Amserlen y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
14 Hegasy COVID-19 Q CY.svg
Data cyffredinol
Dynodwyr
I weld tudalen rhagflas amdano effaith COVID-19 ar Gymru: Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru
Ceir hefyd: Ystadegau y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Llinell amser o'r digwyddiadau[golygu | golygu cod y dudalen]

Dyma'r digwyddiadau a'r cerrig milltir mewn llinell amser parthed y firws yng Nghymru:

Rhagfyr 2019[golygu | golygu cod y dudalen]

dechrau Rhagfyr
 • Connor Reed, bachgen 25 oed o Lanrwst, a weithiai mewn coleg yn Wuhan yn dal y feirws COVID-19. Dyma'r cyntaf o wledydd Prydain i ddal y firws.[1]
Cwsmer yn ciwio yn saff a derbyn gwasanaeth drwy ffenest siop "Treehouse", Stryd y Popty, Aberystwyth
Arwydd cefnogaeth i Weithwyr Hanfodol ac i gwsmeriaid ar ffenest Banc Barclays, Aberystwyth

Ionawr 2020[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Chwefror
 • canslwyd y digwyddiad cyntaf yng Nghymru, sef Dathliadau'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ym Mangor a oedd i'w gynnal ar ddydd Sadwrn 1 Chwefror.[2]
24 Ionawr

Chwefror[golygu | golygu cod y dudalen]

2 Chwefror
 • y person cyntaf y tu allan i Tsieina'n marw o'r clefyd; roedd y dyn 44-oed yn byw yn Y Philipinau, ond newydd ddychwelyd o Wuhan, Tsieina.
11 Chwefror
 • ysgol breifat yng Nghymru yn canslo cynlluniau taith hanner tymor i Tsieina.[4]
28 Chwefror
Marciau yn cymell pellter sefyll wrth giwio, bwyty Shilam, Gorsaf reilffordd Aberystwyth
 • Coronafeirws: Achos cyntaf Cymru wedi'i ganfod yn Abertawe.[5]
 • Dyn yn ei 70au, y cyntaf o wledydd Prydain, yn marw o Goronafirws, tra'i fod ar fwrdd y Diamond Princess a angorwyd mewn bae yn Japan.[6]

Mawrth[golygu | golygu cod y dudalen]

Datganiad gan Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn stopio cerbydau ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, gan geisio atal ymlediad y firws. 27 Mawrth 2020.
5 Mawrth
 • Golwg 360 yn nodi fod 2 wedi eu profi'n bositif.[7][8]
 • Y person cyntaf yng ngwledydd Prydain yn marw o COVID-19.[9]
6 Mawrth
 • Llywodraeth yn San Steffan yn cyhoeddi na fydd problem cyflenwi nwyddau yn siopau gwledydd Prydain.[10]
7 Mawrth
10 Mawrth
13 Mawrth
 • Gem y chwe gwlad Cymru yn erbyn Yr Alban yn cael ei gohirio.[12]
16 Mawrth
 • Y person cyntaf yng Nghymru yn marw o COVID-19.[13]
 • Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021. [14]
17 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi eu bod yn neilltuo £200 miliwn ar gyfer y byd busnes, i'w digolledu oherwydd effaith y Gofid Mawr.[15]
20 Mawrth
 • Llywodraeth Cymru ar yr 18fed o Fawrth yn gorchymun cau ysgolion o'r 20fed o Fawrth (dydd Gwener). Dywedodd y llywodraeth y byddai arholiadau TGAU a Lefel A yr haf hwn hefyd yn cael eu canslo.[16]
21 Mawrth
 • twristiaid yn tyrru i fewn i Gymru i'w tai haf a'u carafanau; posteri a cheir yn cael eu gosod i geisio atal hyn a galw mawr ar Lywodraeth Cymru i ymateb.
23 Mawrth
24 Mawrth
25 Mawrth
Arwydd rhybudd COVID-19 ar bilfwrdd drydanol ger Gorsaf reilffordd Aberystwyth
 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cyhoeddi y byddan nhw'n cau mynediad i'r mynyddoedd prysuraf ar unwaith. Anogodd arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn holl asiantaethau llety gwyliau i gau yn syth.[20]
27 Mawrth
 • cyhoeddodd Stadiwm y Mileniwm eu bod am gydweithio i droi'r stadiwm yn ysbyty i 2,000 o gleifion a bod Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £8m ar gyfer ysbytai Caerdydd.
 • 34 wedi marw yng Nghymru[21]
28 Mawrth
 • Dywedodd yr Athro Deian Hopkin ar Radio Cymru "Pam yn y byd fod na ddiffyg paratoi, a hwnnw'n ddiffyg o ran yr offer diogelwch a'r broblem o fethu prynnu nwyddau, gan nad oedd unrhyw system dogni yn ei lle. Roedd diffyg gwybodaeth hefyd yn bodoli yng ngwanwyn 2020."
 • Cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a chwmni fferyllol Roche i gynyddu'r profion COVID-19 i 5,000 y dydd yn methu.[22]
 • Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, yn ysgrifennu llythyr i bob cartref yn y Deyrnas Unedig. Amlen yn cynnwys y llythyr a thaflen gwybodaeth gyhoeddus yn cael ei danfon yn y Gymraeg ac yn Saesneg ar yr 3ydd o Ebrill i bob gartref yng Nghymru.[23]
30 Mawrth
Arwydd rhybudd COVID-19 ar bilfwrdd drydanol ger Gorsaf reilffordd Aberystwyth
 • Llywodraeth Cymru yn rhyddhau pecyn cymorth gwerth £1.1bn ar gyfer yr economi a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.[25]

Ebrill[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Ebrill
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cyfarfod 'Senedd Frys' mewn modd fideo gynadledda, y ddeddfwrfa gyntaf i wneud hynny yn y DU.[26]
 • Meddygfa ym Maesteg yn ymddiheuro ar ôl danfon llythyrau at ei chleifion fwyaf bregus yn eu hannog i lofnodi ffurflen i "beidio adfywio" (DNR).[27]
3 Ebrill
 • Undebau ffermio yn poeni bod nifer mwy o bobol yn cerdded ar dir ffermydd ac yn lledaenu'r feirws. [28]
Arwydd COVID-19, ger mynediad Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Aberystwyth

5 Ebrill

 • Gweinidog Iechyd Cymru'n dweud bod y gwasanaeth iechyd yn paratoi i ddyblu nifer y gwelyau sydd ar gael gydag ysbytai dros dro.[29]
6 Ebrill
 • Pryder gan elusen Cymorth i Ferched Cymru y gall trais domestig yn y cartref gynyddu yn sgil y gorchymyn i bobl aros yn eu cartrefi.[30]
7 Ebrill
 • Llywodraeth Cymru yn dod a chyfraith i rym sy'n rhoi cyfrifoldeb ar gyflogwyr gweithwyr allweddol (heblaw am GIG) i gadw eu staff 2 fetr ar wahân.[31]
8 Ebrill
 • Llywodraeth Cymru'n cadarnhau y bydd y cyfyngiadau yn aros mewn lle ar ol y 3 wythnos wreiddiol. [32]
 • Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) yn gofyn am gymorth brys ar ôl i ffermwyr godro rhaid taflu llaeth o ganlyniad i leihad sylweddol yn y galw a thaliadau gyda’r prosesydd yn lleihau neu'n methu.[33][34] Cwmni 'Freshways', syn prosesydd llaeth, yn cael ei beirniadu gan mae'r cwmni yma sy'n achosi'r nifer fwyaf o ofid ariannol i ffermwyr.[35][34]
9 Ebrill
 • Perchennog cartrefi gofal ym Mhorthmadog a Chricieth yn dweud bod cwmnïau yn Lloegr yn gwrthod gwerthu offer gwarchod personol (PPE) gan eu bod wedi'u clustnodi ar gyfer cartrefi gofal yn Lloegr yn unig.[36]
 • Heddlu Gogledd Cymru yn dweud wrth bobol ddim cymryd y gyfraith yn ei ddwylo ei hunan, ar ôl i rai ymateb yn ffyrnig i bobol o Loegr yn dod i fyw yn ail gartrefi yng Nghymru.
10 Ebrill
 • Cyngor Sir Gâr yn cyrchu ei gyflenwadau ei hun o offer PPE oherwydd cyflenwadau prin Llywodraeth Cymru.[37]
Llythyr Boris Johnson (Prif Weinidog) a thaflen gwybodaeth gyhoeddus amdano'r Coronafeirws yn y Gymraeg. Danfonwyd gan Lywodraeth y DU i bob tŷ yng Nghymru yn ystod yr pandemig.
11 Ebrill
12 Ebrill
 • Dyn o Lwynhendy (Dyfed Powys) yn cael ei arestio ar ôl torri cyfyngiadau coronafeirws am y chweched tro. [39]
13 Ebrill
Ciplun o wefan un o brif gyflenwr offer meddygol PPE, Gompels. Disgrifia'r mygydau roedd yn ei gynhyrchu, a nodwyd yn glir mai dim ond cartrefi gofal yn Lloegr a allai brynu'r cynnyrch hyn, o dan orchmynion gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr.
 • Pobl Cymru yn cyd-gannu'r anthem genedlaethol am 8 o’r gloch yr hwyr er mwyn dangos eu gwerthfawrogiad i weithwyr allweddol GIG. Hyn ar ôl ymgyrch frwd ar Facebook, BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.
 • Canolfan profi yn Stadiwm Dinas Caerdydd rhaid cau oherwydd 'resymau gweithredol'. Vaughan Gething yn dweud bod hwn yn "arwydd gweledol lle mae rhywbeth ddim wedi gweithio". Ac yn galw ar Gynghorau i lenwi ei capasiti profi. Arweinydd Cyngor Gwynedd yn galw'r system yn "gymhleth, siambolaidd" ac yn orfiwrocrataidd.[40][41]
 • Grŵp o fewn Llafur Cymru 'Gwreiddiau Llafur Cymru' (sy'n chwaer fudiad i Momentwm) yn galw am ymateb gwahanol gan Lywodraeth Cymru i Lywodraeth San Steffan. "[42]
Tystiolaeth gan The National fod cyfarwyddyd wedi ei roi gan Lywodraeth Lloegr y dylai offer PPE gael ei roi i Loegr, ac nid i'r Alban na Chymru.
14 Ebrill
 • 403 wedi marw yng Nghymru
 • Gwyntiedydd meddygol Rhys Thomas, dyfeisydd yn cael ei gymeradwyo gan gorff rheoli offer meddygol.[43]
 • Papur newyddion The NaPapur newyddiontional yn dweud bod Llywodraeth y DU a PHE (Public Health England) yn gofyn i gwmnïau offer PPE yn Lloegr i beidio danfon offer i gartrefi gofal yng Nghymru a'r Alban.[44][45] Arwyddodd TUC Cymru a BMA Cymru lythyr yn galw am well eglurder am y sefyllfa o gyflenwad offer PPE. [46]
 • Gweinidog Iechyd Cymru yn cadarnhau yn y briff dyddiol bod yna 75 allan o'r 1,073 o gartrefi gofal yng Nghymru gydag achosion o'r coronafeirws. [47]
 • Pryder gan rai oherwydd bod ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos 82 yn fwy o farwolaethau yng Nghymru yn gysylltiedig â Covid-19 nag a adroddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru erbyn dechrau mis Ebrill. Mae'r ffigwr hwn yn gysylltiedig gyda marwolaethau tu allan i'r ysbyty, gan gynnwys marwolaethau mewn cartrefi gofal a chartrefi preifat.[48]
15 Ebrill
 • Llywodraeth Cymru yn ymddiheuro ar ôl danfon 13,000 o lythyrau ar gyfer y bobl fwyaf bregus i'r cyfeiriadau anghywir. Maent yn dweud fod pob llythyr bellach wedi cyrraedd y cyfeiriadau cywir.[49]
 • Kirsty Williams (y Gweinidog Addysg Gymreig) yn dweud y bydd tarfu ar addysg plant yng Nghymru am 'gyfnod sylweddol'.[50][51]
 • Dr Meirion Evans, un o brif ymgynghorwyr meddygol Llywodraeth Cymru yn rhybuddio (mewn cyfweliad) y gallai'r cyfyngiadau aros mewn grym am 'sbel go hir', misoedd yn rhagor.[52][53]
16 Ebrill
 • Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn cadarnhau bydd cyfyngiadau teithio yn parhau mewn rym am 3 wythnos ychwanegol. [54][55]
 • Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn treialu triniaeth newydd. Triniaeth ble mae plasma person sydd wedi gwella yn llwyr yn cael rhoi i rywun sy'n dioddef yn ddifrifol.[56]
 • Pennaeth y GIG yng Nghymru, Dr Andrew Goodall, yn dweud bod yn bryderus bod llai o bobl yn ceisio cael cymorth meddygol mewn rhai meysydd, oherwydd coronafirws. Dywedodd hefyd bod un o bob tri gwely yn cael ei ddefnyddio gan bobl sydd â coronafirws, a bod y capasati gwelyau critigol yn 51%. [57]
17 Ebrill
bagiau ailgylchu mewn man cyhoeddus, saff i'r cyhoedd, mynedfa parc Castell Aberystwyth adeg COVID-19
 • Marwolaethau yn pasio hanner mil: 506.
 • Mark Drakeford yn dweud yn y briff dyddiol efallai bydd rhaid i Gymru gymryd camau gwahanol 'os oes angen', hyd yn oed os ydi rhannau arall o Brydain yn llacio eu cyfyngiadau. Hefyd yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn cynllunio ar ei 'strategaeth ymadael'.[58]
 • Cynghorau Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Ceredigion a Sir Benfro yn galw am newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru o ganlyniad i nifer perchnogion ail gartrefi manteisio ar y grantiau busnes. [59]
 • Plaid Cymru ac Y Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar y Llywodraeth i sicrhau "cydraddoldeb o ran tâl ac amodau" rhwng gweithwyr iechyd a gofal.[60]

