Robert Buckland

Oddi ar Wicipedia
Y Gwir Anrhydeddus
Syr Robert Buckland
KBE QC MP
Official portrait of Rt Hon Robert Buckland MP crop 2.jpg
Llun swyddogol, 2020
Ysgrifennydd Gwladol Cymru
Mewn swydd
7 Gorffennaf 2022 – 25 Hydref 2022
Prif WeinidogBoris Johnson
Liz Truss
Rhagflaenwyd ganSimon Hart
Dilynwyd ganDavid TC Davies
Gweinidog Gwladol dros Gyfiawnder
Arglwydd Ganghellor
Mewn swydd
24 Gorffennaf 2019 – 15 Medi 2021
Prif WeinidogBoris Johnson
Rhagflaenwyd ganDavid Gauke
Dilynwyd ganDominic Raab
Gweinidog Gwladol dros Garchardai
Mewn swydd
9 Mai 2019 – 24 Gorffennaf 2019
Prif WeinidogTheresa May
Rhagflaenwyd ganRory Stewart
Dilynwyd ganLucy Frazer
Cyfreithiwr Cyffredinol Lloegr a Chymru
Mewn swydd
15 Gorffennaf 2014 – 9 Mai 2019
Prif WeinidogDavid Cameron
Theresa May
Rhagflaenwyd ganOliver Heald
Dilynwyd ganLucy Frazer
Aelod Seneddol
dros De Swindon
Deiliad
Cychwyn y swydd
6 Mai 2010
Rhagflaenwyd ganAnne Snelgrove
Mwyafrif6,625 (13.1%)
Manylion personol
GanedRobert James Buckland
(1968-09-22) 22 Medi 1968 (54 oed)
Llanelli
DinesyddPrydain
Plaid gwleidyddolCeidwadwyr
Plant2
AddysgYsgol St Michael, Llanelli
Alma materInns of Court School of Law
Coleg Hatfield, Durham
Proffesiwnbargyfreithiwr, cofiadur
Gwefanrobertbuckland.co.uk
parliament..robert-buckland

Gwleidydd Ceidwadol o Gymro yw Syr Robert James Buckland KBE, QC (ganwyd 22 Medi 1968)[1]. Roedd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru rhwng Gorffennaf a Hydref 2022. Yn fargyfreithiwr, mae wedi bod yn Aelod Seneddol (AS) dros Dde Swindon ers 2010.

Gwasanaethodd Buckland fel Cyfreithiwr Cyffredinol Cymru a Lloegr o 2014 i 2019, nes iddo ddod yn Weinidog Gwladol dros Garchardai. Fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder ac Arglwydd Ganghellor gan Boris Johnson ym mis Gorffennaf 2019, gan wasanaethu tan ad-drefnu’r cabinet ym mis Medi 2021.[2] Ef oedd yr ail Arglwydd Ganghellor o Lanelli, ar ôl yr Arglwydd Elwyn-Jones (1974–1979). [3] Ym mis Gorffennaf 2022, fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.[4]

Bywyd cynnar a gyrfa[golygu | golygu cod]

Ganed Buckland ar 22 Medi 1968 yn Llanelli. Addysgwyd ef yn Ysgol Heol Hen (Saesneg: Old Road County Primary School) ac yna yn Ysgol Mihangel Sant, Llanelli.

Astudiodd yng Ngholeg Hatfield, Prifysgol Durham, lle daeth yn Ysgrifennydd yr Ystafell Gyffredin y Myfyrwyr ac yn Llywydd Cymdeithas Undebol Durham yn nhymor Gŵyl Fihangel 1989.[5] Graddiodd yn y Gyfraith yn 1990, a'r flwyddyn ganlynol galwyd ef i'r bar yn yr Inner Temple.[6]

Bu Buckland yn ymarfer fel bargyfreithiwr yng Nghymru rhwng 1992 a 2010,[7] gan arbenigo mewn cyfraith droseddol yn Llys y Goron yn Abertawe, Caerdydd, Merthyr a Chasnewydd.[8] Fe’i penodwyd yn gofiadur yn 2009, gan eistedd fel barnwr rhan amser yn Llys y Goron.[8] Fe’i penodwyd yn Gwnsler y Frenhines yn 2014 ar ôl dod yn Gyfreithiwr Cyffredinol ac yn Feistr y Fainc yn Inner Temple.[9]

