Wicipedia:Geirfa

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Llwybr(au) brys:
WP:G

Mae'r dudalen yma yn eirfa o dermau a ddefnyddir ar Wicipedia. Am fwy o gymorth, gweler Wicipedia:Cymorth a Wicipedia:Cwestiynau poblogaidd.

Gweler hefyd:

  • Geirfa Saesneg-Cymraeg o dermau cyfrifiadurol.

DS: Er hwyluso croes-gyfeirio, rhoddir y term Saesneg cyfatebol mewn cromfachau ac yn fach ar ôl y term Cymraeg.


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

A[golygu cod y dudalen]

Archif (Archive)
Is-dudalen i dudalen sgwrs yw archif. Symudir y sgyrsiau hynaf ar y dudalen sgwrs i'r archif er mwyn lleihau maint y dudalen sgwrs.
Gweler hefyd: en:Help:How to archive a talk page.
Archwilio defnyddwyr (Check user)
Mae'r archwilwyr defnyddwyr yn ddefnyddwyr sydd â'r gallu i weld cyfeiriadau IP defnyddwyr mewngofnodedig, yn bennaf er mwyn gwarchod prosiectau Wikimedia rhag fandaliaeth. Mae gan Stiwardiaid y gallu hwn ac fe'i roddir i rai defnyddwyr ar brosiectau unigol.
Gweler hefyd: meta:Checkuser

B[golygu cod y dudalen]

Babel (Babel)
Mae'r system Babel ar brosiectau Wikimedia yn hwyluso cyfathrebu rhwng defnyddwyr trwy gofnodi galluoedd ieithyddol y defnyddwyr hynny sydd am gyhoeddi'r wybodaeth hon.
Gweler hefyd: en:Wikipedia:Babel.
Biwrocrat (Bureaucrat)
Mae biwrocrat yn weinyddwr sydd yn gallu rhoi pwerau gweinyddwr i ddefnyddiwr, newid enwau defnyddwyr, a galluogi cyfrifon bot.
Gweler hefyd: en:Wikipedia:Administrators#Bureaucrat a'r rhestr Galluoedd Grwpiau Defnyddwyr.
Bot (Bot)
Rhaglen sy'n ychwanegu tudalennau neu yn eu golygu, yn awtomatig neu'n lled-awtomatig.
Gweler hefyd: en:Wikipedia:Bot a'r rhestr Galluoedd Grwpiau Defnyddwyr.

C[golygu cod y dudalen]

Y Caffi (Village Pump)
Prif fforwm cymuned Wicipedia, lle cyhoeddir a thrafodir cynigion, newidiadau polisïau, problemau technegol a materion mewnol eraill o flaen cynulleidfa fwy na cheir ar dudalen sgwrs tudalen benodol.
Gweler hefyd: Wicipedia:Y Caffi.
Cyfnewid unwaith-ac-am-byth (Substitution)
Wrth gyfnewid unwaith-ac-am-byth, mae'r meddalwedd, wrth roi tudalen ar gadw, yn cyfnewid cystrawen wici am ddarn o destun, a hynny unwaith ac am byth. O osod "subst:" cyn enw nodyn, bydd y wici yn copïo cynnwys y nodyn i'r dudalen wrth ei chadw, a hynny unwaith ac am byth. Ni fydd y nodyn yn cael ei gopïo o'r newydd trwy'r broses trawsgynnwys bob tro y bydd rhywun yn cyrchu'r dudalen.
Gweler en:Help:Substitution a m:Help:Substitution am eglurhad pellach.
Cyfrif cydwici (Global account)
Math o gyfrif sy'n galluogi defnyddiwr i fewngofnodi i bob wici led-led Sefydliad Wikimedia ar unwaith.
Gweler hefyd m:Help:Unified login
Cyfuno (Merge)
Cyfuno dwy dudalen i'w gwneud yn un tudalen.
Gweler hefyd Wikipedia:Help:Merging and moving pages
Cystrawen wici (Wiki markup)
Côd sy'n debyg i HTML, ond yn symlach ac yn haws ei drin, e.e. '''cryf''' yn lle <b>cryf</b>. Cystrawen wici yw'r côd ffynhonnell a roddir ar gadw yn y gronfa ddata, ac a ddangosir yn y bocs golygu.
Gweler hefyd: Wicipedia:Sut i olygu tudalen a Wicipedia:Enghreifftiau cystrawen wici.