18 Ebrill

 • Arolwg gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys yn dweud bod prinder PPE yn achosi 'gofid mawr' i nyrsys Cymru a bod 54% o'r rhai a holwyd yn "teimlo dan bwysau" i ofalu heb yr offer digonol. [61][62]
Trigolion yn Glanaman, Sir Gar, yn clapio yn y cymeradwyaeth wythnosol ar gyfer gofalwyr.
 • Lesley Griffths, y gweinidog amaeth Cymru, yn croesawu atal cyfreithiau'r Deyrnas Unedig ar gystadleuaeth y sector llaeth. Cyhoeddiad i atal yn dod ar ôl i nifer o ffermydd Llaeth yng Nghymru brwydro i gadw i fynd o dan amgylchiadau anodd ar ôl cau’r bwytai a chaffis, addasu’r gadwyn gyflenwi a phrisiau isel y farchnad.[63]

19 Ebrill

 • Ar raglen BBC Politics Wales dywedodd Prif Weinidog Cymru bod profi Covid-19 dim wedi bod yn 'ddigon dda', a bod yn ystyried codi cyfyngiadau fesul cam. [64]
 • Vaughn Gething yn dweud bod system newydd mewn lle er mwyn profi hyd yn oed fwy o weithwyr allweddol yn dilyn adolygiad ar ôl pryderon gan nifer.[65]
 • Llywodraeth Cymru dim mynd i osod targed newydd ar ôl methu i gyrraedd 5,000 o brofion y dydd erbyn canol mis Ebrill.[66][67][64]

20 Ebrill

 • Mark Drakeford yn dweud yn y briff dyddiol fod y nifer o achosion mewn ysbytai yn parhau i ostwng dros y pythefnos diwethaf, ond efallai y bydd angen cyflwyno rheoliadau llymach ynghylch pobl ag ail gartrefi.[68]
 • Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru pecyn ychwanegol gwerth £100 miliwn i gefnogi busnesau; derbyniodd y gronfa Cadernid Economaidd 6,000 o geisiadau. [69]
 • Gwyddonwyr ym Mhrifysgol De Cymru wedi datblygu prawf cyflym Covid-19 sy'n dod a chanlyniad mewn 30 munud.[70]
Poster 'God Bless The NHS' gyferbyn i Stadiwm Principality. Agorwyd Ysbyty Maes 'Nightingale', Ysbyty Calon y Ddraig, ar safle a chae'r Stadiwm ar 20 Ebrill.

21 Ebrill

 • Yr Athro Syr Martin Evans, enillydd Gwobr Nobel ac is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, yn cyhuddo llywodraethau Cymru a'r DU o "esgeuluso'u dyletswyddau". [72]
 • Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, yn dweud bod angen ymchwiliad cyhoeddus ar unwaith ac yn argymell sefydlu "tîm cyfochrog, sydd wedi arwain gan farnwr" ar unwaith.[73]
 • Eluned Morgan, gweinidog cysylltiadau rhyngwladol Cymru, yn dweud bod 21 o swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru yn chwarae eu rhan i ail-wladoli pobl. Anogodd bobl i "ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl.”[74]

22 Ebrill

 • Dominic Raab yn beirniadu Llywodraeth Cymru am ollwng targedau profi, ac yn dweud bod angen i Vaughan Gething cydweithio "er mwyn cyflawni’r ymdrech genedlaethol.”[75]
 • Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig yn galw ar y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, i ymddiswyddo ar ôl rhegi ar feinciwr cefn yng nghyfarfod y Cynulliad drwy 'Zoom'. Digwyddodd hyn ar ôl (gadael ei feic ymlaen) ac ar ôl ymateb i gwestiynau graffu gan Jenny Rathbone amdano sylwadau Athro Martin Evans, galw ar gwmnïau Cymraeg i greu PPE a hygyrchedd profi i'r rheng flaen.[76][77][78]
 • 15 uwch ddoctoriaid sy'n arweinwyr clystyrau iechyd ar draws Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud defnyddio ail gartrefi yn anghyfreithlon.[79][80]

23 Ebrill

 • Tarian Cymru (mudiad codi arian) yn darparu eu cyflenwad PPE cyntaf i weithwyr iechyd yng Ngheredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Chaerdydd.[81]
 • Undeb Prifysgol a Choleg Cymru yn galw ar Weinidogion Llywodraeth Cymru i weithredu, ar ôl adroddiad yn dweud gall prifysgolion Cymru gweld gostyngiad o bron i £100m.[82]
Heol wag yn Llanberis yn ystod y cyfnod clo. Gwelwyd disgyniad sylweddol mewn traffig yn ystod yr pandemig.
 • Mark Drakeford yn penodi'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, i arwain adferiad Cymru ar ôl y Coronafeirws. Drakeford yn dweud "Bydd y gwaith hanfodol hwn yn effeithio ar feysydd o fywydau Cymru."[83]

24 Ebrill

 • Llywodraeth Cymru "yn cryfhau rhai mesurau ond yn llacio rhai hefyd."[84] Mae hyn yn cynnwys ymestyn diffyniad 'pobl fregus' i gyflyrau eraill a rhoi'r hawl i rai pobl ymarfer corff mwy nag unwaith. Drakeford yn dweud ei fod yn cysylltu gyda'r 4 heddluoedd i ofyn a oes angen cynyddu pwerau er mwyn rhwystro pobl sy'n teithio i'w ail gartrefi.[85]
 • Cyhoeddodd S4C eu bwriad o ddarlledu drama gyfredol newydd o'r enw Cyswllt, sy'n rhoi cipolwg ar fywyd yn ystod pandemig gan ddangos effaith cael ein cloi i mewn ar unigolion a theuluoedd. Mewn cam arloesol, caiff y gyfres dair rhan gyfan ei ffilmio ar liniaduron a ffonau symudol.
 • Yn ogystal cyhoeddwyd Llywodraeth fframwaith goleuadau traffig a saith cwestiwn allweddol (mae rhaid ateb yn gywir) er mwyn dod allan o'r cyfyngiadau presennol.[86][87]
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi 84 o farwolaethau ychwanegol rhwng 20 Mawrth a 22 Ebrill. Mae'r marwolaethau newydd a chaeth ei ôl-ddyddio yn dod o Betsi Cadwaladr. Sian Gwenllian, AC Plaid Cymru, yn dweud ei bod hi'n "frawychus" ei bod hi wedi cymryd mis oherwydd problemau yn y system adrodd.[88]

25 Ebrill

 • AS Ceidwadol David Jones yn dweud bod newidiadau polisi Llywodraeth Cymru ar gymhwysedd y sector twristiaeth i gael grantiau busnes yn "bolisi gwallus".[89]
 • Dywedodd Mark Drakeford yn y briff dyddiol dylid codi'r cyfyngiadau yn pob ardal o Gymru ar yr un pryd, er bod ffigyrau yn dangos bod y firws heb ledaenu yn eang hyd yn hyn yn y Gogledd a'r Gorllewin.[90]

26 Ebrill

 • Fforwm Gofal Cymru yn dweud gall hanner cartrefi gofal yng Nghymru cau, mae nifer yn barod rhaid gwneud benthyciadau brys er mwyn cadw ar agor.[91]
 • Mark Drakeford yn dweud fod 'bod y cofnod o'r haint yn ddibynadwy', a bod adroddiad yn cael ei ysgrifennu yn dweud beth oedd y broblem yn ardal Betsi Cadwaladr.[92]
 • Nifer yn galw am atebion ar ôl i'w ddangos bod Dominic Cummings gyda mwy o bwerau yn gyfarfodydd SAGE na prif Gynghorwyr Gwyddonol o’r Gwledydd datganoledig.[93]

27 Ebrill

 • Mewn adroddiad daeth i'r amlwg bod system wahanol (i'r un genedlaethol) wedi cael ei defnyddio yn Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, dyma'r rheswm dros y ôl-ddyddio ar 24 Ebrill. Dywed Mark Drakeford ei fod yn "disgwyl [i'r sefyllfa] gael ei gywiro".[94] Gwrthbleidiau yn gofyn am gyflwyno'r adroddiad yn llawn yn gyhoeddus.
 • Prif Weinidog Cymru yn galw ar Lywodraeth DU i roi cymorth ariannol i'r diwydiant dur yng Nghymru. Mae Tata wedi gofyn i Lywodraeth DU am becyn ariannol gwerth £500 miliwn.[95]
Arwydd yng Nghenarth, yn dweud bod rheoliadau COVID Cymreig mewn grym. Rhoddwyd nifer o arwyddion i fyny ar draws Cymru gan Lywodraeth Cymru a Lleol oedd yn rhybuddio pobl Lloegr oedd yn dod i Gymru yn ystod y Cyfnod clo am yr gwahaniaeth mewn rheoliadau.
 • Heddluoedd De a Gogledd Cymru 'yn anobeithio' o ganlyniad i rai torri'r cyfyngiadau drwy deithio o Loegr i Gymru, er mwyn cerdded ac ati.[96]

28 Ebrill

 • Gweinidog Iechyd Cymru yn dweud bod dau hediad yn glanio yn Faes Awyr Caerdydd wythnos dechrau 28 Mawrth, yn llawn cynnyrch PPE. Un hediad yn dod o Cambodia a'r llall o Tsieina. Cyrhaeddodd llong o Tiesna i Gymru ar 25 Ebrill yn cario deg miliwn o fygydau.[97]
 • Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru, yn dweud bydd ysgolion yn ailagor 'yn raddol'. Cyflwynwyd Williams pum egwyddor i benderfynu pryd ac ym mha ffordd y byddai hynny'n digwydd.[98]
 • Vaughan Gethings hefyd yn dweud bod 31 marwolaeth ychwanegol wedi cael ei ôl-ddyddio yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Dywedodd nawr bod holl systemau adrodd byrddau iechyd bellach yn "gyson".[99]

