Cities: Skylines

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Logo'r gêm Cities: Skylines

Gêm adeiladu-dinas yw Cities: Skylines a ddatblygwyd gan Colossal Order ac a gyhoeddwyd gan Paradox Interactive. Mae'r gêm yn efelychiad adeiladu-dinas penagored ar gyfer un chwaraewr. Mae chwaraewyr yn cymryd rhan mewn cynllunio trefol trwy reoli parthau, lleoli ffyrdd, trethiant, gwasanaethau cyhoeddus, a chludiant cyhoeddus yr ardal. Mae chwaraewyr yn gweithio i gynnal gwahanol elfennau o'r ddinas, gan gynnwys ei chyllid, iechyd, cyflogaeth a lefelau llygredd. Mae chwaraewyr hefyd yn gallu cynnal dinas mewn modd blwch-tywod, sy'n darparu rhyddid creadigol anghyfyngedig i'r chwaraewr.

Mae Cities: Skylines yn ddatblygiad o deitlau Cities in Motion blaenorol gan Colossal Order, a oedd yn canolbwyntio ar ddylunio systemau cludo effeithiol. Er bod y datblygwyr ar y pryd yn teimlo bod ganddyn nhw'r arbenigedd technegol i ehangu i gêm efelychu dinas lawn, fe oedodd eu cyhoeddwr Paradox, gan ofni poblogrwydd SimCity yn y farchnad. Fodd bynnag, ar ôl methiant critigol gêm SimCity 2013, fe wnaeth Paradox cytuno i greu'r gêm. Nod y datblygwr oedd creu peiriant gêm a oedd yn gallu efelychu arferion dyddiol bron i filiwn o ddinasyddion unigryw, wrth gyflwyno hyn i'r chwaraewr mewn ffordd syml - yn caniatáu i'r chwaraewr ddeall yn hawdd amryw o broblemau yn nyluniad eu dinas. Mae hyn yn cynnwys tagfeydd traffig realistig, ac effeithiau tagfeydd ar wasanaethau a rhanbarthau dinasoedd. Ers rhyddhau'r gêm, mae amryw ehangiadau a chynnwys lawrlwythiadwy eraill wedi'u rhyddhau ar gyfer y gêm. Mae'r gêm hefyd yn cefnogi cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr.

Rhyddhawyd y gêm gyntaf ar gyfer systemau Windows, macOS, a Linux ym mis Mawrth 2015, gyda phacborth i gonsolau gêm Xbox One a PlayStation 4 yn cael eu rhyddhau yn 2017, ac ar gyfer y Nintendo Switch ym mis Medi 2018 a ddatblygwyd gan Tantalus Media. Derbyniodd y gêm adolygiadau ffafriol gan feirniaid, ac roedd yn llwyddiant masnachol, gyda mwy na chwe miliwn o gopïau wedi'u gwerthu ar bob platfform erbyn mis Mawrth 2019.

Chwarae'r Gêm[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae chwaraewyr yn dechrau gyda blot o dir - sy'n cyfateb i arwynebedd 2km x 2km (1.2mi x 1.2mi)[1] - ynghyd â chyfnewidfa allanfa o briffordd gyfagos, yn ogystal â swm cychwynnol o arian y gêm. Mae'r chwaraewr yn mynd ymlaen i ychwanegu ffyrdd a pharthau preswyl, diwydiannol a masnachol a gwasanaethau sylfaenol megis pŵer, dŵr a gwaredu carthion er mwyn annog preswylwyr i symud i mewn a chyflenwi swyddi iddynt.

Wrth i'r ddinas dyfu y tu hwnt i haenau poblogaeth benodol, bydd y chwaraewr yn datgloi gwelliannau dinas newydd gan gynnwys ysgolion, gorsafoedd tân, gorsafoedd heddlu, cyfleusterau gofal iechyd a systemau rheoli gwastraff, golygiadau treth a llywodraethu, tramwy, a nodweddion eraill i reoli'r ddinas. Mae un nodwedd o'r fath yn galluogi'r chwaraewr i ddynodi rhannau o'u dinas yn ardaloedd. Gall y chwaraewr ffurfweddu pob ardal i gyfyngu ar y mathau o ddatblygiadau neu orfodi rheoliadau penodol o fewn ffiniau'r ardal, megis caniatáu ar gyfer sectorau diwydiannol amaethyddol yn unig, cynnig cludiant cyhoeddus am ddim i drigolion yr ardal i leihau traffig, cynyddu lefelau treth ar gyfer ardaloedd wedi'u masnacheiddio'n ddwys, neu hyd yn oed gosod toll ar gerbydau tanwydd ffosil sy'n dod i mewn i ardal wrth eithrio cerbydau hybrid a cherbydau trydan.[2]