D[golygu cod y dudalen]

Datblygwr (Developer)
Mae datblygwr yn gallu newid meddalwedd Mediawiki (gan gynnwys Wicipedia) a'r bas data yn uniongyrchol. Yr oedd y Gweinyddwyr System ar Sefydliad Wikimedia yn arfer cael eu galw yn Ddatblygwyr hefyd.
Gweler hefyd Developers.
Dolen fewnol (Internal link)
Dolen sy'n arwain at dudalen arall yn y wici hwn neu un o'n chwaer-brosiectau, sy'n defnyddio'r gystrawen wici "[[Teitl y dudalen|testun yn ôl y gofyn]]". Fel arfer, mae wiciddolen i erthygl sy'n bodoli'n barod yn las, neu'n goch os nad yw'r dudalen ar gael eto, neu'n borffor os ydy'r dudalen ar gael a'ch bod wedi ymweld â hi eisoes. Termau eraill arno: dolen wici, cyswllt mewnol.
Dolen doredig (Broken link)
Dolen fewnol i dudalen nad yw'n bod. Mae dolen doredig (neu gyswllt toredig') fel arfer yn goch.

E[golygu cod y dudalen]

Eginyn (Stub)
Erthygl sydd gan amlaf yn un baragraff byr neu'n llai, ac felly'n erthygl sydd angen ei hehangu.
Gweler hefyd: Wicipedia:Eginyn.
Erthygl (Article)
Cofnod gwyddoniadurol. Mae pob erthygl yn dudalen, ond nid yw pob tudalen yn erthygl, e.e. nid erthygl yw'r dudalen hon.
Gweler hefyd: Wicipedia:Beth ydy erthygl.
en:
Byrfodd fersiwn Saesneg Wicipedia. Felly gyda ieithoedd eraill hefyd, fel "de" = fersiwn Almaeneg Wicipedia ayyb. Defnyddir y rhain fel rhagddodiad mewn cysylltiadau rhyngwici. Ceir rhestr llawn o'r Wicipediau a'u byrfoddau ar meta.

G[golygu cod y dudalen]

Galluoedd defnyddwyr (User rights)
Mae gwahanol alluoedd gan grwpiau gwahanol o ddefnyddwyr Wicipedia, e.e. Gweinyddwyr, Biwrocratiaid.
Gweler hefyd: mw:Manual:User_rights a'r rhestr Galluoedd Grwpiau Defnyddwyr.
Goruchwylio (Oversight)
Gallu gweinyddol yw goruchwylio sy'n galluogi 'Goruchwylwyr' i ddileu diwygiadau o hanes tudalen. Defnyddir y gallu yma i ddileu gwybodaeth bersonol breifat, gwybodaeth a allai fod yn enllibus, ac mewn achosion o dor-hawlfraint. Mae gan stiwardiaid yr hawl hwn. Mae rhai prosiectau Wikimedia yn penodi Goruchwylwyr ar gyfer y prosiect hwnnw, ond nid oes gan Wicipedia Oruchwylwyr penodedig.
Gweler hefyd: meta:Oversight.
Gwahaniaethu (Disambiguation)
Y broses o ddatrys y broblem a godir pan mae gan erthygl dau bwnc neu fwy gyda'r un teitl naturiol.
Gweler hefyd: Wicipedia:Gwahaniaethu a Thudalen wahaniaethu.
Gwedd (Skin)
Gosodiad yn "fy newisiadau" yw gwedd sy'n pennu ymddangosiad y wici. Ar hyn o bryd, mae wyth gwedd ar gael: MonoBook (y rhagosodyn), Chick, Hiraeth, Modern, Glas Cwlen, Simple, MySkin, a Safonol.
Gweinyddwr (Admin, Administrator, Sysop)
Defnyddiwr a chanddo alluoedd technegol ychwanegol er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw ar Wicipedia – gan gynnwys dileu a diogelu tudalennau, a rhwystro defnyddwyr.
Gweler hefyd: Wicipedia:Gweinyddwyr a'r rhestr Galluoedd Grwpiau Defnyddwyr.
Gweinyddwr y System (System Administrator)
Mae Gweinyddwyr y System yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar weinyddion Sefydliad Wikimedia. Pan ddechreuodd Wikimedia y datblygwyr oedd yn gwneud y gwaith hwn.
Gweler hefyd: m:System administrators
Gwybodlen (Infobox)
Nodyn sydd yn dabl a fformatir gyda chystrawen wici, sydd i'w gweld mewn erthyglau gyda phwnc cyffredin, ac sy'n rhoi gwybodaeth sylfaenol am bwnc yr erthygl.
Gweler hefyd: Cymorth:Gwybodlen a Wicipedia:Rhestr gwybodlenni.

H[golygu cod y dudalen]

Hanes (History)
Yr holl ddiwygiadau i dudalen yw ei hanes. Enwau eraill arni yw hanes y dudalen neu weithiau hynt y dudalen. Gallwch weld hanes tudalen trwy wasgu ar y tab 'Gweld yr hanes' neu 'hanes', e.e. hanes y dudalen Tannatt William Edgeworth David.

I[golygu cod y dudalen]

Is-dudalen (Subpage)
Tudalen sy'n tarddu o riant-dudalen, megis Wicipedia:Y Caffi/archif. Gellir ddim ond creu is-dudalennau mewn rhai parthau. Peidiwch a ddefnyddio is-dudalennau yn y prif barth.
Gweler hefyd: Wicipedia:Is-dudalennau.