29 Ebrill

 • Llywodraeth Cymru'n dweud ei fod dim mynd i ddilyn Lloegr trwy brofi staff a phreswylwyr pob cartref gofal, dim ond rheini sydd yn dangos symptomau sydd â hawl i brawf tebyg mewn cartrefi gofal yng Nghymru. Yn Lloegr mae gan bawb sydd dros 65 (sy'n dangos symptomau) hawl i brawf yn ogystal ag staff a phreswylwyr pob cartref gofal yn Lloegr (gyda neu heb symptomau). Yn ôl rhai dyma'r prif wahaniaeth polisi rhwng y ddwy Lywodraeth.[100][101]
 • Cyn Brif Weinidog y DU, Gordon Brown, yn cael ei penodi yn aelod o grŵp ymgynghorol allanol Llywodraeth Cymru i edrych ar adferiad Cymru ar ol y Coronafeirws.[102]
 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi bydd dwy ganolfan profi newydd yn agor yng Nghymru- un yng Nghaerfyrddin a'r llall yn Llandudno. Daw hyn a'r nifer o ganolfannau profi i pedwar.[103]
Poster ffenest, adeg COVID-19, "Cysgod y Groes", Llanbadarn Fawr, Aberystwyth - "Er mawr maint sydd yn dy gwmwl tew o law a rhew a rhyndod Fe ddaw eto haul ar fryn nad ydyw hyn ond cawod"

30 Ebrill

 • Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn dweud yn y briff dyddiol bod y “firws hwn heb orffen gyda ni eto”, ac yn rhybuddio rhag codi cyfyngiadau yn rhy gyflym neu'n gynnar.[104]
 • Senedd Ieuenctid Cymru yn cwrdd yn rhithiol i drafod materion grymus yn ymwneud gydag effaith COVID-19 a'r bobl ifanc gyda'r Prif Weinidog a'r Gweinidog Addysg.[105][106]
 • Ysgrifennydd undeb Unite Cymru, Peter Hughes, yn rhybuddio bod Cymru “mewn perygl mawr” o golli ei ffatrïoedd a’r holl swyddi yn y sectorau cynhyrchu.[107]
 • Cymdeithas Brydeinig Dros Weithwyr Cymdeithasol yng Nghymru yn dweud bod dal ganddynt "bryderon anferth" ynglŷn diffyg PPE.[108]
Murlun sialc adeg COVID-19 & cofio diwrnod VE, tŷ ar A44 mynedfa i Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

Mai[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Mai

 • Mark Drakeford yn cyhoeddi bydd taliad ychwanegol o £500 i weithwyr gofal cymdeithasol, gan nodi hefyd bod Cymru "dros frig y coronafeirws."[109]
 • Ffigyrau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn datgelu bod ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru wedi gweld bron dwywaith gymaint o farwolaethau na'r ardaloedd lleiaf difreintiedig.[110][111]
 • Elin Jones (AS Ceredigion) ac Ellen ap Gwynn (Arweinydd Cyngor Ceredigion) yn dweud bod ardaloedd gwledig heb weld y gwaethaf ac yn ôl Jones dylid creu polisi arbennig ar gyfer yr ardaloedd yma.[112] [113]

2 Mai

 • Ceidwadwyr Cymreig yn dweud y byddai profion yn cael eu cynnal mewn cartrefi lle mae achosion o’r firws wedi’u cadarnhau neu eu hamau.[114] Plaid Cymru'n dweud bod polisi newydd Llywodraeth Cymru yn “gam i’r cyfeiriad cywir.”[115]
 • Clybiau Uwch Gynghrair Cymru'n disgrifio'r argyfwng coronafeirws fel un arbennig o heriol yn ariannol.[116]

3 Mai

 • Undebau addysg Cymru yn datgan dryswch wrth i Mark Drakeford ddweud ar raglen Andrew Marr y gallai rhai o ysgolion Cymru ailagor i rai disgyblion yn gynnar ym mis Mehefin, ond bod angen oleiaf tair wythnos o rybudd cyn eu ailagor.[117]
 • Yn ogystal dywedodd Mark Drakeford bydd yn blaenoriaethu pa ysgolion bydd yn ailagor ac y bydd y rhai sy'n trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd a'r ysgolion Cymraeg yn cael ei blaenoriaethu.[118]
Arwydd wedi cael ei pheintio ar Stryd Wood yng Nghaerdydd i ddiolch i'r Gwasanaeth Iechyd.
 • Delyth Jewell, Aelod Cynulliad Plaid Cymru, yn galw am brofi ac olrhain ar gyfer y coronafeirws ym mhob cartref gofal yng Nghymru.[119]


4 Mai

 • Adroddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dod i law gan y BBC yn dweud bod angen tua 36,0000 o brofion, pe bai galw ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru i brofi pawb sydd â symptomau.[120]
 • Arolwg gan y Coleg Nyrsio Brenhinol yn datgelu mai dim ond 16 o brofion staff gafodd eu cwblhau mewn cartrefi gofal yng Nghymru yr wythnos diwethaf.[121]
 • Dr Meirion Evans, un o brif ymgynghorwyr meddygol Llywodraeth Cymru yn dweud mai "gadael plant 'nôl i'r ysgol" fydd un o'r camau cyntaf wrth lacio'r cyfyngiadau.[122]

5 Mai

 • Vaughan Gething yn dweud yn y briff dyddiol bod yr adroddiad a ddaeth i law ar y 4 Mai "yn ddrafft", gan wfftio'r ffigyrau gan fod nhw heb gael eu cadarnhau.[123]
 • Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, yn dweud wrth Bwyllgor Senedd bod "Perchnogion ail gartrefi ddim yn broblem, ond bod teithio diangen" yn fwy o broblem.[124]
 • Mynegodd Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd, bod y cyngor "wedi colli hyd at £9m" o ganlyniad i'r pandemig.[125]

6 Mai

 • Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid Cymru, yn dweud yn y briff dyddiol y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio symud "mor agos ag y gallwn ni" i weddill y DU pan mae'n dod at lacio'r cyfyngiadau coronafeirws.[126]
 • Cynghorau Cymru yn cydweithio i ddefnyddio system-olrhain cyswllt.[127]
 • Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, yn dweud bod coronafeirws wedi costio'r cyngor £20m mewn costau ychwanegol rhwng misoedd Mawrth a Mehefin yn unig.[128]


7 Mai

 • Kirsty Williams yn cadarnhau na fydd ysgolion Cymru yn ailagor ar 1 Mehefin.[129]
 • Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, Tracey Cooper, yn dweud mwy wrth Bwyllgor iechyd y Senedd am fethiant contract Roche i ddarparu 5,000 o brofion. Dywedodd bod y methiant o ganlyniad i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn penderfynu ar ddyraniadau penodol i'r gwledydd datganoledig, daeth 900 o brofion i Gymru o'r dyraniad hwnnw.[130]
Pobl yn ciwio tu allan, gan gadw pellter cymdeithasol, i siop B&Q, Caerdydd.
 • Llywodraeth Cymru yn dweud bod adroddiadau yn y wasg Seisnig "yn ddryslyd ac o bosib yn rhoi negeseuon cymysg i bobl ar draws y Deyrnas Unedig."[131] Daw'r datganiad hwn pryd mae Llywodraeth DU yn ystyried llacio rhai mesuriadau ar 10 Mai, a Nicola Sturgern yn ymestyn y cyfyngiadau.[132][133] Cyfarfu Cabinet Llywodraeth Cymru dwywaith i ystyried a ddylid ymestyn y cyfyngiadau a llacio neu gyfyngu ar reolau.[131]

8 Mai

 • Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn ymestyn cyfnod cyfyngiadau am dair wythnos ychwanegol. Ymhlith y llacio rheolau roedd: pobl yn cael ymarfer corff tu allan fwy nag unwaith y dydd ac y bydd rhai llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu a garddio yn ailagor. [134]
 • Pryder gan Barc Cenedlaethol Eryri yn sgil adroddiadau am gynnydd mewn traffig a niferoedd ymwelwyr. Dywedodd y Parc y bydd nifer helaeth o ymwelwyr, gan ei bod yn Ŵyl y Banc a'i bod yn argoeli i fod yn dywydd braf dros heddiw a dydd Sadwrn.[135]
 • Cynghorydd Clive Davies yn dweud bod Ap Tref Aberteifi yn dangos cynnydd mewn niferoedd sy'n dod i'r dref, ac yn apelio i bobl gadw draw.[136]

9 Mai

 • Lesley Griffiths, Gweinidog Amaeth Cymru, yn cyhoeddi cymorth i'r ffermwyr llaeth sydd wedi dioddef fwyaf. Er hyn mae nifer yn ei barnu am hwyrni'r cyhoeddiad, diffyg manylder, yn gopi llwyr o gynllun Lloegr ac yn gadael rhannau arall o'r sector allan.[137]
 • Mark Drakeford yn dweud ar BBC Breakfast mae “mater i’r Prif Weinidog (Boris Johnson) fydd penderfynu beth sy’n digwydd yn Lloegr, ond mae ei lefarydd wedi dweud y bydd yn ochelgar wrth godi’r cyfyngiadau" a'i fod yn disgwyl y bydd pedair gwlad y Deyrnas Unedig yn gweithredu’n debyg iawn i’w gilydd.[138]

10 Mai

 • Mark Drakeford yn dweud bod rheolau Cymru heb newid ar ôl i Boris Johnson cyhoeddi newidiadau i reolau 'Aros Gartref' i 'Aros yn Effro (alert)', hawl teithio yn y car a chael mwy o bobl nol i'r gwaith.[139] Mae gwledydd datganoledig wedi bod yn gadarn bod cyngor 'Aros Gartref' dim wedi newid[140], gyda nifer yn dweud bod cyngor Johnson yn "ddryslyd", ac yn "tanseilio" ymdrechion ar y cyd hyd yn hyn i daclo'r haint.[139]
 • Plaid Cymru'n galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu cynllun chwe phwynt ar sut a phryd i ddychwelyd allan o'r cyfyngiadau. Drwy ddilyn system debyg sy'n digwydd yn Seland Newydd gall Llywodraeth Cymru 'newid gêr.'[141]


11 Mai

 • Prif Weinidog Cymru'n dweud yn y briff dyddiol mae 'cyfraith Cymru sydd mewn grym', gan uwch-oleuo'r tensiwn gwleidyddol sydd rhwng Llywodraeth Prydain a'r Llywodraethau Datganoledig. Wrth i newidiadau cymedrol bach dod yn rym yng Nghymru dywed Mark Drakeford gallai Boris Johnson wedi dweud yn gliriach yn ei araith bod y newidiadau a'r cynllun yn effeithio Lloegr yn unig.[142]
 • Paul Davies, arweinydd Ceidwadwyr Cymreig, yn dweud bod angen i Lywodraeth Cymru dilyn esiampl Llywodraeth y DU drwy gyflwyno cynllun clir ar sail wyddoniaeth ac yn amodol ar werth R yn gostwng ymhellach.
 • Pedwar Prif Gwnstabl Cymru'n dweud bod llif traffig o Loegr i Gymru cynyddu o ganlyniad i'r cyhoeddiad Boris Johnson ar 10 Mai. Dywedodd Johnson bod hawl i bobl teithio (yn Lloegr) i wneud ymarfer corff. [143]Mae rheolau teithio yng Nghymru'n wahanol. Barnwyd Daniel Kawczynski, aelod Seneddol Ceidwadol Saesneg, am ddweud dyle diddymu Senedd Cymru er mwyn bod gallu mynd i'r traeth.[144] Hefyd barnwyd y BBC ac yn benodol Daniel Sandford am ddweud 'fydd neb yn plismona ffin Cymru' a bod y rheolau gwahanol yn 'wirion'.[145]

12 Mai

 • Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod wedi rhoi allan 219 dirwy am deithio diangen. Yn ogystal dywed bod 80% o'r dirwyon i bobl oedd yn byw tu allan i'r llu.[146]
 • Cyhoeddi bydd prosiect Eisteddfod AmGen yn cael ei chynnal wythnos gyntaf mis Awst o ganlyniad i ohiriad y Brifwyl eleni.[147] Mi fydd Eisteddfod T yn cael ei chynnal yn hytrach na'r Eisteddfod Urdd draddodiadol gyda chystadleuwyr o'r 'tŷ' yn danfon clipiau a lluniau o'i ymgeisiau.[148]
 • Arolygiaeth Gofal Cymru'n dweud bod yna cynyddiad o 98% yn y niferoedd o farwolaethau mewn cartrefi gofal yng Nghymru i gymharu â blwyddyn ddiwethaf. Dywed Delyth Jewell, Plaid Cymru, bod y ffigyrau yn dangos diffyg profi cyson mewn cartrefi gofal.[149]

