nid yw atebion technegol ar gyfer allyriadau negyddol ar raddfa fawr yn addawol o gwbl am y tro, felly mae'r risg o drychineb hinsawdd yn parhau. Defnyddir y term "argyfwng hinsawdd" felly i ddisgrifio bygythiad cynhesu byd-eang i'r blaned, a'r angen i liniaru'r newid yn yr hinsawdd yn ymosodol.

Safbwynt y rhelyw o wyddonwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Nododd erthygl olygyddol o'r cyfnodolyn Science yn 2019 bod safbwynt gwyddonwyr ar y mater yn glir: mae'r argyfwng hinsawdd yn gofyn am drawsnewidiad cymdeithasol o ddimensiynau a chyflymder a gyflawnir yn anaml yn hanes y ddynoliaeth; ysgogwyd y newidiadau cymdeithasol diweddaraf o'r maint hwn gan y Dirwasgiad Mawr a'r Ail Ryfel Byd. Ar y pryd, roedd hyn wedi bod yn bosibl diolch i ymwybyddiaeth o fygythiad dirfodol yn ogystal â chefnogaeth eang cymdeithas.

Dywed bod cymdeithas heddiw yn wynebu bygythiad tebyg eto, ond bod y bwlch cyfoeth cynyddol a gwrthdaro buddiannau economaidd yn ein hatal rhag gweithredu'r newidiadau angenrheidiol. Mae datrys yr argyfwng hinsawdd felly yn gofyn am ymrwymiad cryf i degwch a chyfiawnder, i bobloedd brodorol a chenedlaethau’r dyfodol, yn ogystal ag i newid byd-eang. Dim ond trwy gydweithio i oresgyn pob gwahaniaeth a gwneud yr argyfwng hinsawdd yn brif flaenoriaeth y gall cymdeithas ddatrys yr argyfwng hinsawdd ac osgoi newid trychinebus yn yr hinsawdd. Yn y modd hwn, gall yr 21ain ganrif ddod yn un o ecwiti, cyfiawnder a chynaliadwyedd newydd. Rhaid rhoi'r flaenoriaeth uchaf i ddileu allyriadau nwyon tŷ gwydr fel achos newid hinsawdd; dylid rhoi mwy o bwyslais hefyd ar synergeddau rhwng amddiffyn yr hinsawdd ac addasu i gynhesu byd-eang.[5]

Defnydd o'r term[golygu | golygu cod y dudalen]

Al Gore yn nigwyddiad Power Shift 2011, Washington DC
Defnydd pori'r termau "Climate crisis" o'i gymharu â "Climate emergency" ar borth pori Google

Mae'r defnydd o'r term Argyfwng Hinsawdd ("Climate Crisis") yn deillio o'r syniad bod termau eraill, megis "Newid yn yr Hinsawdd", yn lleihau difrifoldeb y sefyllfa. Fel yr adroddwyd gan y Guardian yn 2003,

"Mae Plaid Weriniaethol yr Unol Daleithiau yn newid ei thactegau ar yr amgylchedd, gan osgoi ymadroddion "bygythiol" fel 'cynhesu byd-eang'."[6]

Argymhellwyd y strategaeth hon i'r llywodraeth Weriniaethol gan yr ymgynghorydd gwleidyddol Frank Luntz yn 2002: "Mae angen i ni ddechrau siarad am" newid yn yr hinsawdd" yn lle cynhesu byd-eang a "gwarchodaeth" yn lle "cadwraeth" ("conservation instead of preservation"). Yn ôl yr un ddogfen, mae "newid yn yr hinsawdd" yn llai brawychus na "cynhesu byd-eang".[7] Nododd y gwyddonydd amgylcheddol Nils Meyer-Ohlendorf fod y term "newid hinsawdd" yn cyfeirio at broses naturiol a bod y gair "newid" fel arfer yn gysylltiedig â phroses sy'n digwydd yn araf ac yn llinol; felly mae'r term yn dadwleidyddoli'r broblem ac yn gyfystyr â "buddugoliaeth i bawb nad ydynt am newid dim byd".[8] Mae Meyer-Ohlendorf yn cynnig y term "argyfwng hinsawdd" fel dewis arall:

Mae "argyfwng hinsawdd" neu "gynhesu byd-eang" yn union dermau. Maent yn gwneud tarddiad a brys y broblem yn gliriach. Mewn meysydd gwleidyddol eraill, mae'n hawdd defnyddio'r gair "argyfwng" - Argyfwng Ardal yr Ewro neu Argyfwng Ymfudo - ond eto mae'n cael ei osgoi pan ddaw'n fater o gynnwrf sylweddol yn ein system blanedol. Mae hwn yn siarad cyfrolau am y pwysigrwydd a briodolir i'r gwahanol faterion gwleidyddol."[8]

Arloeswr wrth newid iaith cyfeirio at yr argyfwng hinsawdd oedd y papur newydd Prydeinig The Guardian, y cymerwyd ei benderfyniad i newid ei derminoleg yn bwrpasol fel rhan o gyfres o fesurau o'r enw "Ymrwymiadau Hinsawdd". Mae'r olaf yn adrodd:

“Fe fyddwn ni’n defnyddio iaith sy’n cydnabod difrifoldeb yr argyfwng rydyn ni’n cael ein hunain ynddo. Ym mis Mai 2019, diweddarodd y Guardian ei ganllawiau arddull, i gyflwyno termau sy'n disgrifio'n fwy manwl gywir yr argyfwng hinsawdd y mae'r byd yn ei wynebu, lle defnyddir "Argyfwng hinsawdd ac argyfwng neu gwymp hinsawdd, argyfwng neu chwalfa) yn lle "newid hinsawdd ” a gwresogi byd-eang yn lle cynhesu byd-eang. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n wyddonol gywir ac ar yr un pryd yn cyfathrebu â'r darllenwyr am frys y mater hwn."[9]

Mae argyfwng hinsawdd yn sefyllfa lle mae angen gweithredu ar frys i leihau neu atal newid hinsawdd ac atal difrod amgylcheddol a allai fod yn anwrthdroadwy. Cafodd y term Saesneg cyfatebol ar gyfer argyfwng hinsawdd ei enwi yn air y flwyddyn gan yng ngeiriadur yr Oxford Dictionary of English yn 2019.[10]

Cyfeiriad at newid hinsawdd fel argyfwng[golygu | golygu cod y dudalen]

Arlywydd y Maldives, Mohamed Nasheed yn lansiad y Climate Vulnerability Monitor yn 2009,lle defnyddiwyd y term "climate crisis"
Protest gan 'Fridays for Future' gyda baner â'r slogan "Verkehrswende statt Klimakrise" (Trawsnewid traffig yn lle argyfwng hinsawdd), 2019

Mae’r gwrth-ddweud rhwng y sefyllfa a ddisgrifir gan ymchwil hinsawdd, sy’n awgrymu’r angen i weithredu’n gyflym, a diffyg ymateb llawer o gymdeithas fyd-eang, gwleidyddiaeth a’r economi – heb sôn am y bygythiad y mae hyn yn ei gyflwyno i’r rhywogaeth ddynol – yn un a ddisgrifir yn gynyddol fel sefyllfa o argyfwng. Eisoes yn ei raglen ddogfen An Inconvenient Truth yn 2006, rhybuddiodd cyn Is-arlywydd yr Unol Daleithiau a’r enillydd Gwobr Nobel, Al Gore, yn gryf am “y trychineb posib gwaethaf yn hanes gwareiddiad dynol”.[11] Mae James Lovelock, un o gynigwyr damcaniaeth Gaia, yn ei lyfr, The Revenge of Gaia, sydd mewn rhai argraffiadau yn dwyn yr is-deitl Earth's Climate in Crisis and the Fate of Humanity, wedi dehongli'r heriau ecolegol i'r oes fodern fel "prawf mwyaf dynolryw".[12]

