Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Logo Ysgol Gymraeg Pwll Coch.png
Arwyddair Anelu at Ragoriaeth
Sefydlwyd 1996
Math Cynradd, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Cymraeg
Pennaeth Mr Christopher Newcombe
Lleoliad Rhodfa Lawrenny, Lecwydd, Caerdydd, Cymru, CF11 8BR
AALl Cyngor Caerdydd
Disgyblion 506 (yn 2017, gan gynnwys 64 o ddisgyblion rhan-amser yn y dosbarth meithrin)[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 3–11
Llysoedd Cadair Idris, Epynt, Preseli a'r Wyddfa
Lliwiau Coch a llwyd
Gwefan http://www.ysgolpwllcoch.co.uk

Ysgol gynradd Gymraeg yn ardal Lecwydd yng nghymuned Treganna, Caerdydd yw Ysgol Gymraeg Pwll Coch.

Hanes[golygu | golygu cod y dudalen]

Sefydlwyd yr ysgol ym 1996 dan arweiniad y brifathrawes Miss Anna Roberts. Am dair blynedd gyntaf ei bodolaeth, lleolid yr ysgol mewn adeilad ar safle Ysgol Uwchradd Fitzalan. Ym Medi 1999, symudodd i adeilad newydd ar dir gyferbyn â Fitzalan ar Lawrenny Avenue. Hi oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yn y brifddinas i dderbyn adeilad newydd pwrpasol.

Cynyddodd nifer y disgyblion yn gyflym ac ym Medi 2000 derbyniwyd dau ddosbarth mynediad i'r ysgol. Gan hynny bu'n rhaid codi cabanau dros dro ar dir yr ysgol.[2] Yn 2006, cwblhawyd estyniad sylweddol ar gyfer yr adran iau a chyrhaeddodd yr ysgol ei llawn dwf gyda dau ddosbarth ym mhob blwyddyn yn 2008.[3]

Yn sgil diffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ehagach bu'n rhaid i'r ysgol dderbyn tri dosbarth mynediad yn 2011 a 2012 ac fe godwyd cabanau dros dro ar eu cyfer.

Mrs Meinir Howells oedd pennaeth yr ysgol o fis Ebrill 2009 tan Gorffennaf 2016. Mae Mr Christopher Newcombe yn bennaeth ers mis Medi 2016.

Daw enw'r ysgol o'r Pwll Coch, sef pwll yn afon Elái. Rhoddodd y pwll ei enw i bentref bychan o'r un enw a safai ger tafarn Tŷ Pwll Coch. Mynn traddodiad fod y pwll wedi llenwi â gwaed yn dilyn Brwydr Sain Ffagan yn 1648. Nid yw'r ardal hon bellach yn rhan o ddalgylch yr ysgol.

Cyffredinol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae dalgylch presennol yr ysgol yn cynnwys Grangetown a rhannau o Glan'rafon (gan gynnwys y rhan fwyaf o Bontcanna), Treganna, a Thre-biwt.  Mae'r ysgol yn rhan o glwstwr Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Yn 2018, deuai tua 40% o'r disgyblion o gartrefi Cymraeg gydag o leiaf un o’r rhieni yn siarad Cymraeg a thua 60% o’r disgyblion o gartrefi di-Gymraeg. Deuai tua 20% o gefndir ethnig lleiafrifol.[4]

Nododd adroddiad arolygiad Estyn ar yr ysgol yn 2018 fod y 'staff yn creu ethos hapus, gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol, lle mae pawb yn cael eu parchu a’u gwerthfawrogi ... Mae ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol yn dda ... mae rhan fwyaf y disgyblion yn gwneud cynnydd cadarn, yn cyflawni’n dda ac yn defnyddio eu medrau i safon uchel erbyn diwedd cyfnod allweddol 2... Mae arweinwyr yn hynod effeithiol ...Mae safonau ymddygiad yn gyson uchel'.[4]

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, a'r Cynghorydd Sarah Merry: 'Llongyfarchiadau i Mr Newcombe, yr holl staff, disgyblion, llywodraethwyr a phawb sydd yn ymwneud ag Ysgol Pwll Coch yn llwyddo i ennill cystal canlyniadau da yn arolygon Estyn. Gwn fod pawb yn yr ysgol wedi rhoi cymaint o waith caled er mwyn sicrhau'r llwyddiant hwn, ac rwy hefyd yn gwybod am yr ymrwymiad a'r penderfyniad sydd ganddynt i weithio tuag at ragoriaeth yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at gael ychwanegu fy llongyfarchion yn bersonol pan fyddaf yn ymweld nesaf ag Ysgol Pwll Coch.' [5]

Dolenni allanol[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]