13 Mai

 • Vaughan Gething yn dweud bydd yn cynyddu'r cynllun profi i 20,000 a bod 5,000 gallu cael ei brofi ar hyn o bryd.[150]
 • Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn gofyn i greu Incwm Sylfaenol Cyffredinol o ganlyniad i ddiffyg arian gan deuluoedd sy'n effeithio ar y genhedlaeth nesaf.[151] Mae Plaid Cymru'n cefnogi'r syniad ac wedi gofyn am y cynllun o'r dechrau.[152]
 • Economi'r DU yn crebachu'n gyflymach nag unrhyw adeg yn y ddegawd ddiwethaf rhwng Ionawr a Mawrth eleni. Pryder gall cwmniau mawr fel AirBus, Tata ac Aston Martin gweld nifer o gollodion swyddi neu cau hyd yn oed.[153]

14 Mai

 • Arfon Jones, comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, yn barnu llywodraeth cymru gan ddweud bod cadw dirwyon teithio ar £60 yn "clymu dwylo" yr heddlu.[154]
 • Llywodraeth Cymru'n gwadu bod rhaid i bobl fynd i brofi am Covid-19 dros y ffin, ar ol i Adran Gwaith a Phensiynau ysgrifennu at staff yng Nghymru.[155]
 • Aelod Seneddol Ceidwadol Rossendale a Darwen, Jake Berry, wedi bod “yn byw” ym Môn yn ystod y cyfyngiadau.[156]

15 Mai

 • Mark Drakeford yn cyhoeddu cynllun goleuadau traffig i lacio cyfyngiadau coronafeirws. Nid oes amserlen penodol a dywedoedd Drakeford bod y system yn "rhoi iechyd pobl yn gyntaf".[157]
 • Y Gweinidog Addysg yn dweud bod dim amser penodol hefyd pryd bydd ysgolion yn ailagor. Ond gwnaeth Kirsty Williams cyhoeddu dogfen ar sut fydd hi'n ystyried y cam nesaf i ysgolion [158]
 • Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn amcangyfrif y gallai prifysgolion Cymru golli rhwng £100m a £140m yn 2020-21 – a hynny o incwm ffioedd yn unig.[159]
Arwydd ar y A55 bwys Y Fferi Isaf ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, 2 Mehefin 2020.

16 Mai

 • Mark Drakeford yn dweud i bobl peidio deithio i Gymru o Lloegr dros y penwythnos cyntaf ers i Boris Johnson lacio cyfyngiadau teithio i Lloegr.[160]
 • Vaughan Gething yn dweud bydd profi i bawb mewn cartrefi gofal ar ol iddo derbyn cyngor gwyddonol newydd.[161]
 • Simon Hart, Ysgrifennydd Cymru, yn cyhoeddu £35m ychwanegol i Gymru gan olygu bod Cymru bellach wedi derbyn dros £2.1bn yn sgil y feirws.[162]

17 Mai

 • Llywodraeth Cymru'n rhoi gorau o greu gwefan bwcio profion gan ymuno a gwefan genedlaethol DU. Dywedodd Vaughan Gething nad oedd 'ots' faint gafodd ei wario ar y portal Cymreig.[163]
 • Gwasanaethau ffrwythloni IVF i ailagor Mai 18 2020.[164] Bydd canolfannau ail-gylchu yn cael agor drwy Gymru yn ystod yr wythnos dechrau Mai 18 2020.[165]
 • Syr Keir Starmer yn galw am ddull “un genedl” wrth iddo siarad ar raglen Sunday Politics Wales. Dywedodd bod cyfeiriad wahanol Llywodraeth Cymru i Llywodraeth DU yn destun "siom" gan ddweud "rhaid i bedair gwlad DU gydweithio.” [166]

18 Mai

 • Athro Sian Griffiths, fu'n rhan o ymchwiliad Hong Kong i SARS, yn dweud bod angen "cydweithrediad y pedair gwlad er mwyn sicrhau adnoddau fel adweithredyddion (reagents) a swabiau."[167]
 • Matt Hancock, yn cyhoeddi y bydd pawb dros bump oed gyda symptomau coronafeirws nawr yn gymwys i gael prawf Covid-19, gan gynnnwys pobl Cymru.[168]
 • Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2020 yn gofyn i bobl peidio anghofio’r gwersi sydd wedi’u dysgu gan Covid19, ac i "(g)weithredu...... (a) ddeffro".[169][170]

19 Mai

 • Ffigyrau diweithdra diweddaraf yng Nghymru yn dangos bod 4,000 yn rhagor o bobl yn ddiwaith rhwng mis Ionawr a Mawrth, a nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi bron dyblu.[171]
 • Cynghreiriau Cymru ar ben oherwydd y pandemig sy'n golygu taw Cei Conna yw pencampwyr yr Uwchgynghrair eleni.[172]
Llun o gerbyd Trên Trafnidiaeth Cymru yn ystod y pandemig. Yn ystod y cyfnod clo roedd gwasanaeth Dydd Sul yn cael ei gwasanaethu ar y rheilffyrdd ar gyfer gweithwyr allweddol, gyda strategaethau pellter cymdeithasol mewn lle.
 • Tudalen Tarian Cymru ar Ebay yn cael ei tynnu i lawr "oherwydd risg i gymuned eBay."[173]

20 Mai

 • Llywodraeth Cymru'n lansio Cynllun Cadernid Covid-19 ar gyfer y Sector Ôl-16. Dywedodd y Gweinidog Addysg wrth lansio'r cynllun "Mae'r coronafeirws wedi cyflwyno heriau enfawr i fyfyrwyr a darparwyr addysg dros y cyfnod hwn ac am y tymor hir."[174]
 • Llywodraeth Cymru'n cynyddu uchafswm dirywion am aildroseddu o £120 i £1,920. Daw'r newid ar ôl i'r pedwar Prif Gwnstabl gofyn am y newid. Er hyn nid yw'r dirywion ar yr un lefel a Lloegr.[175]
 • Cwmni hediannau British Airways yn dechrau ymgynghoriad 901 o weithwyr yn de Cymru. Daw'r swyddi dan fygythiad wrth i'r diwydiant dod o dan straen aruthrol oherwydd cyfyngiadau teithio rhyngwladol.[176]

21 Mai

 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn galw am ymchwiliad i'r posibilrwydd fod Llywodraeth Cymru wedi torri hawliau pobl oedrannus yn ymwneud gyda phrofi ar ôl cael ei rhyddhau i gartrefi gofal.[177] Mae Vaughan Gething yn dweud ei fod yn amddiffyn ei gynllun ar y pryd ar sail wyddoniaeth ar y pryd.[178]
 • Dr Sarah Aitken, cyfarwyddwr meddygol dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, yn dweud bod hi ‘methu profi cleifion mewn ysbytai’ yn nyddiau cynnar y feirws.[179]
 • 19 o ysbytai maes, a gafodd ei sefydlu mewn llai nag wyth wythnos mewn ymateb i'r argyfwng coronafeirws, wedi bron i ddyblu nifer y gwelyau ysbyty yng Nghymru. Costiwyd £166m i Lywodraeth Cymru a GIG Cymru.[180]

22 Mai

 • 500 o wirfoddolwyr o Gymru yn cael eu recriwtio i brofi brechlyn newydd yn erbyn coronafeirws.[181]
 • Tystiolaeth Swyddfa Ystadegau yr ONS yn dweud bod bron i un ymhob chwech o'r rheini sydd wedi marw gyda coronafeirws yng Nghymru hefyd wedi bod yn byw gyda diabetes.[182]
 • Mae Ortho Clincial Diagnostics (OCD), Pen-coed, yn 'ganolog' wrth ddatblygu profion gwrthgrych newydd Covid-19.[183]

23 Mai

 • Pobl yng Nghymru dal heb allu bwcio prawf Covid-19 gyrru trwodd trwy wefan Llywodraeth DU.[184]
 • Prif Gwnstabl Dyfed Powys, Mark Collins, yn atgoffa Ysgrifennydd Cymru Simon Hart o'r cyfyngiadau yng Nghymru ar ôl iddo drydar bod hawl i bobl deithio hyd at 15 milltir i “bysgota, chwarae golf, syrffio neu wneud ymarfer corff”.[185]

24 Mai

 • Ken Skates, gweinidog economi Cymru, yn dweud gall y diwydiant Twristiaeth dioddef tan o leiaf Pasg 2021.[186]
 • Arweinydd y corff sy'n cynrychioli cynghorau Cymru yn gofyn am brofi preswylwyr cartrefi gofal ddwywaith wrth iddyn nhw gael eu rhyddhau o ysbytai. Mae nifer o arweinwyr Cyngor yn barnu Llywodraeth Cymru am yr oedi profi mewn cartrefi gofal ar ddechrau'r pandemig.[187]
 • Craig ab Iago, cynghorydd sir yng Ngwynedd, yn rhybuddio "os bydd free for all” ar dai haf bydd y sefyllfa yn troi'n "trafferth go iawn".[188]

25 Mai

 • Dr Ifan Morgan Jones, golygydd Nation.cymru ac academydd blaenllaw, yn rhybuddio bod yna perygl o bapurau newydd lleol diflannu yn ystod pandemig coronafeirws.[189]
System gerdded unffordd a gafodd ei weithredu er mwyn ceisio lleihau gwrthdrawiad a chyswllt rhwng pobl. Dyma lun o Heol y Frenhines, Caerdydd, wrth i siopau ddim yn hanfodol ailagor.

26 Mai

 • Anthony Hunt o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn dweud eu bod yn wynebu "cyfnod o flynyddoedd" a "chenhedlaeth" cyn medru adfer o'r sefyllfa.[191]
 • Vaughan Gething yn dweud byddai swydd fel gweinidog iechyd cymru yn “anghynaladwy” pe bai e yn sefyllfa Dominic Cummings. [192] Mae rhai'n barnu Gething am gael sglodion gyda'i theulu ym Mae Caerdydd ar ddechrau mis Mai, gan gynnwys aelodau AS Ceidwadol.[193]
 • Dywedodd Gething yn y briff ei fod dim eisiau gweld sefyllfaoedd o draethau llawn fel digwyddodd yn Lloegr. Awgrymodd ei fod eisiau cymryd camau mwy pwyllog.[192]

27 Mai

 • Sylwebwyr a gwleidyddion yn dweud bod Covid-19 wedi codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a'r cyfryngau o ddatganoli oherwydd gwahaniaeth polisi a chyfyngiadau.[194]
 • Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn dweud na fydd cyfyngiadau lleol ar waith yng Nghymru gan fydd hynny'n "achosi dryswch".[195]
 • Cyhoeddwyd Evans hefyd yn y briff dyddiol cyllideb atodol gwerth £2.4 bn ar argyfwng Coronafeirws yng Nghymru. Bydd mwy na 52,000 o grantiau ar gael gwerth cyfanswm o fwy na £640m i fusnesau yng Nghymru.[196]

28 Mai

 • Sioeau amaethyddol Cymru'n yn rhybuddio am yr 'ergyd farwol' sydd mynd i fod i'r sioeau. Yn nol Cadeirydd Bwrdd y Sioe fawr, John Davies, "rydym yn edrych ar golledion.... £1.2 miliwn".[197]

29 Mai

 • Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi bod y neges i ‘aros gartref’ yn newid i ‘aros yn lleol’. O 1 Mehefin, gall dwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored, ond bod rhaid parhau i aros yn lleol gan ddefnyddio “pum milltir fel canllaw” ond bod “hyblygrwydd i hyn yn dibynnu ar amgylchiadau’r unigolyn”.[198] Rheoliadau yn wahanol iawn yn Lloegr gyda phobl gallu teithio pellteroedd diderfyn ers 15 Mai.
 • Undeb Addysg NEU Cymru yn dweud bod yr Gweinidog Addysg wedi cefnu arnynt ar gynllun i symud gwyliau'r haf fis yn gynharach yn y flwyddyn.[199]