Mynediad i wleidyddiaeth[golygu | golygu cod]

Sefodd Buckland fel ymgeisydd y Blaid Geidwadol dros Ward Elli ar Gyngor Sir Dyfed ym Mai 1993, gan ennill y sedd oddi ar Lafur gyda mwyafrif o 3 pleidlais yn unig. Dywedwyd mai ef oedd y Ceidwadwr cyntaf "mewn cof byw" i gael ei ethol yn ardal Llanelli.[10] Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, daeth Ward Elli yn rhan o Gyngor Sir Caerfyrddin unedol a safodd Buckland eto yn 1995 lle collodd i'r ymgeisydd Llafur o dros 200 o bleidleisiau.[11]

Ym 1994 sefodd Buckland yn aflwyddiannus fel ymgeisydd y Blaid Geidwadol ar gyfer sedd ddiogel Llafur i Senedd Ewrop dros Oorllewin De Cymru. Y flwyddyn ganlynol safodd yn aflwyddiannus fel ymgeisydd y Blaid Geidwadol ar gyfer sedd seneddol Lafur ddiogel Islwyn yn yr isetholiad a achoswyd gan benodiad yr AS presennol Neil Kinnock yn Gomisiynydd Ewropeaidd. Cynhaliwyd yr isetholiad hwn ar adeg o amhoblogrwydd i’r llywodraeth Geidwadol, ac fe’i hennillwyd yn gyfforddus gan yr ymgeisydd Llafur Don Touhig, Buckland yn derbyn 3.9% yn unig o’r bleidlais.

Aeth ymlaen i sefyll yn aflwyddiannus dros y Blaid Geidwadol fel eu hymgeisydd ar gyfer Preseli Penfro yn etholiad cyffredinol 1997. Roedd ar restr ymgeiswyr y Blaid Geidwadol dros Gymru yn etholiadau Ewrop 1999, ond roedd eto'n aflwyddiannus.

Yn 2005, dewiswyd Buckland yn ddarpar Ymgeisydd Seneddol y Blaid Geidwadol ar gyfer De Swindon, gan gymryd lle'r cyn AS Simon Coombs a oedd wedi cynrychioli Swindon rhwng 1983 a 1997, ac wedi ymladd y sedd yn aflwyddiannus yn 2001. Yn etholiad cyffredinol 2005, collodd Buckland i'r ymgeisydd Llafur Anne Snelgrove, a gipiodd 17,534 o bleidleisiau i'w 16,181, mwyafrif cul o 1,353 o bleidleisiau.

Gyrfa Seneddol[golygu | golygu cod]

Gweinidogaeth Cameron-Clegg[golygu | golygu cod]

Yn dilyn cael ei drechu yn 2005, enillodd Buckland sedd De Swindon yn etholiad cyffredinol 2010 gyda mwyafrif o 3,544 o bleidleisiau. Roedd hyn yn cynrychioli gogwydd o 5.51% i'r Ceidwadwyr. Cafodd 19,687 o bleidleisiau, (41.8% o’r cyfanswm) o’i gymharu â 16,143 o bleidleisiau i’r periglor Anne Snelgrove.

Yn 2010, etholwyd Buckland i'r Pwyllgor Dethol ar Gyfiawnder. Yn 2012, galwodd Buckland ynghyd â’i gyd-Aelod Seneddol Torïaidd, Stuart Andrew, am ddinistrio neu werthu ffonau symudol carcharorion i godi arian at elusennau dioddefwyr, gan ddweud bod ffonau symudol yn y carchar yn “fygythiad” ac y byddai eu gwerthu yn darparu gwasanaeth i y wlad, gan ei bod yn costio £20,000 y flwyddyn i storio ffonau troseddwyr. Cefnogwyd y ddau gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gymorth Cyfreithiol a Gwasanaethau Cyfreithiol Jeremy Wright ac Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid dros Gyfiawnder Sadiq Khan.[12] Bu’n gadeirydd y Grŵp Hollbleidiol ar Awtistiaeth rhwng 2011 a 2014 ac roedd yn swyddog o’r grŵp hollbleidiol ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Ar 4 Rhagfyr 2012 etholwyd Buckland yn Gyd-ysgrifennydd Pwyllgor Meinciau Cefn dylanwadol 1922. Bu hefyd yn Gadeirydd Comisiwn Hawliau Dynol y Ceidwadwyr rhwng 2011 a 2014. Bu’n aelod o’r Pwyllgor Safonau a’r Pwyllgor Breintiau rhwng 2012 a 2014. Gwasanaethodd hefyd ar y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol o 2013 i 2014 a'r Cyd-bwyllgor ar Breifatrwydd a Goruchwyliadau a gynullwyd rhwng 2011 a 2012.[13]

