Wicipedia:Erthyglau dethol

Oddi ar Wicipedia
Neidio i'r panel llywio Neidio i'r bar chwilio

Mae rhai erthyglau ar Wicipedia wedi cael eu hethol gan gymuned Wicipedia fel erthyglau dethol, oherwydd eu bod o safon dda. Rhoddir y marc hwn Wikimedal.png ar erthygl ddethol yn arwydd o'i statws.

2 Erthyglau dethol: Wikimedal.png Tom Pryce Wikimedal.png Diwydiant llechi Cymru

Trefnydd y darpar erthyglau[golygu cod y dudalen]

Arolygir y system erthyglau dethol gan un defnyddiwr am 6 mis ar y tro. Enwebir a chytunir ar y trefnydd hwn ar Wicipedia:Y Caffi.

System cynnig darpar erthyglau dethol[golygu cod y dudalen]

Mae'r broses o gynnig darpar erthyglau dethol a'u hadolygu yn cael ei weinyddu gan y gymuned ar y dudalen waith Wicipedia:Cynnig erthyglau dethol. Gall unrhyw un gynnig bod rhyw erthygl yn cael ei gynnwys ymhlith erthyglau dethol Wicipedia ar y dudalen honno. Gall unrhyw gyfrannwr helpu gyda'r gwaith adolygu hefyd trwy roi nodyn ar y dudalen waith yn nodi'r agweddau o'r gwaith adolygu y mae'n bwriadu troi atynt – po fwyaf sydd wrthi'n golygu po fwyaf o erthyglau a gaiff eu cynnwys yn y categori erthyglau dethol. Hyd yn oed os nad yw rhywun yn cytuno i gyfrannu at y gwaith golygu mae croeso iddo nodi a yw'n cefnogi'r cynnig i drin yr erthygl yn ddarpar erthygl dethol. Byddai o ddefnydd bod cymaint â phosibl ohonom yn nodi ar y dudalen waith ein bod naill ai'n:

 • Cefnogi - cytuno y dylai'r erthygl gael ei thrin fel darpar erthygl ddethol, gan gynnig sylwadau manylach ar wendidau a.y.b. ar dudalen sgwrs yr erthygl ei hun.
 • Gwrthwynebu - mae'r erthygl ymhell o'r safon angenrheidiol; dylid tynnu'r enwebiad yn ôl ac ail-enwebu'r erthygl pan mae wedi gwella.

Os na fydd digon o gefnogwyr a golygyddion yn dod i'r fei fe all trefnydd y darpar erthyglau symud y cynnig i archifau'r dudalen.

Gweithio ar yr erthygl[golygu cod y dudalen]

Ar dudalen sgwrs yr erthygl mae'r gwaith adolygu manwl yn digwydd.

Yn ddelfrydol bydd cyfrannwr gwreiddiol yr erthygl yn cymryd rhan yn y gwaith yma. Weithiau nid yw hynny'n bosib pan nad yw'r cyfrannwr gwreiddiol yn dal i fod yn weithgar ar Wicipedia. Dylid cysylltu â'r cyfrannwr gwreiddiol pan gynigir yr erthygl yn gyntaf ar y dudalen waith.

Rhestrir y gofynion ar gyfer erthygl ddethol isod.

Wrth i'r gwaith golygu gael ei gyflawni gall y rhai sy'n gwneud y gwaith ac eraill nodi ar y dudalen sgwrs eu bod yn fodlon neu'n anfodlon ar ryw agwedd o'r gwaith neu ar yr erthygl gyfan. Eto gellir marcio sylwadau gyda cefnogi neu gwrthwynebu i dynnu sylw at safbwynt y defnyddiwr.

Trefnydd y darpar erthyglau fydd yn penderfynu bod cytundeb bod erthygl yn cyrraedd y safon ofynnol. Ef fydd yn:

 • ychwanegu'r marc Wikimedal.png at yr erthygl ac ychwanegu'r erthygl at y categori erthyglau dethol, drwy deipio {{erthygl ddethol}}, ac yn
 • symud yr eitem o'r dudalen 'Cynnig erthyglau dethol' i archifau'r dudalen.

Gofynion erthygl ddethol[golygu cod y dudalen]

Dylai erthygl ddethol:

 • fod yn ffeithiol gywir
 • gyfeirio at o leiaf un ffynhonnell
 • gael ei hysgrifennu mewn Cymraeg cywir ac eglur
 • bod ynddi berspectif Cymreig yn ogystal ag un byd-eang
 • fod o leiaf 4 paragraff o hyd ac yn trin y testun yn gyflawn
 • fod yn ddiduedd.

Hefyd argymhellir y canlynol:

 • dylai'r categorïau ar waelod yr erthygl ffurfio cadwyn gyflawn. Hynny yw, ni ddylai cadwyn diweddu â chategori coch.
 • dylai'r dolenni rhyngwici arwain yn syth at yr erthygl gyfatebol yn yr ieithoedd eraill.
 • dylai lleiafrif o ddolenni'r erthygl fod yn rhai coch.
 • dylid cynnwys llyfryddiaeth, os yn bosib.
 • Dylai'r cysylltiadau at wefannau allanol weithio.

Ymhelaethu ar y gofynion[golygu cod y dudalen]

 • Cyfeirio at o leiaf un ffynhonnell
  Gorau i gyd po fwyaf o ffynonellau sy'n cael eu henwi yn yr erthygl. Rhoddir mwy o werth ar ffynonellau gwreiddiol, megis hunangofiant, nac ar rai ail-law, megis gwyddoniadur arall. Lle nad yw ffynhonnell y darpar erthygl ddethol wedi ei nodi gellir holi i'r cyfrannwr gwreiddiol am gyfeiriadau.
 • Trin y testun yn llawn.
  Ni ddylai'r erthygl fod yn gamarweiniol oherwydd bod bylchau amlwg yn yr ymdriniaeth â'r testun.
 • Cynnwys llyfryddiaeth. Mae'r gallu i gyfeirio'r darllenydd at wybodaeth bellach ar bwnc y testun yn un o ragoriaethau Wicipedia. Byddai llyfryddiaeth gynhwysfawr yn cynnwys cyfeiriadau at ddeunydd ar bapur ac ar y we, gyda'r pwyslais pennaf ar ddeunydd Cymraeg. Cynhwysir llyfryddiaeth Saesneg perthnasol hefyd, er budd y darllenydd. Gellir ychwanegu nodiadau defnyddiol at y llyfryddiaeth yn egluro pa agwedd ar y pwnc a drafodir ag ati. Ar yr un pryd, mae' well peidio â boddi'r erthygl mewn rhestr hirfaith o gyfeiriadau.
 • Golygu cyfieithiadau o Wicipedia mewn iaith arall. Nid yw'r gofynion adolygu o reidrwydd namyn gwahanol i'r arfer pan yw Wicipedia mewn iaith arall yn ffynhonnell y darpar erthygl ddethol. Ond pan mae'r erthygl mewn iaith arall eisoes yn erthygl ddethol ar y Wicipedia arall yna mae modd cwtogi rhywfaint ar y gwaith golygu. Cyhyd â bod ffeithiau'r cyfieithiad yn cyfateb i ffeithiau'r gwreiddiol a bod prif bwyntiau'r gwreiddiol yn bresennol yn y cyfieithiad does dim rhaid gwirio'r ffeithiau i'r ffynonellau gwreiddiol eto.

Esiamplau o erthyglau 'Da' ar wicis eraill[golygu cod y dudalen]