31 Mai

 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi y bydd pobl sydd wedi bod yn gwarchod eu hunain (shielding) rhag coronafeirws yn cael ymarfer corff a chwrdd â phobl tu allan o'r 1 Mehefin.[200]

Mehefin[golygu | golygu cod y dudalen]

1 Mehefin

 • System olrhain cysylltiadau yn cael ei chyflwyno, bydd aelod o’r tîm olrhain cysylltiadau’n cysylltu ag unrhyw un sy’n cael canlyniad prawf coronafeirws positif ac yn gofyn am fanylion pawb maent wedi dod i gysylltiad agos â hwy. [201]
 • Coleg Brenhinol y Nyrsys (CBN), yn dweud bod angen gwneud mwy o waith i baratoi am ail don posib o achosion Covid-19. Dywedodd y dirprwy weinidog sy'n gyfrifol am gyflenwadau PPE, Lee Waters fod "digon ar gyfer y tri mis nesaf" ond "na allwn ni fforddio tynnu ein llygad oddi ar y bêl".[202]

3 Mehefin

 • Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru y bydd ysgolion yn ailagor i bob grŵp blwyddyn ar 29 Mehefin 2020. Bydd y tymor yn para wythnos ychwanegol tan 27 Gorffennaf 2020.[203]

5 Mehefin

 • Gwagiwyd Ysbyty Calon y Ddraig a symudwyd y cleifion a staff i ysbytai eraill. Ar ei uchaf, roedd 34 claf yn cael eu trin yno. Bydd yr ysbyty maes yn aros ar gael rhag ofn bydd ail don o COVID-19 yn taro.[204]
 • Mwy na 1,000 o geir eu hanfon o Fannau Brycheiniog mewn deuddydd am dorri rheolau'r cyfyngiadau. Nifer o geir yn dod mor bell a Llundain.[205]

6 Mehefin

7 Mehefin

 • Prif Weinidog Cymru yn dweud ei fod yn cydymdeimlo gydag ymgyrch Black Lives Matter, ond ei fod yn gobeithio y gall pobl ganfod ffyrdd gwahanol i brotestio yn ystod y pandemig.[207]

8 Mehefin

9 Mehefin

 • Llywodraeth Cymru'n 'argymell' i bobl wisgio gorchuddion wyneb tair haen mewn sefyllfaoedd lle gall fod yn anoddach cadw pellter cymdeithasol. Daw'r cyhoeddiad dilyn cyngor newydd gan Sefydliad Iechyd y Byd.[209]

10 Mehefin

 • Canllawiau newydd ar gyfer agor ysgolion yng Nghymru yn cynnwys pwyslais ar ddysgu y tu allan ac mewn grwpiau bychan, gyda phlant hefyd yn bwyta wrth eu desgiau.[210]

11 Mehefin

 • Ffigyrau newydd gan y Trysorlys yn dangos bod ychydig dros chwarter y gweithlu yng Nghymru (316,500 o weithwyr) wedi bod ar gynllun cadw swyddi 'ffyrlo', Llywodraeth y DU.[211]

12 Mehefin

 • GDP y Deyrnas Unedig wedi crebachu 20.4% yn ystod mis Ebrill - y gostyngiad mwyaf ers i gofnodion ddechrau.[212]

15 Mehefin

 • Myfyrwyr yn dechrau dychwelyd i golegau addysg bellach ledled Cymru wrth i'r cyfyngiadau coronafeirws gael eu lleddfu.[213]

16 Mehefin

 • Nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau yn ymwneud â diffyg gwaith yng Nghymru wedi dyblu o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.[214]

17 Mehefin

 • Coleg Prifysgol Llundain (UCL) yn dweud mai dim ond 1.9% o ddisgyblion Cymru oedd yn cael pedair gwers ar-lein ddyddiol neu fwy. Dywedodd Plaid Cymru bod plant Cymru'n cael ei "gadael ar ôl" i gymharu a gwledydd eraill y DU.[215]

18 Mehefin

 • Caewyd ffatri brosesu cyw iâr 2 Sisters ar Ynys Môn yn dilyn achosion o goronafirws. Profwyd 400 o'r 560 o gweithwyr ac o fewn rhai dyddiau cafwyd 158 prawf positif. Ddiwrnodau ynghynt cafodd 38 aelod o staff yn ffatri Rowan Foods yn Wrecsam brawf bositif hefyd. Ar draws Cymru roedd y nifer o achosion wedi lleihau i 25 cyn i'r achosion newydd cael eu cynnwys yn yr ystadegau ar 21 Mehefin.[216]

19 Mehefin

 • Prif Weinidog yn cyhoeddi newidiadau i gyfyngiadau’r coronafeirws yn dilyn y pedwerydd adolygiad o’r rheoliadau. Mae hwn yn cynnwys newid rheol aros lleol ar 6 Gorffennaf, ailagor cyfleusterau gofal plant a bod modd dechrau ailgydio yn y farchnad dai o 22 Mehefin.[217]

20 Mehefin

Arwydd pellter cymdeithasol COVID-19, siop yn Aberystwyth
 • Y tymor pêl-droed yn ailddechrau i glybiau Caerdydd ac Abertawe.[218]

22 Mehefin

 • Ail-agorwyd siopau nad yw'n hanfodol gyda mesurau diogelwch ychwanegol. Y canllaw teithio pum milltir yn parhau.[219]
 • Llywodraeth Cymru'n cadarnhau bod dros fil o gleifion cartrefi gofal heb gael prawf Covid-19 cyn cael ei rhyddhau i'r cartref.[220]

23 Mehefin

 • 'Bydd rhai disgyblion yn methu teithio i'r ysgol' o 29 Mehefin am fod cludiant yn amrywio o sir i sir.[221] Yn ogystal ni fydd nifer o gyghorau sir yn dilyn argyhymelliad Llywodraeth Cymru o agor ysgolion am wythnos ychwanegol o ganlyniad i contractau staff ychwanegol mewn ysgolion.[222]

25 Mehefin

 • Torfeydd yn ymgasglu ar traeth Aberogwr, Mro Morgannwg gan arwain at ffrygydau a sbwriel. Rhybuddiodd y Prif Weinidog os ydi hyn yn parahu 'gallai atal llacio'r cyfyngiadau'.[223] Gwelwyd olygfeydd tebyg ym Mae Caerdydd.[224]

26 Mehefin

 • Llywodraeth Cymru'n cyflwyno canllawiau newydd ar gyfer safleoedd prosesu cig a chynhyrchu bwyd ar atal a rheoli achosion o’r coronafeirws.[225]

28 Mehefin

 • Gwrthbleidiau yn mynegi pryder wrth i ffigyrau swyddogol ddangos bod y raddfa o brosesu profion coronafeirws wedi arafu bob wythnos ers canol Mai.[226]

29 Mehefin

 • Cyhoeddwyd y byddai dau gartref yn gallu dod at ei gilydd i ffurfio cartref estynedig o 6 Gorffennaf ymlaen.[227]
 • Disgyblion ysgol yn dechrau dychwelyd i'w dosbarthiadau yng Nghymru dri mis wedi i argyfwng coronafeirws arwain at gau'r drysau i'r mwyafrif.[228]
 • 101 o achosion ymysg gweithlu ffatri Kepak ym Merthyr Tudful.[229]

30 Mehefin

 • Cytunodd pwyllgor busnes y Senedd i symud at fodel cymysg ar gyfer cyfarfodydd llawn lle allai rhai Aelodau fod yn bresennol yn y Siambr ac eraill yn gallu cyfrannu yn rhithiol o'i gartref.[230]
 • Datganiad gan y Prif Weinidog Cymru'n dweud bod dim newid i cwarantîn i deithwyr rhyngwladol yng Nghymru.[231]

Gorffennaf[golygu | golygu cod y dudalen]

6 Gorffennaf

 • Cadarnhau diwedd y cyfyngiadau teithio yng Nghymru yn ogystal a chaniateir aelwydydd ‘estynedig'. [232]

9 Gorffennaf

 • Llywodraeth Cymru'n cytuno i eithrio’r rheini sy’n teithio o restr o wledydd rhag gorfod dilyn y gofynion ynysu.[233]
 • Gweinidog addysg yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer mynd yn ôl i’r ysgol yng Nghymru ym mis Medi. Bydd ysgolion yn dychwelyd i’w capasiti llawn, gydag elfen gyfyngedig yn unig o gadw pellter cymdeithasol oddi mewn i grwpiau cyswllt. [234]

10 Gorffennaf

 • Y Prif Weinidog yn dweud o'r 11 Gorffennaf 2020, gall llety gwyliau hunangynhwysol ailagor. O 13 Gorffennaf 2020, gall nifer o wasanaethau/busnesau ailagor os ydyn nhw’n gallu gwneud hynny’n ddiogel, gan gynnwys siopau trin gwallt, ardaloedd awyr agored tafarndai a bwytai. Meysydd chwarae a champfeydd awyr agored (o 20 Gorffennaf 2020), llety arall i dwristiaid (o 25 Gorffennaf 2020), gwasanaethau lle mae angen dod i ‘gysylltiad agos’ fel salonau harddwch, ac ailagor y farchnad dai yn llawn (o 27 Gorffennaf 2020).[235]

13 Gorffennaf

 • Cyhoeddodd y Prif Weinidog y bydd gwisgo gorchuddion wyneb tair haen yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys mewn tacsis, o 27 Gorffennaf 2020. [236]

15 Gorffennaf

 • Llywodraeth Cymru yn rhyddhau ei strategaeth profi coronafeirws newydd i Gymru, lle mae’n nodi ei blaenoriaethau profi ar gyfer y cyfnod nesaf.[237]

16 Gorffennaf

 • Prif Swyddog Meddygol Cymru yn cadarnhau na fydd angen i bobl sy’n gwarchod eu hunain wneud hynny am y tro yng Nghmru ar ôl 16 Awst.[238]

17 Gorffennaf

 • Grŵp Cyngor Technegol yn cyhoeddi adroddiad cyntaf ar farwolaethau cysyllitedig â’r coronafeirws yng Nghymru. Yng Nghymru, roedd cyfraddau marwolaeth cysylltiedig â’r coronafeirws ar eu huchaf yn ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, lle roedd y cyfraddau marwolaeth ar eu huchaf ymhlith pobl hŷn, pobl o gymunedau BAME, a phobl o gymunedau difreintiedig.[239]

20 Gorffennaf

 • Meysydd chwarae a champfeydd awyr agored yn gallu ailagor yng Nghymru.[240]

22 Gorffennaf

 • Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi y bydd £50 miliwn yn ychwanegol o gyllid ar gyfer prifysgolion a cholegau.[241]

25 Gorffennaf

 • Gweinidogion o bedair gwlad y DU yn cytuno i ailgyflwyno mesurau cwarantin ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o Sbaen, mewn ymateb i fwy o achosion o’r Coronafeirws mewn rhannau o’r wlad honno.[242]

30 Gorffennaf

 • Swyddogion Meddygol y DU yn gwneud datganiad ar y cyd ynghylch ymestyn y cyfnod hunan-ynysu o 7 diwrnod i 10 diwrnod ar gyfer pobl sy’n symptomatig neu sy’n cael canlyniad prawf positif.[243]
 • Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn cyhoeddi ‘cynllun gweithredu’ ar gyfer cartrefi gofal yng Nghymru. [244]

31 Gorffennaf

 • Y Prif Weinidog yn dweud o'r 3 Awst ymlaen, caiff tafarndai a bwytai ailagor dan do. Caiff y cyfyngiadau ar gwrdd yn yr awyr agored eu llacio hefyd o 3 Awst ymlaen, a hynny er mwyn caniatáu i hyd at 30 o bobl gwrdd yn yr awyr agored gyda pellter cymdeithasol. O 10 Awst ymlaen, os yw’r amodau’n caniatáu, bydd canolfannau hamdden a mannau chwarae dan do i blant yn cael ailagor. Dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn gochelgar a fydd yn gallu canitau i bobl cyfarfod dan do o 17 Awst ymlaen.[245]