Ar 15 Gorffennaf 2014, penodwyd Buckland yn Gyfreithiwr Cyffredinol Cymru a Lloegr, gan gymryd lle Oliver Heald fel rhan o ad-drefnu eang y llywodraeth.[14]

Fel y Cyfreithiwr Cyffredinol, aeth Buckland â Bil Troseddau Difrifol 2014 (Deddf Troseddau Difrifol 2015 bellach) drwy ei gamau yn Nhŷ’r Cyffredin ym Mhwyllgor y Bil. Roedd y Bil yn cynnwys darpariaethau a oedd, ymhlith pethau eraill, yn diweddaru’r gyfraith droseddol o esgeuluso plant ac yn cyflwyno trosedd o reolaeth orfodol ar bobl o fewn perthnasoedd agos mewn cyd-destun domestig. Fel aelod meinciau cefn, roedd wedi ymgyrchu ar y materion hyn. Yn 2015, bu’n gweithio gyda Gweinidog y Swyddfa Gartref, James Brokenshire, i fynd â’r Bil Mewnfudo drwy ei gamau yn Nhŷ’r Cyffredin. Yn 2016, llwyddodd i helpu i fynd â’r Bil Pwerau Ymchwilio drwy ei gamau yn Nhŷ’r Cyffredin.

Denodd ei benodiad fel Cyfreithiwr Cyffredinol Cymru a Lloegr ym mis Gorffennaf 2014 sylw’r cyfryngau ar ôl datgelu iddo gael ei ganfod yn euog o gamymddwyn proffesiynol gan Fwrdd Safonau’r Bar yn 2011. Roedd wedi arwain ymchwiliad yn 2008 i ymosodiad hiliol mewn ysgol yr oedd yn llywodraethwr ynddi. Er nad oedd ganddo unrhyw sail gyfreithiol dros wneud hynny, ceisiodd Buckland gael dogfennau yn ymwneud â'r digwyddiad a oedd yn cael eu dal gan fargyfreithiwr yn cynrychioli un o'r disgyblion dan sylw.[15] Mewn ymateb, dywedodd swyddfa'r Twrnai Cyffredinol fod tor-cyfraith Buckland wedi bod yn "fân" a bod y canfyddiad "wedi'i ddileu o gofnodion y Bar ar ôl dwy flynedd ac felly nid oedd yn ofynnol i Mr Buckland ei ddatgan ar ei benodi'n Gyfreithiwr Cyffredinol."[16]

Ym mis Chwefror 2015, adroddwyd bod Buckland yn un o nifer o unigolion oedd yn buddsoddi ym Mhartneriaeth Ffilm Invicta, yr oedd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) wedi honni ei fod yn gynllun osgoi treth. Roedd hyn yn dilyn tribiwnlys treth a oedd wedi dyfarnu bod dau gynllun partneriaeth ffilm yn cael eu defnyddio’n bennaf at ddibenion osgoi treth yn hytrach nag at ddibenion busnes ac nad oedd gan y buddsoddwyr felly hawl i’r rhyddhad treth a hawliwyd. Ymatebodd Buckland nad oedd wedi ceisio osgoi treth a bod ei fuddsoddiadau yn fater o gofnod cyhoeddus. Dadleuodd fod ei gynghorydd ariannol wedi edrych i mewn i'r cwmnïau a chanfod eu bod yn gwbl ddi-fai.[17]

Gweinidogaeth Cameron[golygu | golygu cod]

Yn etholiad cyffredinol 2015, cadwodd Buckland ei sedd gyda mwyafrif o 5,785 o bleidleisiau, gogwydd o 2.2% i’r Ceidwadwyr a chynnydd o 4.5% ym mhleidlais y Ceidwadwyr.