Mae hinsoddegwyr hefyd yn cyfeirio'n benodol at sefyllfa o argyfwng. Er enghraifft, yn eu llyfr The Climate Crisis, mae David Archer a Stefan Rahmstorf yn dangos, er gwaethaf y dystiolaeth wyddonol llethol ar gynhesu byd-eang, nad yw ymdrechion i gyfyngu ar y broblem yn ddigon agos at gael ateb addawol.[13] Weithiau mae’r ddadl wleidyddol hefyd yn sôn am fethiant y mudiad amgylcheddol i ddod â datrysiad i liniaru newid hinsawdd o waith dyn.[14] Yn ei gwaith A Revolution Will Save Us, mae’r awdur, Naomi Klein, sy’n ddrwg-enwog o feirniadol o globaleiddio, yn disgrifio’r argyfwng hinsawdd fel dewis rhwng y system economaidd gyfalafol ac iachawdwriaeth yr hinsawdd.[15]

Mae hinsoddwyr fel Bronwyn Hayward a Joëlle Gergis yn siarad yn gyhoeddus am y rhwystredigaeth o beidio â chael eu clywed mewn pryd, ac o deimlo ymdeimlad o alar wrth edrych tuag at y trychineb sydd ar ddod, ond nid ydynt yn ildio gobaith.[16] Mae'r gwyddonydd morol Jennie Mallela yn mynegi ei hun yn hyn o beth:

“Felly a oes gobaith? Ydw, rwy'n teimlo'n galonogol pan welaf bobl gyffredin yn streicio dros y blaned a phlant yn cael eu clywed gan ysgolion. Fel gwyddonydd morol, mae trafodaethau am storio carbon a rhinweddau carbon glas hefyd yn rhoi gobaith i mi. Drwy fy ymchwil dogfennais y digwyddiad cannu cwrel a achoswyd gan y newid yn yr hinsawdd yn 2016, ac mewn rhai o’m safleoedd, lle mae tymheredd dŵr y môr wedi dychwelyd i normal, rwyf bellach yn gweld arwyddion o adferiad creigresi. Ond lleiafrif yw'r newyddion da hwn."[17]

Eisoes yn 1997 cyfeiriodd y newyddiadurwr Ross Gelbspan at dystiolaeth wyddonol yr argyfwng hinsawdd gan danlinellu’r canlynol:

“O safbwynt gwyddonol ar yr argyfwng hinsawdd, mae’r ddadl wedi bod ar ben ers tro. Mae'r ffaith nad yw union gyfradd y cynnydd mewn cynhesu neu'r effeithiau dilynol yn y gwahanol ranbarthau wedi'u cyfrifo hyd at y filfed eto yn gwbl amherthnasol o safbwynt gwleidyddol a chymdeithasol. Mae gwyddoniaeth wedi dangos i ni ers talwm beth sy'n rhaid i ni ei wneud i ymateb ".[18]

Yr Argyfwng hinsawdd a Chymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cymru a'i sefydliadau wedi ymateb i'r argyfwng hinsawdd mewn sawl gwahanol ffordd ar lefel Llywodraeth Cymru a'i sefydliadau ac ar lefel cymdeithas sifig Cymru.

Ymgorfforwyd nifer o bryderon a heriau yr argyfwng hinsawdd yn nogfen a deddf polisi strategol Senedd Cymru o'r enw Deddf Cenhedlaethau'r Dyfodol[19] sy'n cynnwys 10 pwynt. Nodir ynddo, er enghraifft, y bwriad i gyflwyno targed i Gymru gael gwared yn gyfan gwbl ar allyriadau carbon erbyn 2050. Bwriedir hefyd wario £991 miliwn o fuddsoddiad i'w clustnodi yn cyllid Llywodraeth Cymru (2020-21) i ariannu trafnidiaeth cynaliadwy, buddsoddi mewn tai ac adeiladau carbon isel, ynni adnewyddadwy a datrysiadau seiliedig ar natur, yn unol ag amcangyfrif Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd (UK CCC) o £30 biliwn rhwng nawr a 2050.[20]