Gweler hefyd[golygu | golygu cod y dudalen]

Pandemig COVID-19

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. [https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/coronavirus-victim-llandudno-thought-first-17681369 www.dailypost.co.uk Daily Post; 'Coronavirus victim from North Wales thought to be first UK national to contract killer disease'; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 2. bangor.ac.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 3. www.bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 4. www.telegraph.co.uk; Four new coronavirus cases confirmed in UK as government declares 'serious and imminent threat; adalwyd 25 Mawrth 2020.
 5. [https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/51463717 Dr Frank Atherton, prif swyddog meddygol y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yn cadarnhau'r achos cyntaf o coronafeirws yn y wlad.
 6. news.sky.com; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 7. 'Achos newydd o’r Coronafirws yng Nghymru'; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 8. www.bbc.co.uk; 'Coronavirus: Supermarkets won't run out of food, vows Matt Hancock'; adalwyd 25 Mawrth 2020.
 9. www.bbc.co.uk; 'Coronavirus: Supermarkets won't run out of food, vows Matt Hancock'; adalwyd 25 Mawrth 2020.
 10. Golwg 360; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 11. "Coronafeirws: Gwasanaeth symptomau newydd". BBC Cymru Fyw. 2020-03-07. Cyrchwyd 2020-04-06.
 12. "Chwe Gwlad: Gohirio gêm Cymru a'r Alban". BBC Cymru Fyw. 2020-03-13. Cyrchwyd 2020-04-06.
 13. "Coronafeirws: Y claf cyntaf o Gymru wedi marw". BBC Cymru Fyw. 2020-03-16. Cyrchwyd 2020-04-06.
 14. "Coronafeirws: Gohirio Eisteddfod yr Urdd tan 2021". BBC Cymru Fyw. 2020-03-16. Cyrchwyd 2020-04-06.
 15. nation.cymru; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 16. [https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/51945358 www.bbc.co.uk; Cymru Fyw; adalwyd 25 mawrth 2020.
 17. Canslo’r Sioe Fawr yn Llanelwedd , Golwg360, 23 Mawrth 2020. Cyrchwyd ar 30 Mawrth 2020.
 18. "Cau meysydd carafanau a chyrchfannau twristaidd". BBC Cymru Fyw. 2020-03-23. Cyrchwyd 2020-04-06.
 19. "Y Cynulliad yn cymeradwyo mesur coronafeirws". BBC Cymru Fyw. 2020-03-24. Cyrchwyd 2020-04-06.
 20. Gwefan bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 21. www.bbc.co.uk; adalwyd 28 Mawrth 2020.
 22. "Cymru 'methu cynyddu' nifer y profion". BBC Cymru Fyw. 2020-03-28. Cyrchwyd 2020-04-06.
 23. "PM letter to nation on coronavirus". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-06.
 24. Coronafeirws: Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion tan 2021 , Golwg360, 30 Mawrth 2020.
 25. "Llywodraeth Cymru yn neilltuo £1.1bn i gefnogi busnesau". Golwg360. 2020-03-30. Cyrchwyd 2020-04-06.
 26. "Y Cynulliad Cenedlaethol wedi cynnal y sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf yn y DU". Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyrchwyd 2020-04-06.
 27. "Meddygfa yn ymddiheuro am lythyr 'peidiwch adfywio'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-01. Cyrchwyd 2020-04-06.
 28. "Ffermwyr yn poeni y gall cerddwyr eu heintio". BBC Cymru Fyw. 2020-04-03. Cyrchwyd 2020-04-12.
 29. "Cymru i 'ddyblu nifer y llefydd ar gael i gleifion'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-05. Cyrchwyd 2020-04-12.
 30. ""Amser dychrynllyd" i ferched a phlant sydd yn dioddef trais yn y cartref". Golwg360. 2020-04-06. Cyrchwyd 2020-04-12.
 31. "Cyfraith newydd i ddiogelu gweithwyr yn dod i rym". BBC Cymru Fyw. 2020-04-07. Cyrchwyd 2020-04-12.
 32. "Mesurau coronafeirws i barhau dros y Pasg a thu hwnt, meddai Llywodraeth Cymru". Golwg360. 2020-04-08. Cyrchwyd 2020-04-12.
 33. "Ffermwyr godro angen cymorth ar frys – Undeb Amaethwyr Cymru". Golwg360. 2020-04-08. Cyrchwyd 2020-04-20.
 34. 34.0 34.1 "Haint yn gorfodi ffermwyr i gael gwared â'u llaeth". BBC Cymru Fyw. 2020-04-07. Cyrchwyd 2020-04-20.
 35. Adams, Guy (2020-04-15). "Family run dairy farms facing a rate cut on 40% of their produce". Mail Online (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-20.
 36. Jones, Catrin Haf (2020-04-09). "'Gwrthod offer PPE' i gartrefi gofal o Gymru". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-12.
 37. Davies, Cemlyn (2020-04-10). "Cyngor yn gorfod canfod ei gyflenwad PPE ei hun". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-12.
 38. CVUHB, Cardiff & Vale University Health Board- (2020-04-08). "NHS Wales | Ysbyty Calon y Ddraig, The Dragon's Heart Hospital". www.wales.nhs.uk. Cyrchwyd 2020-04-20.
 39. "Arestio dyn, 18, ar amheuaeth o droseddau coronafeirws". Golwg360. 2020-04-12. Cyrchwyd 2020-04-12.
 40. "Trefn profi Covid-19 'yn siambolaidd'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-20.
 41. "Cau canolfan brofi coronafeirws yn destun pryder i wleidyddion". Golwg360. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-20.
 42. Grassroots, Welsh Labour (2020-04-12). "Wales needs a bold left-wing response to Covid-19". Welsh Labour Grassroots (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-14.
 43. www.itv.com; adalwyd 15 Ebrill 2020.
 44. "Westminster tells vital PPE supply firms not to deal with Scotland". The National (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-14.
 45. "UK Government 'telling companies not to send PPE to Wales and Scotland'". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 46. "COVID-19: Wales TUC and BMA Cymru Joint Statement on PPE in Health and Social Care". www.tuc.org.uk (yn Saesneg). 2020-04-12. Cyrchwyd 2020-04-14.
 47. "Achosion o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau mewn 75 o gartrefi gofal". Golwg360. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 48. "Covid-19: Ffigyrau gwahanol am nifer y marwolaethau". BBC Cymru Fyw. 2020-04-14. Cyrchwyd 2020-04-14.
 49. "Ymddiheuro am yrru llythyrau at gyfeiriadau anghywir". BBC Cymru Fyw. 2020-04-15. Cyrchwyd 2020-04-16.
 50. "Coronafeirws: Ysgolion Cymru yn parhau ar gau am gyfnod amhenodol". Golwg360. 2020-04-15. Cyrchwyd 2020-04-16.
 51. "Disgwyl tarfu addysg plant 'am gyfnod sylweddol'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-16. Cyrchwyd 2020-04-16.
 52. Fideo: Dr Meirion Evans: 'Coronafeirws yma i aros', 2020-04-15, https://www.bbc.com/cymrufyw/52303939, adalwyd 2020-04-16
 53. "Cyfyngiadau coronafeirws i bara 'am fisoedd eto'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-15. Cyrchwyd 2020-04-16.
 54. "Datganiad Prif Weinidog Cymru ar ymestyn clo coronafeirws". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-04-17.
 55. "Cyfyngiadau i barhau am dair wythnos arall". BBC Cymru Fyw. 2020-04-16. Cyrchwyd 2020-04-17.
 56. Messenger, Steffan (2020-04-16). "Triniaeth plasma arbrofol yn 'llygedyn o obaith'". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-17.
 57. "Worries non-virus patients not using NHS Wales". BBC News (yn Saesneg). 2020-04-16. Cyrchwyd 2020-04-17.
 58. "Lle i fesurau coronafeirws gwahanol 'os oes angen'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-17. Cyrchwyd 2020-04-17.
 59. "Ofni y gallai perchnogion ail gartrefi yng Ngwynedd hawlio hyd at £18m o grantiau Covid-19". Golwg360. 2020-04-17. Cyrchwyd 2020-04-17.
 60. Jones, Catrin Haf (2020-04-17). "Galw am gyflog cyfartal i weithwyr gofal". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-17.
 61. "Half of nursing staff under pressure to work without PPE | News | Royal College of Nursing". The Royal College of Nursing (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-20.
 62. "Prinder PPE yn achosi 'gofid anferth' i nyrsys". BBC Cymru Fyw. 2020-04-18. Cyrchwyd 2020-04-20.
 63. "Croesawu atal cyfreithiau cystadleuaeth y sector llaeth". Golwg360. 2020-04-18. Cyrchwyd 2020-04-20.
 64. 64.0 64.1 "System brofi Cymru ddim wedi bod yn 'ddigon da'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-19. Cyrchwyd 2020-04-20.
 65. "Coronafeirws: cynllun i brofi mwy o weithwyr allweddol". Golwg360. 2020-04-19. Cyrchwyd 2020-04-20.
 66. ""Sgandal" gollwng targedau ar gyfer cynnal profion coronafeirws". Golwg360. 2020-04-20. Cyrchwyd 2020-04-20.
 67. "Coronafeirws: y sefyllfa profion yng Nghymru'n "annerbyniol"". Golwg360. 2020-04-19. Cyrchwyd 2020-04-20.
 68. "Dim targedau newydd ar brofion coronafeirws". BBC Cymru Fyw. 2020-04-20. Cyrchwyd 2020-04-20.
 69. "Llywodraeth Cymru yn rhyddhau cefnogaeth fusnes ychwanegol o £100M wrth i'r Gronfa Cadernid Economaidd dderbyn nifer digynsail o geisiadau". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-04-21.
 70. Thomas, Huw (2020-04-20). "Datblygu prawf Covid-19 newydd yn ne Cymru". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-20.
 71. "Agor Ysbyty Calon Y Ddraig yn Stadiwm y Principality". Golwg360. 2020-04-20. Cyrchwyd 2020-04-20.
 72. "Llywodraethau wedi 'esgeuluso'u dyletswyddau'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-21. Cyrchwyd 2020-04-21.
 73. Ebrill 21, Adam Price. "Yr angen am ymchwiliad cyhoeddus ar unwaith". Covid Cymru. Cyrchwyd 2020-04-21.
 74. "Coronafeirws: dod â dinasyddion Cymru adref". Golwg360. 2020-04-21. Cyrchwyd 2020-04-21.
 75. "Dominic Raab yn ymosod ar Lywodraeth Cymru". Golwg360. 2020-04-22. Cyrchwyd 2020-04-23.
 76. "Gething yn ymddiheuro ar ôl rhegi am gyd-aelod Llafur". BBC Cymru Fyw. 2020-04-22. Cyrchwyd 2020-04-23.
 77. "Plaid Cymru'n galw am ddiswyddo'r Gweinidog Iechyd". BBC Cymru Fyw. 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-23.
 78. Waterson, Jim (2020-04-22). "VIDEO: Welsh minister's mic mistake broadcasts sweary rant to assembly". The Guardian (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-23.
 79. "Galw am wneud y defnydd o dai haf yn anghyfreithlon". BBC Cymru Fyw. 2020-04-22. Cyrchwyd 2020-04-23.
 80. Hughes, Eilir (2020-04-22). "@WelshGovernmentpic.twitter.com/knjDLHkxFl". Trydar @hughes_eilir. Cyrchwyd 2020-04-23.
 81. "Tarian Cymru'n darparu eu cyflenwad PPE cyntaf". Golwg360. 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-25.