Mae gan adeiladau yn y ddinas amryw o lefelau datblygu sy'n cael eu cwrdd trwy wella'r ardal leol, gyda lefelau uwch yn darparu mwy o fuddion i'r ddinas. Er enghraifft, bydd siop fasnachol yn cynyddu mewn lefel os yw preswylwyr cyfagos yn cael mwy o addysg, a fydd yn ei dro yn gallu caniatáu cyflogi mwy o weithwyr a chynyddu refeniw treth ar gyfer y ddinas. Pan fydd y chwaraewr wedi cronni digon o breswylwyr ac arian, gallant brynu plotiau o dir cyfagos, gan ganiatáu iddynt adeiladu 8 sgwâr ychwanegol allan o'r 25 o fewn yr arwynebedd 10km x 10km (6.2mi x 6.2mi).[1] Y rheswm am y cyfyngiad hwn yw caniatáu i'r gêm redeg ar draws yr ystod ehangaf o gyfrifiaduron personol, ond gall chwaraewyr ddefnyddio addasiadau o'r Steam Workshop i agor nid yn unig holl ardal adeiladu 25 teils safonol y gêm, ond y map cyfan (81 teil, 324km2).[3]

Mae'r gêm hefyd yn cynnwys system drafnidiaeth gadarn yn seiliedig ar y gêm flaenorol Cities in Motion gan Colossal Order. Mae hyn yn caniatáu i'r chwaraewr gynllunio cludiant cyhoeddus effeithiol ar gyfer y ddinas i leihau traffig.[1] Gellir adeiladu ffyrdd yn syth neu ar ffurf-rydd, ac mae'r grid a ddefnyddir ar gyfer parthau yn addasu i siâp y ffordd; nid oes angen i ddinasoedd ddilyn cynllun grid. Mae gan ffyrdd amryw o ledau (hyd at draffyrdd mawr), er mwyn cynnal gwahanol feintiau o draffig. Mae amryw o fathau o ffyrdd (er enghraifft ffyrdd wedi'u leinio â choed) - rhai yn cynnig lleihau llygredd sŵn neu'n cynyddu gwerth eiddo yn yr ardal gyfagos am gost uwch i'r chwaraewr.[4] Gellir ychwanegu at y system ffyrdd gyda gwahanol fathau o gludiant cyhoeddus fel bysiau a systemau trenau tan-ddaear.

Mae modio - newid y gêm trwy ychwanegu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr megis adeiladau neu gerbydau - yn cael ei gefnogi yn Cities: Skylines trwy'r Steam Workshop. Nodwyd bod creu cymuned weithredol sy'n cynhyrchu'r fath cynnwys yn nod dylunio penodol.[2] Mae'r gêm yn cynnwys sawl tirwedd i adeiladu arnynt, ac mae hefyd yn cynnwys golygydd mapiau i ganiatáu i ddefnyddwyr greu eu mapiau eu hunain, gan gynnwys defnyddio nodweddion daearyddol o'r byd go iawn. Mae mods hefyd ar gael i effeithio ar elfennau craidd o chwarae'r gêm - mae rhai yn cynnwys y gallu i osgoi'r system ddatgloi haen poblogaeth, cronfeydd arian anfeidraidd, a gosodiad anhawster uwch.

Rhyddhad[golygu | golygu cod y dudalen]

Cyhoeddwyd Cities: Skylines gan y cyhoeddwr Paradox Interactive ar 14 Awst 2014 yn Gamescom.[5]

Datblygwyd fersiwn addysgol o Cities: Skylines gan Colossal Order a’r grŵp TeacherGaming a’i ryddhau ym mis Mai 2018. Mae'r fersiwn hon yn cynnwys sesiynau tiwtorial a senarios sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn ystafell ddosbarth, yn ogystal â ffordd i athrawon olrhain cynnydd myfyriwr. [6]

Pecynnau ehangu[golygu | golygu cod y dudalen]

Mae Cities: Skylines yn cynnig sawl pecyn ehangu a ellir ei lawrlwytho o'r we. Isod mae rhestr o'r prif becynnau ehangu a ddarperir gan y datblygwyr.