Gwelwyd ymdrechion gan gymdeithas sifig a mudiadau Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng hinsawdd. Noda gwefan swyddogol Urdd Gobaith Cymru yn 2022, "Yr argyfwng hinsawdd yw un o'r bygythiadau mwyaf sydd yn wynebu ein planed [...] Mae'r Urdd yn ymrwymo i leihau effaith newid hinsawdd"[21] Yn 2022 bu i Neges Heddwch ac Ewyllus y mudiad wneud yr Argyfwng Hinsawdd yn brif neges i'w throsglwyddo'n fyd-eang.[22]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Argyfwng hinsawdd". Termau Cymru. Cyrchwyd 9 Medi 2022.
 2. "Why the Guardian is changing the language it uses about the environment". the Guardian. 2019-05-17.
 3. Duscha, Vicki; Denishchenkova, Alexandra; Wachsmuth, Jakob (2019-02-07). "Achievability of the Paris Agreement targets in the EU: demand-side reduction potentials in a carbon budget perspective". tt. 161–174. doi:10.1080/14693062.2018.1471385. Cyrchwyd 2021-12-07.
 4. Steffen, Will; Rockström, Johan; Richardson (2018-08-14). "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene". tt. 8252–8259. doi:10.1073/pnas.1810141115. Cyrchwyd 2021-12-07.
 5. Overpeck, Jonathan T.; Conde, Cecilia (2019-05-31). "A call to climate action". Science. tt. 807–807. doi:10.1126/science.aay1525. Cyrchwyd 2021-12-07.
 6. "Memo exposes Bush's new green strategy". the Guardian (yn Saesneg). 4 Mawrth 2003. Cyrchwyd 7 Rhagfyr 2021.
 7. "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2005-02-14. Archifwyd o'r gwreiddiol (PDF) ar 14 Chwefror 2005. Cyrchwyd 2021-12-07.
 8. 8.0 8.1 "Framing-Check: "Klimawandel"". Süddeutsche Zeitung.
 9. "The Guardian's climate pledge 2019" (yn Saesneg). The Guardian. 15 Gorffennaf 2019.
 10. "Oxford Word of the Year 2019". Oxford Languages. Cyrchwyd 2021-12-07.
 11. Rosenblad, Kajsa (18 Rhagfyr 2017). "Review: An Inconvenient Sequel". Medium (Communication Science news and articles). Yr Iseldiroedd. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 Mawrth 2019.
 12. James Lovelock (2006). [146 segg "The Revenge of Gaia: Earth's Climate in Crisis and the Fate of Humanity"] Check |archiveurl= value (help). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 Mai 2021.
 13. David Archer; Stefan Rahmstorf (2010). "The climate crisis: An introductory guide to climate change". Cambridge University Press.
 14. Barringer, Felicity (2005-02-06). "Paper Sets Off a Debate on Environmentalism's Future". The New York Times. Cyrchwyd 2021-12-07.
 15. Naomi Klein (2015). Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile. BUR. t. 733.
 16. "National Portrait: Bronwyn Hayward - Accidental Activist". Stuff. 2018-12-21. Cyrchwyd 2021-12-07.
 17. "Is this how you feel?".
 18. Ross Gelbspan (1997). "The Heat is On". Basic Books.
 19. "Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol". Llywodraeth Cymru. 2015.
 20. {[Cite web |url=https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynllun-10-pwynt-i-ariannu-argyfwng-hinsawdd-cymru/ |title=Cynllun 10 Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru |publisher=Gwefan Comisinydd Cenhedlaethau'r Dyfodol Cymru |access-date=9 Medi 2022}}
 21. "Yr Argyfwng Hinsawdd". Gwefan Urdd Gobaith Cymru. Cyrchwyd 9 Medi 2022.
 22. "Neges Heddwch ac Ewyllys Da". Cyrchwyd 9 Medi 2022.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]