 82. "Rhybudd am ostyngiad £100m mewn incwm prifysgolion". BBC Cymru Fyw. 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-25.
 83. "Counsel general in charge of coronavirus recovery". BBC News (yn Saesneg). 2020-04-23. Cyrchwyd 2020-04-25.
 84. "Stricter lockdown measures come into force in Wales". ITV News (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-25.
 85. "Llywodraeth Cymru yn cryfhau cyfyngiadau'r coronafeirws". Golwg360. 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 86. "Cyhoeddi cynllun i arwain Cymru allan o'r pandemig coronafeirws". Golwg360. 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 87. "'Traffic light' system to lift lockdown in Wales". BBC News (yn Saesneg). 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 88. "'Urgent explanation needed' over 84 newly-reported coronavirus deaths in the north of Wales". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-25.
 89. Williams, James (2020-04-25). "Perygl i fusnesau twristiaeth bach 'fynd i'r wal'". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-25.
 90. "Y Prif Weinidog am i'r cyfyngiadau gael eu codi ym mhob cwr o Gymru ar yr un pryd". Golwg360. 2020-04-24. Cyrchwyd 2020-04-28.
 91. "Ofnau y gallai hanner cartrefi gofal Cymru gau". BBC Cymru Fyw. 2020-04-26. Cyrchwyd 2020-04-28.
 92. "'Rhaid i bobl wybod bod y cofnod yn ddibynadwy'". BBC Cymru Fyw. 2020-04-26. Cyrchwyd 2020-04-28.
 93. "'Unacceptable' that Cummings is on scientific advisory group 'but no Welsh representative'". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-26. Cyrchwyd 2020-04-28.
 94. "System wahanol Betsi wedi achosi 'gwall' ffigyrau". BBC Cymru Fyw. 2020-04-27. Cyrchwyd 2020-04-28.
 95. "Galw ar Lywodraeth Prydain i achub y diwydiant dur". Golwg360. 2020-04-27. Cyrchwyd 2020-04-28.
 96. "Heddlu'n 'anobeithio' wrth weld ymwelwyr yn Eryri". BBC Cymru Fyw. 2020-04-27. Cyrchwyd 2020-04-28.
 97. "Cymru'n paratoi i dderbyn cyfarpar diogelu o dramor". Golwg360. 2020-04-28. Cyrchwyd 2020-04-28.
 98. Lewis, Bethan (2020-04-28). "Ysgolion i ailagor 'yn raddol' pan ddaw'r amser". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-04-28.
 99. "31 marwolaeth Covid-19 'heb eu cofnodi' yn Hywel Dda". BBC Cymru Fyw. 2020-04-28. Cyrchwyd 2020-05-04.
 100. "Cymru ddim am ehangu profion mewn cartrefi gofal". BBC Cymru Fyw. 2020-04-29. Cyrchwyd 2020-05-04.
 101. "Further expansion of access to coronavirus testing helps protect the most vulnerable". GOV.UK (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-05-04.
 102. "Gordon Brown i helpu llywio adferiad Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-04-29. Cyrchwyd 2020-05-04.
 103. "Dwy ganolfan brofi arall i Gymru". Golwg360. 2020-04-29. Cyrchwyd 2020-05-04.
 104. "Senedd roundup: Chief medic warns 'this virus is not finished with us yet'". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-04-30. Cyrchwyd 2020-05-05.
 105. "Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi'r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig". Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyrchwyd 2020-05-04.
 106. "Senedd Ieuenctid Cymru- Cyfarfod rithiol".
 107. "Ffatrïoedd Cymru "mewn perygl mawr" o ddiflannu i ebargofiant". Golwg360. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 108. "Pryder diffyg cyfarpar PPE i weithwyr cymdeithasol". BBC Cymru Fyw. 2020-04-30. Cyrchwyd 2020-05-05.
 109. "Taliad ychwanegol o £500 i weithwyr gofal Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 110. "Covid-19 death rate almost twice as high in deprived areas of Wales". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 111. "Deaths involving COVID-19 by local area and socioeconomic deprivation - Office for National Statistics". www.ons.gov.uk. Cyrchwyd 2020-05-05.
 112. "'Rhaid ystyried cefn gwlad cyn codi cyfyngiadau'". BBC Cymru Fyw. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 113. "Ellen ap Gwynn yn ateb eich cwestiynau am ysgolion, pecynnau bwyd a chau ffiniau Ceredigion". BroAber360. 2020-05-01. Cyrchwyd 2020-05-05.
 114. "Croesawu'r tro pedol ar brofion coronafeirws mewn cartrefi gofal". Golwg360. 2020-05-02. Cyrchwyd 2020-05-05.
 115. "Senedd roundup: Government U-turn on care home testing". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-02. Cyrchwyd 2020-05-05.
 116. "Cyfnod 'heriol' i glybiau Uwch Gynghrair Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-02. Cyrchwyd 2020-05-05.
 117. "Dryswch am sylwadau agor ysgolion Mark Drakeford". BBC Cymru Fyw. 2020-05-03. Cyrchwyd 2020-05-05.
 118. "Blaenoriaeth i'r Gymraeg wrth agor ysgolion eto?". Golwg360. 2020-05-03. Cyrchwyd 2020-05-05.
 119. "Coronafeirws: galw am brofi ac olrhain ym mhob cartref gofal". Golwg360. 2020-05-03. Cyrchwyd 2020-05-05.
 120. "Gall fod angen 30,000 prawf y dydd, medd adroddiad". BBC Cymru Fyw. 2020-05-04. Cyrchwyd 2020-05-05.
 121. "Just 16 care home staff tested for Covid-19 in Wales last week". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-04. Cyrchwyd 2020-05-09.
 122. "Llywodraeth yn 'edrych yn fanwl' ar lacio cyfyngiadau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-04. Cyrchwyd 2020-05-09.
 123. "Gweinidog yn wfftio cynllun am 36,000 prawf y dydd". BBC Cymru Fyw. 2020-05-05. Cyrchwyd 2020-05-09.
 124. ""Perchnogion ail gartrefi ddim yn broblem, ond teithio diangen yn parhau"". Golwg360. 2020-05-05. Cyrchwyd 2020-05-09.
 125. "Gwynedd 'wedi colli hyd at £9m' yn yr argyfwng". BBC Cymru Fyw. 2020-05-05. Cyrchwyd 2020-05-05.
 126. "'Symud gyda'n gilydd' i lacio mesurau Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-05-06. Cyrchwyd 2020-05-09.
 127. "Coronafeirws: Siroedd yn cydweithio ar system olrhain cyswllt". Golwg360. 2020-05-06. Cyrchwyd 2020-05-09.
 128. "£20m o gostau ychwanegol i Gyngor Caerdydd". BBC Cymru Fyw. 2020-05-06. Cyrchwyd 2020-05-09.
 129. "Cadarnhad na fydd ysgolion yn ailagor ar 1 Mehefin". BBC Cymru Fyw. 2020-05-07. Cyrchwyd 2020-05-09.
 130. "Wales to receive 5,000 daily Covid tests before UK Gov stepped in - Public Health Wales Chief Exec". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-07. Cyrchwyd 2020-05-09.
 131. 131.0 131.1 "Adroddiadau yn y wasg am lacio'r cyfyngiadau'n arwain at neges "ddryslyd" – Llywodraeth Cymru". Golwg360. 2020-05-07. Cyrchwyd 2020-05-09.
 132. Davies, Gareth (2020-05-09). "Boris Johnson's lockdown speech: When is it, what will he say, and how can I watch it?". The Telegraph (yn Saesneg). ISSN 0307-1235. Cyrchwyd 2020-05-09.
 133. McKim, Claire (2020-05-08). "Nicola Sturgeon update RECAP: Lockdown updates in Scotland this afternoon". edinburghlive. Cyrchwyd 2020-05-09.
 134. "Ymestyn y cyfyngiadau ond llacio rhai rheolau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-08. Cyrchwyd 2020-05-09.
 135. "Pryder am gynnydd mewn traffig ac ymwelwyr yn Eryri". Golwg360. 2020-05-08. Cyrchwyd 2020-05-09.
 136. "Ap yn dangos ymwelwyr yn dal i heidio i Aberteifi". Golwg360. 2020-05-08. Cyrchwyd 2020-05-09.
 137. "Cymorth i'r ffermwyr llaeth sydd wedi'u taro waethaf". BBC Cymru Fyw. 2020-05-09. Cyrchwyd 2020-05-09.
 138. "Disgwyl y bydd cyfyngiadau Cymru a Lloegr 'yn debyg iawn'". Golwg360. 2020-05-09. Cyrchwyd 2020-05-09.
 139. 139.0 139.1 "'Cyngor Cymru ddim yn newid' wedi araith Johnson". BBC Cymru Fyw. 2020-05-10. Cyrchwyd 2020-05-14.
 140. "Gething yn gwrthod slogan newydd Llywodraeth y DU". BBC Cymru Fyw. 2020-05-10. Cyrchwyd 2020-05-14.
 141. "Coronafeirws: galw ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadu cynllun saith pwynt". Golwg360. 2020-05-10. Cyrchwyd 2020-05-14.
 142. ""Yng Nghymru, cyfraith Cymru sydd mewn grym"". Golwg360. 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 143. "Coronafeirws: Galw am eglurder gan Johnson". Golwg360. 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 144. "Senedd roundup: English MP calls for Welsh Parliament to be abolished - so he can go to the beach". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 145. "BBC accused of 'fake news' as correspondent says no one will police travel in Wales". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-11. Cyrchwyd 2020-05-14.
 146. "Heddlu Dyfed-Powys wedi rhoi 219 dirwy allan dros ŵyl y banc – 80% i ymwelwyr". Golwg360. 2020-05-12. Cyrchwyd 2020-05-14.
 147. "Eisteddfod AmGen yn ystod wythnos gyntaf mis Awst". BBC Cymru Fyw. 2020-05-12. Cyrchwyd 2020-05-14.
 148. "S4C - Eisteddfod yr Urdd 2020: Cystadlaethau". s4c.urdd.cymru. Cyrchwyd 2020-05-14.
 149. "Senedd roundup: New report reveals 'startling increase' in care home deaths". Nation.Cymru (yn Saesneg). 2020-05-12. Cyrchwyd 2020-05-14.
 150. "Cynllun profi 'yn hanfodol' cyn llacio cyfyngiadau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-13. Cyrchwyd 2020-05-14.
 151. "Incwm Sylfaenol Cyffredinol Brys ac ati- cynllun Comisiwn Cenedlaethau'r Dyfodol". Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Cyrchwyd 2020-05-14.
 152. March 19 2020, Postiwyd ar; Yh, 3:16. "Cyflwynwch Incwm Sylfaenol Cyffredinol". Blaenau Gwent - Plaid Cymru - The Party of Wales. Cyrchwyd 2020-05-14.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 153. "Economi'r DU yn crebachu wrth i coronafeirws daro". BBC Cymru Fyw. 2020-05-13. Cyrchwyd 2020-07-03.
 154. "Beirniadu Prif Weinidog am beidio cynyddu dirwyon". BBC Cymru Fyw. 2020-05-14. Cyrchwyd 2020-07-03.
 155. Jones, Catrin Haf (2020-05-14). "Dim angen mynd i Loegr am brawf medd llywodraeth". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-07-03.
 156. "Aelod Seneddol Rossendale a Darwen wedi bod "yn byw" ym Môn yn ystod y cyfyngiadau". Golwg360. 2020-05-14. Cyrchwyd 2020-07-03.
 157. "System goleuadau traffig i lacio cyfyngiadau Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-15. Cyrchwyd 2020-07-03.
 158. "Dim dyddiad penodol i blant ddychwelyd i'r ysgol". BBC Cymru Fyw. 2020-05-15. Cyrchwyd 2020-07-03.
 159. ""Bygythiad difrifol" i brifysgolion oherwydd COVID-19". Golwg360. 2020-05-15. Cyrchwyd 2020-07-03.