N[golygu cod y dudalen]

Nodyn (Template)
Gall cynnwys un dudalen gael ei osod o fewn tudalen arall trwy ei drawsgynnwys. Gelwir y tudalennau sydd wedi eu creu'n unswydd ar gyfer cael eu trawsgynnwys yn nodiadau (e.e. gwybodlenni, paneli llywio). Gosodir nodiadau ar y parth Nodyn.
Gweler m:Help:Template am eglurhad pellach.
NPOV
Neutral Point of View (Saesneg) - polisi diduedd Wicipedia

P[golygu cod y dudalen]

Porth y Gymuned (Community Portal)
Un o brif tudalennau Wicipedia. Gellir ei ddarganfod ar y panel llywio (ar yr ochr chwith yn y rhan fwyaf o grwyn), ac mae'n dudalen sy'n rhestru tasgau sydd angen eu gwneud, materion sydd angen eu datrys, ac adnoddau a gwybodaeth gyffredinol. Mae Porth y Gymuned yn ddefnyddiol ar gyfer dewis erthygl neu bwnc i weithio arno neu i ddarllen.
Gweler hefyd: Wicipedia:Porth y Gymuned.

Rh[golygu cod y dudalen]

Rhestr wylio (Watchlist)
Grŵp o dudalennau a ddewisir gan y defnyddiwr, sy'n gallu clicio ar "fy rhestr wylio" i weld newidiadau diweddaraf y tudalennau hynny.
Gweler hefyd: Cymorth:Gwylio tudalennau.

S[golygu cod y dudalen]

Stiward (Steward)
Mae Stiward yn Weinyddwr sydd â'r gallu i newid statws unrhyw ddefnyddiwr ar unrhywun o wicïau Sefydliad Wikimedia, gan gynnwys y gallu i roi a thynnu statws Gweinyddwyr a Biwrocratiaid.
Gweler hefyd meta:Steward.

T[golygu cod y dudalen]

Trawsgynnwys (Transclude)
Gosod cynnwys un dudalen o fewn tudalen arall ar y wici. Mae'r nodiadau ar y parth Nodyn wedi eu creu'n bwrpasol at gael eu trawsgynnwys ar dudalennau eraill.
Gweler en:Wikipedia:Transclusion am eglurhad pellach.
Tudalennau amheus (Articles for Deletion)
Tudalen i drafod cynigion i ddileu tudalen yn y wici.
Gweler Wikipedia:Guide to deletion am eglurhad pellach.
Tudalen bwnc (Content page)
Tudalen lle mae'r cynnwys yn rhan o brif pwrpas y wici. Ar Wicipedia mae'r erthyglau yn y prif barth a'r tudalennau yn y parth 'delwedd' yn dudalennau pwnc.
Tudalen sgwrs (Talk page)
Tudalen ar gyfer trafod y dudalen mae ynghlwm wrtho. Mae gan bob tudalen ar Wicipedia (ar wahân i dudalennau yn y parth Arbennig, a thudalennau sgwrs eu hunain) tudalen sgwrs.
Gweler hefyd: Wicipedia:Tudalen sgwrs a Wicipedia:Canllawiau tudalennau sgwrs
Tudalen wahaniaethu (Disambiguation page)
Tudalen sydd yn cynnwys ystyron gwahanol gair, ac sy'n cysylltu i'r tudalennau lle diffinir yr ystyron gwahanol. Os oes angen rhagor o wahaniaethu rhwng termau, enwir tudalennau gwahaniaethu yn "bwnc (gwahaniaethu)".
Gweler hefyd: Gwahaniaethu.

W[golygu cod y dudalen]

Wiciadur (Wiktionary)
Un o chwaer brosiectau Wicipedia sydd â'r amcan o greu geiriadur ar-lein o bob gair ym mhob iaith.
Gweler hefyd: Wiciadur.
WiciBrosiect (WikiProject)
Prosiect ar Wicipedia sy'n cydlynu'r gwaith o wella'r holl erthyglau ar bwnc arbennig.
Gweler hefyd: Wicipedia:WiciBrosiectau.
Wicifywyd (Wikispecies)
Un o chwaer brosiectau Wicipedia sydd â'r amcan o greu cyfeiriadur ar-lein o'r holl rywogaethau (wedi'i anelu yn bennaf at ddefnyddwyr gwyddonol yn hytrach na defnyddwyr cyffredinol).
Gweler hefyd: Wicifywyd.
Wicilyfrau (Wikibooks)
Un o chwaer brosiectau Wicipedia sydd â'r amcan o greu casgliad ar-lein o werslyfrau a llawlyfrau.
Gweler hefyd: Wicilyfrau.
Wicidestun (Wikisource)
Un o chwaer brosiectau Wicipedia sydd â'r amcan o greu casgliad ar-lein o destunau a dogfennau sydd yn y parth cyhoeddus.
Gweler hefyd: Wicitestun.
WP
Wicipedia

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y