Enw Dyddiad rhyddhau Disgrifiad
After Dark 24 Medi 2015 Cyhoeddwyd yn gyntaf yn Gamescom 2015, mae After Dark yn ychwanegu adeiladau unigryw newydd, gan gynnwys casino a gwesty moethus, a lleoliadau ar gyfer arbenigeddau twristiaeth a hamdden estynedig.[7] Roedd ei ryddhad yn cyd-daro â diweddariad a ychwanegodd cylchred dydd-nos i'r gêm.[8]
Snowfall 18 Chwefror 2016 Mae Snowfall yn ychwanegu eira ac elfennau eraill ar thema'r gaeaf, yn ogystal â thramiau.[9][10] Ochr yn ochr â'r rhyddhad hwn, ychwanegodd diweddariad a alluogwyd i olygu'r thema. Daeth y nodwedd hon ag opsiynau graffeg newydd a alluogodd chwaraewyr i greu bydoedd sy'n edrych yn wahanol, megis tirwedd estron. Yna gellid uwchlwytho'r mapiau gemau wedi'u haddasu hyn i'r Steam Workshop.
Match Day 9 Mehefin 2016 Roedd Match Day yn ddiweddariad am ddim a ychwanegodd stadiwm pêl-droed.[11]
Natural Disasters 29 Tachwedd 2016[12] Yn Gamescom yn 2016, cyhoeddwyd Natural Disasters, a ychwanegodd drychinebau naturiol i’r gêm, yn ogystal â gwasanaethau newydd i ymateb i ac adfer trychinebau. Ymhlith y nodweddion newydd eraill roedd golygydd senario a gorsafoedd radio.[13]
Pearls From the East 22 Mawrth 2017 Mae'r disgrifiad swyddogol yn darllen: "Bydd Pearls from the East yn dod â sblash o steil i'ch dinas, wedi'i ysbrydoli gan bensaernïaeth a dyluniad Tsieineaidd! Rhowch rai atyniadau newydd (a phandas!) i'ch preswylwyr i'w ymweld gyda thri adeilad gwreiddiol, pob un yn barod i ddod yn rhan unigryw o'ch nenlinell."[14]
Mass Transit 18 Mai 2017 Mae'r ehangiad Mass Transit, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2017, yn cynnwys opsiynau mwy amrywiol ar gyfer systemau cludiant cyhoeddus y gêm, megis llongau fferi, ceir cebl, awyrlongau, trên ungledrog (monorail), a hybiau cymudwyr gwell, ymhlith asedau ychwanegol eraill.[15][16][17]
Concerts 17 Awst 2017 Ychwanegodd y pecyn ehangu bach hwn, Concerts, y gallu i chwaraewyr osod lleoliadau digwyddiadau ar gyfer cyngherddau a gwyliau, a deddfau a rheoliadau sy'n ymwneud â'r rhain.[18]
Green Cities 19 Hydref 2017 Mae ehangiad y Green Cities, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017, yn caniatáu i'r chwaraewr weithredu egwyddorion sy'n ymwneud â chynaliadwyedd i ddinasoedd, megis toeau paneli solar, ceir trydan, a gwelliannau ecolegol eraill.[19][20]
Parklife 24 Mai 2018 Mae Parklife yn canolbwyntio ar adeiladu parciau thema, parciau cenedlaethol, sŵau a gerddi. Gan ddefnyddio teclyn ardal y parc, gall y chwaraewr greu ardaloedd mawr o barciau y gellir eu haddasu a gall hefyd osod adeiladau amrywiol ar hyd ac yn agos at lwybrau.[21] Ychwanegir polisïau ardal newydd, asedau newydd ynghyd â llinell fysiau twristiaeth newydd. [22]
Industries 23 Hydref 2018 Mae Industries, a gyhoeddwyd ar 10 Hydref 2018, yn gwella'r diwydiannau.[23] Mae'n caniatáu i chwaraewyr addasu agweddau diwydiannol eu dinas ymhellach trwy adael i chwaraewyr micro reoli mwy o rannau o'r parthau diwydiannol. Mae'n gwneud mwy o ddefnydd o adnoddau naturiol ac yn caniatáu ar arbenigedd adnoddau ac adeiladau diwydiannol unigryw. [24]