Ym mis Ionawr 2016, cynigiodd y Blaid Lafur yn aflwyddiannus welliant yn y Senedd a fyddai wedi ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid preifat wneud eu cartrefi yn "addas i bobl fyw ynddynt". Yn ôl cofrestr buddiannau’r Senedd, roedd Buckland yn un o 72 o ASau Ceidwadol a bleidleisiodd yn erbyn y gwelliant a gafodd incwm personol o rentu eiddo. Roedd y Llywodraeth Geidwadol wedi ymateb i’r gwelliant eu bod yn credu y dylai cartrefi fod yn ffit i bobl fyw ynddynt ond nad oeddent am basio’r gyfraith newydd a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol yn benodol.[18]

Gweinidogaeth May[golygu | golygu cod]

Portread swyddogol Buckland, 2017

Yn etholiad cyffredinol 2017, cadwodd Buckland ei sedd eto, ond gyda mwyafrif llai o 2,484 o bleidleisiau, gogwydd o 3.5% i Lafur ond gyda chynnydd o 8.9% ym mhleidlais y Ceidwadwyr.

Ym mis Mai 2019, penodwyd Buckland yn Weinidog Gwladol dros Garchardai yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn olynydd i Rory Stewart a benodwyd yn Ysgrifennydd Gwladol dros Ddatblygu Rhyngwladol. Disodlwyd Buckland fel Cyfreithiwr Cyffredinol Cymru a Lloegr gan Lucy Frazer.

Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder o dan Johnson[golygu | golygu cod]

Ym mis Gorffennaf 2019, penodwyd Buckland yn Ysgrifennydd Cyfiawnder ac Arglwydd Ganghellor gan y Prif Weinidog newydd, Boris Johnson. Cafodd ei dyngu fel Aelod o’r Cyfrin Gyngor ar 25 Gorffennaf 2019.

Dywedodd fod ganddo brofiad perthnasol sylweddol[19] a mynegodd fwriad i "helpu i yrru trwy raglen enfawr o newid".[20]

Wythnos ar ôl cael ei dyngu, mewn cyfweliad ar gyfer papur newydd The Times, mynegodd y farn y dylid rhoi anhysbysrwydd i’r rhai a ddrwgdybir o droseddau difrifol pe bai’r cyhuddiadau’n bygwth eu henw da, gan nodi “gadewch i ni ddweud eich bod yn berson busnes lleol ag enw da sy’n cael ei gyhuddo o twyll. Mae'ch enw da yn mynd i gael ei danseilio'n fawr gan y cyhuddiad syml hwn. Gallai hynny fod yn achos teilwng dros anhysbysrwydd.” Wrth ymateb i’r cyfweliad, dywedodd Ian Murray, cyfarwyddwr Cymdeithas y Golygyddion, ei fod yn “hurt awgrymu ein bod mewn democratiaeth ryddfrydol am greu system o gyfiawnder sy’n galluogi’r cyfoethog, y pwerus a’r enwogion i gael eu hamddiffyn. Pan fyddant yn destun ymchwiliad am droseddau difrifol ond ni fyddai'r dyn neu fenyw cyffredin yn cael cynnig unrhyw amddiffyniadau o'r fath." Gwrthodwyd barn Buckland gan lefarydd y llywodraeth, a gadarnhaodd “nid dyma bolisi’r llywodraeth”, a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, a gadarnhaodd “nad yw hwn yn bolisi adrannol” ac a ddywedodd na fyddai Buckland yn rhoi cyfweliadau pellach ar y pwnc, a yn awr yn cael ei drin gan Downing Street.[21]

Yn Nhŷ’r Cyffredin eisteddodd Buckland ar Bwyllgor Ymgynghorol y Llefarydd ar Waith Celf, Offerynnau Statudol (Pwyllgorau Dethol a Chyd-bwyllgorau), Pwyllgor Safonau a Breintiau, Preifatrwydd a Gwaharddebau (Cyd-bwyllgor), Biliau Cydgrynhoi (Cyd-bwyllgor), y Pwyllgor Cyfiawnder a Dynol. Hawliau (Cyd-bwyllgor).[22]

Yng Nghynhadledd y Blaid Geidwadol yn 2019, nododd Buckland gynlluniau i sicrhau y byddai'n ofynnol i droseddwyr rhyw a threisgar dreulio dwy ran o dair o'u dedfryd, yn hytrach na hanner.[23]

Ym mis Rhagfyr 2019, ail-etholwyd Buckland yn AS dros Dde Swindon am y pedwerydd tro gyda mwyafrif uwch o 6,625, symudiad o 4.1% oddi wrth Lafur.