 160. "Rhybudd i deithwyr beidio croesi'r ffin i Gymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-16. Cyrchwyd 2020-07-03.
 161. "Profion coronafeirws i bawb mewn cartrefi gofal". Golwg360. 2020-05-16. Cyrchwyd 2020-07-03.
 162. "Coronafeirws: £35m ychwanegol i Gymru". Golwg360. 2020-05-16. Cyrchwyd 2020-07-03.
 163. "Gweithwyr allweddol: Ymuno â chynllun profi y DU". BBC Cymru Fyw. 2020-05-17. Cyrchwyd 2020-07-03.
 164. "Gwasanaethau ffrwythloni IVF i ailagor". BBC Cymru Fyw. 2020-05-17. Cyrchwyd 2020-07-03.
 165. "Canolfannu ailgylchu i ailagor ledled Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-16. Cyrchwyd 2020-07-03.
 166. "Coronafeirws: "Rhaid i bedair gwlad Prydain gydweithio"". Golwg360. 2020-05-17. Cyrchwyd 2020-07-03.
 167. "Profion Covid-19: 'Angen cydweithio â gweddill y DU'". BBC Cymru Fyw. 2020-05-18. Cyrchwyd 2020-07-03.
 168. "Profion Covid-19 i bawb dros bump oed â symptomau". BBC Cymru Fyw. 2020-05-18. Cyrchwyd 2020-07-03.
 169. "Neges heddwch yr Urdd: peidio anghofio'r gwersi sydd wedi'u dysgu gan Covid19". Golwg360. 2020-05-18. Cyrchwyd 2020-07-03.
 170. "Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2020". Urdd. Cyrchwyd 2020-07-03.
 171. "Nifer sy'n ceisio am fudd-dal wedi bron dyblu". BBC Cymru Fyw. 2020-05-19. Cyrchwyd 2020-07-03.
 172. "Cynghreiriau Cymru ar ben oherwydd pandemig". BBC Cymru Fyw. 2020-05-19. Cyrchwyd 2020-07-03.
 173. "Atal tudalen Tarian Cymru "oherwydd risg i gymuned eBay"". Golwg360. 2020-05-19. Cyrchwyd 2020-07-03.
 174. "Lansio cynllun i gefnogi addysg ôl-16 yng Nghymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-20. Cyrchwyd 2020-07-04.
 175. "Cyfyngiadau: Dirwyon am aildroseddu i godi". BBC Cymru Fyw. 2020-05-20. Cyrchwyd 2020-07-04.
 176. "Cannoedd o swyddi BA dan fygythiad yn ne Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-20. Cyrchwyd 2020-07-04.
 177. "Pryder Comisiynydd: 'Torri hawliau cartrefi gofal'". BBC Cymru Fyw. 2020-05-21. Cyrchwyd 2020-07-04.
 178. "Gweinidog Iechyd yn amddiffyn polisi profi am Covid-19 mewn cartrefi gofal". Golwg360. 2020-05-21. Cyrchwyd 2020-07-04.
 179. "Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 'methu profi cleifion mewn ysbytai' yn nyddiau cynnar y feirws". Golwg360. 2020-05-21. Cyrchwyd 2020-07-04.
 180. "£166m - Cost sefydlu 19 o ysbytai maes i Gymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-21. Cyrchwyd 2020-07-04.
 181. Thomas, Huw (2020-05-22). "Galw am wirfoddolwyr i brofi brechlyn Covid-19". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-07-04.
 182. "Pryderon am farwolaethau diabetig Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-05-22. Cyrchwyd 2020-07-04.
 183. "Safle Pencoed 'yn ganolog' ar gyfer profion Covid". BBC Cymru Fyw. 2020-05-21. Cyrchwyd 2020-07-04.
 184. "Pobl dal methu archebu prawf Covid-19 gyrru drwodd". BBC Cymru Fyw. 2020-05-23. Cyrchwyd 2020-07-04.
 185. "Atgoffa Ysgrifennydd Cymru o'r cyfyngiadau teithio- Simon Hart yn cael ei gywiro gan yr heddlu". Golwg360. 2020-05-23. Cyrchwyd 2020-07-04.
 186. "Skates: Twristiaeth i ddioddef tan o leiaf Pasg 2021". BBC Cymru Fyw. 2020-05-24. Cyrchwyd 2020-07-04.
 187. "Galw am gael mwy o brofion mewn cartrefi gofal". BBC Cymru Fyw. 2020-05-24. Cyrchwyd 2020-07-04.
 188. ""Trafferth go iawn os bydd free for all" ar dai haf". Golwg360. 2020-05-24. Cyrchwyd 2020-07-04.
 189. "Papurau lleol yn brwydro i oroesi'r argyfwng". BBC Cymru Fyw. 2020-05-25. Cyrchwyd 2020-07-04.
 190. "Addewid o £23m yn ychwanegol i Gymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-25. Cyrchwyd 2020-07-04.
 191. "Cymryd 'cenhedlaeth' i gynghorau dalu am Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-05-26. Cyrchwyd 2020-07-04.
 192. 192.0 192.1 "Byddai swydd Vaughan Gething yn "anghynaladwy" yn sefyllfa Dominic Cummings". Golwg360. 2020-05-26. Cyrchwyd 2020-07-04.
 193. "Vaughan Gething wedi anfon cwyn at The Sun- Roedd y papur wedi cyhoeddi llun o deulu'r Gweinidog Iechyd yn bwyta wrth fwrdd picnic". Golwg360. 2020-05-26. Cyrchwyd 2020-07-04.
 194. Davies, Cemlyn (2020-05-27). "Coronafeirws yn taflu goleuni newydd ar ddatganoli". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-07-04.
 195. "Dim cyfyngiadau Covid lleol medd Llywodraeth Cymru". BBC Cymru Fyw. 2020-05-27. Cyrchwyd 2020-07-04.
 196. "£2.4 bn i gael ei wario ar gyfer argyfwng Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-05-27. Cyrchwyd 2020-07-04.
 197. "Rhybudd am 'ergyd farwol' i sioeau amaethyddol". BBC Cymru Fyw. 2020-05-28. Cyrchwyd 2020-07-04.
 198. "Cadarnhau rhywfaint o lacio ar gyfyngiadau Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-05-29. Cyrchwyd 2020-08-04.
 199. "Covid-19: Cefnu ar syniad o 'symud gwyliau'r haf'". BBC Cymru Fyw. 2020-05-30. Cyrchwyd 2020-08-04.
 200. "Grwpiau risg uchel 'i gael gadael y tŷ unwaith eto'". BBC Cymru Fyw. 2020-05-31. Cyrchwyd 2020-08-04.
 201. "System olrhain cysylltiadau ar gyfer Cymru yn dechrau". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-04.
 202. Williams, James (2020-06-01). "'Angen gwneud mwy i baratoi am ail don Covid-19'". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-08-04.
 203. "Disgyblion i ddychwelyd i'r ysgolion ar 29 Mehefin". BBC Cymru Fyw. 2020-06-03. Cyrchwyd 2020-08-04.
 204. Principality Stadium emptied of coronavirus patients as field hospital stops admitting people and staff are redeployed (en) , WalesOnline, 6 Mehefin 2020.
 205. "Yr heddlu yn anfon 1,000 o geir adref o'r Bannau". BBC Cymru Fyw. 2020-06-05. Cyrchwyd 2020-08-06.
 206. "Gwisgo mygydau yn 'rhesymol' i atal lledu Covid-19". BBC Cymru Fyw. 2020-06-06. Cyrchwyd 2020-08-06.
 207. "'Ffyrdd eraill o brotestio' yn ystod y pandemig". BBC Cymru Fyw. 2020-06-07. Cyrchwyd 2020-08-06.
 208. "54% o blant Cymru'n 'poeni am eu haddysg'". BBC Cymru Fyw. 2020-06-08. Cyrchwyd 2020-08-06.
 209. "Cyngor newydd i wisgo gorchudd wyneb yng Nghymru". BBC Cymru Fyw. 2020-06-09. Cyrchwyd 2020-08-06.
 210. "'Pwyslais ar ddysgu tu allan' wrth ailagor ysgolion". BBC Cymru Fyw. 2020-06-10. Cyrchwyd 2020-08-06.
 211. "Dros 300,000 yn rhan o gynllun saib o'r gwaith". BBC Cymru Fyw. 2020-06-11. Cyrchwyd 2020-08-06.
 212. "Coronafeirws: GDP yn crebachu 20.4% ym mis Ebrill". BBC Cymru Fyw. 2020-06-12. Cyrchwyd 2020-08-06.
 213. "Myfyrwyr yn dychwelyd i gyrsiau addysg bellach". BBC Cymru Fyw. 2020-06-15. Cyrchwyd 2020-08-06.
 214. "Nifer sy'n hawlio budd-daliadau wedi dyblu". BBC Cymru Fyw. 2020-06-16. Cyrchwyd 2020-08-06.
 215. "Diffyg gwersi ar-lein yn 'anhygoel o siomedig'". BBC Cymru Fyw. 2020-06-17. Cyrchwyd 2020-08-06.
 216. 75 o achosion o’r coronafeirws yn ffatri ieir Llangefni , Golwg360.
 217. "Datganiad Ysgrifenedig: Adolygu'r Cyfyngiadau Symud a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-06.
 218. Llyr, Owain (2020-06-20). "Chwaraewyr pêl-droed yn dychwelyd, ond dim cefnogwyr". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-08-06.
 219. "Siopau yn ailagor ond fyddan nhw ddim yr un peth". BBC Cymru Fyw. 2020-06-22. Cyrchwyd 2020-08-06.
 220. "Dros fil o gleifion cartref gofal ddim wedi cael prawf". BBC Cymru Fyw. 2020-06-22. Cyrchwyd 2020-08-06.
 221. Evans, Dafydd (2020-06-23). "'Bydd rhai disgyblion yn methu teithio i'r ysgol'". BBC Cymru Fyw. Cyrchwyd 2020-08-06.
 222. "Rhagor o ysgolion i ailagor am dair wythnos yn unig". BBC Cymru Fyw. 2020-06-22. Cyrchwyd 2020-08-06.
 223. "Ffrwgwd torfol: 'Gallai atal llacio'r cyfyngiadau'". BBC Cymru Fyw. 2020-06-25. Cyrchwyd 2020-08-06.
 224. "Mannau cyhoeddus yn 'cael eu trin fel tomen sbwriel'". BBC Cymru Fyw. 2020-06-27. Cyrchwyd 2020-08-06.
 225. "Cyhoeddi canllawiau coronafeirws newydd ar gyfer safleoedd prosesu cig a bwyd". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-06.
 226. "Covid-19: Pryder am arafwch canlyniadau profion". BBC Cymru Fyw. 2020-06-28. Cyrchwyd 2020-08-06.
 227. Gall pobl o ddau gartref ar wahân ddod at ei gilydd o 6 Gorffennaf ymlaen , Golwg360, 29 Mehefin 2020. Cyrchwyd ar 30 Mehefin 2020.
 228. "Sut aeth y bore cyntaf 'nôl yn yr ysgol?". BBC Cymru Fyw. 2020-06-29. Cyrchwyd 2020-08-22.
 229. "101 o achosion ymysg gweithlu ffatri ym Merthyr". BBC Cymru Fyw. 2020-06-29. Cyrchwyd 2020-08-22.
 230. Symud i fodel Senedd ‘Hybrid’ , Golwg360, 30 Mehefin 2020.
 231. "Datganiad ysgrifenedig: Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-06.
 232. "Y Prif Weinidog yn gofyn i bobl fod yn ddiogel wrth ymweld â Chymru". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 233. "Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Teithio Rhyngwladol". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 234. "Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau ar gyfer ysgolion ym mis Medi". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 235. "Datganiad ysgrifenedig: Adolygu Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 236. "Rhaid i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb o ddydd Llun 27 Gorffennaf". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 237. "Strategaeth profi COVID-19". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 238. "Gwarchod yng Nghymru i ddod i ben am y tro o 16 Awst". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 239. "Y Grŵp Cyngor Technegol: archwilio marwolaethau cysylltiedig â COVID-19 yng Nghymru". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 240. "Datganiad ysgrifenedig: Adolygiad Interim Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 241. "Dros £50 miliwn i gefnogi prifysgolion, colegau a myfyrwyr Cymru". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 242. "Datganiad ysgrifenedig: Mesurau cwarantin y coronafeirws i deithwyr sy'n cyrraedd yn ôl i Gymru o Sbaen". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 243. "Datganiad ar y cyd gan Brif Swyddogion Meddygol y DU: Ymestyn cyfnod hunan-ynysu". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 244. "Cynllun gweithredu cartrefi gofal". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.
 245. "Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020". LLYW.CYMRU. Cyrchwyd 2020-08-22.