Campus 21 Mai 2019 Cyhoeddwyd Campus ar 9 Mai 2019. Mae'n caniatáu i chwaraewyr barthu ardaloedd campws prifysgol gyda'r. Gall chwaraewyr greu tri math gwahanol o gampws - ysgol fasnach, coleg celfyddydau rhyddfrydol neu brifysgol. Mae ychwanegiadau eraill yn cynnwys amgueddfeydd, llyfrgelloedd, cyfleusterau chwaraeon coleg (e.e. pêl-fas, pêl-fasged, pyllau nofio) a gweithiau academaidd.[25]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. 1.0 1.1 1.2 "How 'Cities: Skylines' aims to dethrone SimCity". Wired.com. 23 Medi 2014. Cyrchwyd 10 Mawrth 2015.
 2. 2.0 2.1 Dean, Paul (14 Medi 2014). "Cities: Skyline is out to satisfy where SimCity couldn't". Eurogamer. Cyrchwyd 11 Chwefror 2014.
 3. E. Aralov. "81 Tiles Modification".
 4. Haimakainen, Henri (24 Medi 2014). "Cities: Skylines - Dev Diary 1: Roads". Paradox Interactive Forums. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 28 Medi 2014. Cyrchwyd 24 Medi 2014.
 5. O'Connor, Alice (15 August 2014). "Simulated Urban Area – Cities: Skylines Announced". Rock, Paper, Shotgun. Cyrchwyd 21 Medi 2014.
 6. Wawro, Alex (29 Mai 2018). "Teachers can now access an educational version of Cities: Skylines". Gamasutra. Cyrchwyd 30 Mai 2018.
 7. Matulef, Jeffrey (6 Awst 2015). "Cities: Skylines reveals After Dark DLC". Eurogamer. Cyrchwyd 6 Awst 2015.
 8. "Cities Skylines: After Dark release date, price detailed". Eurogamer.net. 20 Awst 2015. Cyrchwyd 17 Rhagfyr 2015.
 9. Morrison, Angus (19 Ionawr 2016). "Cities: Skylines Snowfall expansion announced". PC Gamer. Cyrchwyd 19 Ionawr 2016.
 10. Morrison, Angus (3 Chwefror 2016). "Cities Skylines: Snowfall release date revealed". PC Gamer. Future. Cyrchwyd 3 Chwefror 2016.
 11. Chalk, Andy (10 Chwefror 2016). "Cities: Skylines free update adds theme editor, weather effects, and hats". PC Gamer. Cyrchwyd 10 Chwefror 2016.
 12. "Latest News - Cities: Skylines Issues a Disaster Warning for November 29". Paradox Interactive. Cyrchwyd 27 Tachwedd 2016.
 13. Purchase, Robert (18 Awst 2016). "Natural Disasters are coming to Cities Skylines in a new expansion". Eurogamer. Cyrchwyd 18 Awst 2016.
 14. https://skylines.paradoxwikis.com/Pearls_from_the_East
 15. MacLeod, Riley (28 Chwefror 2017). "Cities: Skylines will get a mass transit expansion". Kotaku. Cyrchwyd 28 Chwefror 2017.
 16. Faller, Patrick (14 Ebrill 2017). "Cities: Skylines Mass Transit Expansion Gets New Trailer And Release Date". GameSpot. Cyrchwyd 14 Ebrill 2017.
 17. Newhouse, Alex (18 Mai 2017). "Cities: Skylines DLC Out Today, Lets You Make A New Mass Transit System". GameSpot. Cyrchwyd 18 Mai 2017.
 18. Donnelly, Joe (17 Awst 2017). "Turn your city into a stage with Cities: Skylines' Concerts expansion". PC Gamer. Cyrchwyd 17 Awst 2017.
 19. Scott-Jones, Richard (22 Awst 2017). "Go vegan with the Cities: Skylines Green Cities expansion". PCGamesN. Cyrchwyd 22 Awst 2017.
 20. Liguori, Alice (19 Hydref 2017). "Cities: Skylines - Green Cities does an excellent job of spreading the vegan cause". PCGamesN. Cyrchwyd 19 Hydref 2017.
 21. Tarason, Dominic (18 Ebrill 2018). "Cities: Skylines aims to please all the people in Parklife". Rock, Paper, Shotgun. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 May 2018. Cyrchwyd 10 Mai 2018.
 22. Wales, Matt (18 Ebrill 2018). "Cities Skylines' next expansion lets you build your own theme parks, zoos, and more". Eurogamer. Cyrchwyd 10 Mai 2018.
 23. https://www.youtube.com/watch?v=C0Z6OQ8kJ5A
 24. https://www.youtube.com/watch?v=06d7qASrteQ
 25. Jones, Alison. "University Is Coming to Cities: Skylines". InvasionCommunity. Cyrchwyd 9 Mai 2019.