Ym mis Ionawr 2020 cyhoeddodd Buckland ei fod yn dymuno agor carchar newydd yng Nghymru, er gwaethaf tynnu’n ôl yn ddiweddar y cynlluniau ar gyfer “uwch-garchar categori C” ym Mhort Talbot i 1,600 o garcharorion.[3] Daeth y cynnig ar ôl cynllun Boris Johnson i greu 10,000 o lefydd eraill mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr.[24] Cyfeiriodd y BBC ar y pryd at ymchwil gan Brifysgol Caerdydd a Chanolfan Llywodraethiant Cymru a ganfu fod gan Gymru "y gyfradd carcharu uchaf yng ngorllewin Ewrop".[3]

Ym mis Medi 2020 dywedodd Buckland ar The Andrew Marr Show y byddai’n ymddiswyddo dim ond pe bai Bil Marchnad Fewnol y DU yn torri’r gyfraith “mewn ffordd sy’n annerbyniol yn fy marn i”. Amddiffynnodd Buckland gynlluniau i ddiystyru’r Cytundeb Ymadael â’r UE o bosibl fel “polisi yswiriant” Brexit brys. Dywedodd ei fod yn gobeithio na fyddai byth angen pwerau sy'n cael eu ceisio gan weinidogion yn y Bil Marchnad Fewnol, gan y gellid dod o hyd i ateb gyda'r UE.[25]

Goruchwyliodd Buckland ymateb rheolwyr carchardai’r DU i’r pandemig COVID-19 a gynyddodd yr amser a dreuliodd carcharorion yn eu celloedd, ond cyflawnodd yr hyn a oedd yn cael ei ystyried yn gyfraddau heintiau isel.[26]

Ar 15 Medi 2021, diswyddwyd Buckland fel yr Ysgrifennydd Cyfiawnder ar ôl i Boris Johnson ad-drefnu ei gabinet.[27]

Ysgrifennydd Gwladol Cymru[golygu | golygu cod]

Dychwelodd i gabinet Boris Johnson ar 7 Gorffennaf 2022 pan olynodd Simon Hart fel Ysgrifennydd Cymru gan aros yn y swydd o dan Liz Truss. Ymddiswyddodd y diwrnod y daeth Rishi Sunak yn Brif Weinidog, ac fe'i olynwyd gan David TC Davies.[28]

Gwobrau[golygu | golygu cod]

Yn 2011, dyfarnwyd Gwobr Gwleidydd y Flwyddyn i Buckland gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith am ei waith ymgyrchu ar faterion lleferydd, iaith a chyfathrebu. 

Ym mis Ionawr 2013, dyfarnwyd Gwobr Menter Diplomyddol Grassroot i Buckland o dan y categori Gyrru Cymdeithasol am ei waith helaeth ar hyrwyddo ymwybyddiaeth yn y senedd ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig, gan gynnwys y rhai ag awtistiaeth yn lleol ac yn genedlaethol.[29]

Fe'i penodwyd yn Farchoglywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (KBE) yn Anrhydeddau Gwleidyddol 2022.[30]

Bywyd personol[golygu | golygu cod]

Mae Buckland yn briod â Sian, y cyfarfu â hi yn y brifysgol. Ganwyd efeilliaid iddynt yn 2002, ac maent yn byw yn Wroughton yn ei etholaeth yn Wiltshire. Mae diddordebau Buckland yn cynnwys cerddoriaeth, gwin, hanes gwleidyddol a gwylio rygbi a chriced.[31][32] Mae gan Buckland gath o'r enw "Mrs Landingham" a enwyd ar ôl cymeriad ar The West Wing.[33]

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod]

 1. "Robert Buckland MP". BBC Democracy Live. BBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 15 March 2014. Cyrchwyd 25 July 2010.
 2. "Ministerial appointments: September 2021". 16 September 2021.
 3. 3.0 3.1 3.2 Williams, James (19 January 2020). "Justice secretary 'would love' extra Welsh prison" (yn Saesneg). Cyrchwyd 19 January 2020.
 4. "The Rt Hon Sir Robert Buckland QC MP @RobertBuckland has been appointed Secretary of State for Wales @UKGovWales". 10 Downing Street on Twitter. 2022-07-07.
 5. "About Robert". Robert Buckland QC MP (yn Saesneg). Cyrchwyd 11 March 2018.
 6. "About Robert". Robert Buckland. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 November 2015. Cyrchwyd 22 November 2015.
 7. "Buckland replaces Gauke". New Law Journal (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 December 2019.
 8. 8.0 8.1 "Robert Buckland QC speech: Modernising Criminal Justice Conference 2019" (yn Saesneg). Cyrchwyd 22 December 2019.
 9. Phillip Taylor MBE (26 October 2015). "What the modern Solicitor General does as a government officer in 2015". The Barrister Magazine. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 23 November 2015.
 10. Castle, Stephen; Birnberg, Ariadne (9 February 1997). "The Cabinet of Tomorrow?". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 June 2013.
 11. "Carmarthenshire Council Election Results 1995–2012" (PDF). Plymouth University. Cyrchwyd 18 September 2018.
 12. "MP bids to allow prisoners' mobile phones to be sold off". BBC News. 14 September 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 21 October 2012. Cyrchwyd 17 October 2012.
 13. "Robert Buckland MP". UK Parliament. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 December 2015. Cyrchwyd 22 November 2015.
 14. Graham, Georgia (15 July 2014). "Cabinet reshuffle: after the sackings, the ministerial promotions". Telegraph. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 25 November 2015.
 15. "Buckland appointment 'an insult to lawyers'". lawgazette.co.uk. 21 July 2014. Cyrchwyd 18 July 2020.
 16. "Law minister Robert Buckland was censured for code breach". BBC News. 20 July 2014. Cyrchwyd 16 November 2021.
 17. "Robert Buckland: Tory law officer has money in film partnership that is being investigated by HMRC". Independent. 9 February 2015. Cyrchwyd 18 September 2018.
 18. "Tories vote down law requiring landlords make their homes fit for human habitation". Independent. 9 November 2012. Cyrchwyd 18 September 2018.
 19. "Sophy Ridge on Sunday Interview with Robert Buckland Justice Minister". www.skygroup.sky.
 20. "Robert Buckland MP gives first print interview as justice secretary". Swindon Advertiser.
 21. Elgot, Jessica (1 August 2019). "No 10 rebuffs new minister's backing for pre-charge anonymity". The Guardian.
 22. "Robert Buckland". Parliament UK. Cyrchwyd 18 September 2018.
 23. "Swindon MP Robert Buckland to set out violent prisoner plans at Conservative conference". The Wiltshire Gazette and Herald. 1 October 2019. Cyrchwyd 25 October 2019.
 24. "PM plans prison places and extends stop-and-search" (yn Saesneg). 11 August 2019. Cyrchwyd 19 January 2020.
 25. "Brexit: Buckland says power to override Withdrawal Agreement is 'insurance policy'". BBC News. 13 September 2020.
 26. "The Guardian view on prisoners in lockdown: too much solitude". The Guardian. 24 May 2020.
 27. "Robert Buckland gone as Justice Secretary". BBC News. 15 September 2021. Cyrchwyd 15 September 2021.
 28. David TC Davies yw Ysgrifennydd Cymru , Golwg360, 25 Hydref 2022.
 29. "Grassroot Diplomat Who's Who". Grassroot Diplomat. 15 March 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 20 May 2015. Cyrchwyd 27 April 2015.
 30. "Political Honours conferred: January 2022". Gov.uk. Cyrchwyd 18 January 2022.
 31. "About Robert". Rt Hon Robert Buckland QC MP Conservative MP for South Swindon.
 32. "The Rt Hon Robert Buckland QC MP". GOV.UK.
 33. Angelini, Daniel (2021-01-27). "South Swindon MP Robert Buckland adopts tabby cat Mrs Landingham". Swindon Advertiser (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2021-01-29. Cyrchwyd 2021-01-29. A FINE feline has a new home thanks to South Swindon MP Robert Buckland.

Dolenni allanol[golygu | golygu cod]