Etholiad Senedd Cymru, 2021

Oddi ar Wicipedia
Jump to navigation Jump to search
Etholiad Senedd Cymru, 2021

← 2016 6 Mai 2021

Pob un o 60 sedd y Senedd
31 seddi sydd angen i gael mwyafrif
Polau piniwn
Y nifer a bleidleisiodd46.5% increase1.2%
  Plaid cyntaf Yr ail blaid
 
Blank
Blank
Arweinydd Mark Drakeford Andrew R. T. Davies
Plaid Llafur Sosialaidd Ceidwadwyr Cymru
Arweinydd ers 6 Rhagfyr 2018 24 Ionawr 2021[1]
Sedd yr arweinydd Gorllewin Caerdydd Canol De Cymru
Etholiad ddiwethaf 29 sedd 11 sedd
Seddi a enillwyd 30 16
Newid yn y seddi increase1 increase5
Pleidlais yr etholaethau 443,047 289,802
% a gogwydd 39.9% increase5.2% 26.1% increase5.0%
Pleidlais Ranbarthol 401,770 278,560
% a gogwydd 36.2% increase4.7% 25.1% increase6.3%

  Trydedd plaid Pedwaredd plaid
 
Blank
Blank
Arweinydd Adam Price Jane Dodds
Plaid Plaid Cymru Democratiaid Rhyddfrydol
Arweinydd ers 28 Medi 2018 3 Tachwedd 2017
Sedd yr arweinydd Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Canolbarth a Gorllewin Cymru
Etholiad ddiwethaf 12 sedd 1 sedd
Seddi a enillwyd 13 1
Newid yn y seddi increase1 steady
Pleidlais yr etholaethau 225,376 54,202
% a gogwydd 20.3% Decrease0.2% 4.9% Decrease2.8%
Pleidlais Ranbarthol 230,161 48,217
% a gogwydd 20.7% Decrease0.1% 4.3% Decrease2.2%

Senedd election map 2021 CYM.svg
Canlyniadau cynnar: nid yw'r cyfan wedi eu cyhoeddi hyd yma.

Prif Weinidog cyn yr etholiad

Mark Drakeford
Llafur

Etholwyd Prif Weinidog

Mark Drakeford
Llafur

Hwn oedd chweched etholiad cyffredinol ers sefydlu Senedd Cymru ym 1999. Ar yr un diwrnod, cynhaliwyd hefyd etholiadau lleol eraill yn yr Alban a Lloegr, ac etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr. Hwn oedd yr etholiad cyntaf lle caniataodd y Senedd i bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio, sef estyniad mwyaf yr etholfraint yng Nghymru ers 1969. Roedd y newid yn ganlyniad i Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020.[2] Hwn, felly, oedd yr etholiad cyntaf lle gall pobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio, ar ôl i deddf newydd dod i rym ym mis Ionawr 2020.[2] Pleidleisiodd 47% o'r etholwyr - y ganran uchaf erioed mewn etholiad yng Nghymru, a'r Blaid Lafur enillodd fwyaf o seddi.

Roedd gan saith plaid aelodau yn y pumed Cynulliad/Senedd: Llafur Cymru dan arweiniad y Prif Weinidog Mark Drakeford, Ceidwadwyr Cymru dan arweiniad Andrew R. T. Davies, Plaid Cymru dan arweiniad Adam Price, Plaid Diddymu Cynulliad Cymru dan arweiniad Richard Suchorzewski, UKIP Cymru dan arweiniad Neil Hamilton, Y Democratiaid Rhyddfrydol Cymraeg dan arweiniad Jane Dodds a Propel (gynt y Welsh Nation Party) dan arweiniad Neil McEvoy.

Y canlyniad yn grynno[golygu | golygu cod y dudalen]

Enillodd y Blaid Lafur 30 o seddi a chadw'u statws fel y blaid fwyaf, gyda'r Ceidwadwyr yn ail a Phlaid Cymru'n drydydd. Dyma buddugoliaeth mwyaf Llafur erioed, yng Nghymru. Roedd y canlyniad dros y ffin, yn bur wahanol gyda'r Blaid Lafur yn colli siroedd a'u harweinydd Keir Starmer, dridiau wedi'r drin yn cael gwared a'i ganghellor Anneliese Dodds, fel bwch dihangol.[3] Roedd y gwahaniaeth rhwng y ddwy wlad, Cymru a Lloegr, yn syfrdannol, gyda'r rhan fwyaf o wleidyddion yn nodi mai llwyddiant Llafur yng Nghymru, oedd y modd gonest a diymffrost y deliodd Mark Drakeford gyda'r pandemic COVID-19. Ond er y llwyddiant, oherwydd y system gyfrannol, roedd y blaid yn brin o un aelod i gael mwyafrif, ac i lywodraethu heb gymorth plaid arall.[4]

Newidiodd tair sedd etholaethol: yn Nyffryn Clwyd, cipiodd y Ceidwadwyr y sedd oddi wrth Llafur; ac unig sedd y Democratiaid Rhyddfrydol ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed. Cipiodd y Blaid Lafur sedd cyn-arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn y Rhondda.

Yn ôl y sylwebydd gwleidyddol yr Athro Richard Wyn Jones, un o gerrig milltir mwyaf yr etholiad oedd y ffaith mai ychydig iawn o bleidleisiau a gafodd y pleidiau gwrth-Gymreig, Plaid Diddymu Cynulliad Cymru ac UKIP, ac ni chafodd y naill na'r llall unrhyw sedd nac aelod. Dywedodd mai dyma hoelen olaf yn arch y syniad fod y Senedd yn amherthnasol.

Etholwyd hefyd y ferch gyntaf o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig, sef Natasha Asghar, i'r Senedd. Mae Ashgar yn olynu ei thad, Mohammad Asghar (Medi 1945 – Mehefin 202), i’w hen sedd, Dwyrain De Cymru.

Yn yr Alban, ar yr un diwrnod, enillodd yr SNP fwy nag erioed o aelodau: 64.

Y system etholiadol[golygu | golygu cod y dudalen]

Mewn etholiadau ar gyfer y Senedd, mae gan bob pleidleisiwr ddwy bleidlais yn y system aelodau ychwanegol. Y bleidlais gyntaf yw ar gyfer yr ymgeisydd sy'n dod yn aelod dros etholaeth y pleidleisiwr, a etholwyd gan y system 'y cyntaf i'r felin'. Mae'r ail bleidlais ar gyfer yr ymgeisydd sy'n dod yn aelod rhanbarthol drwy restr caeedig pleidiol. Mae seddau aelodau ychwanegol yn cael eu dyrannu o'r rhestrau trwy ddull D'Hondt, gyda chanlyniadau'r etholaethau yn cael eu hystyried yn y dyraniad. Mae'r canlyniad cyffredinol yn fras yn gyfrannol.

Yn unol â Deddf Cymru 2014, caniatawyd i ymgeisydd sefyll mewn etholaeth, yn ogystal â rhestr ranbarthol. Fodd bynnag, mae dal mandad deuol gyda Thŷ’r Cyffredin yn anghyfreithlon, sy’n golygu na all Aelod o Senedd fod yn Aelod Seneddol yn San Steffan hefyd.

Cefndir[golygu | golygu cod y dudalen]

Etholiad Senedd Ewrop 2019 oedd yr olaf o'i fath. Daeth y Blaid Brexit, a oedd newydd ei ffurfio, i'r brig yng Nghymru, gyda Plaid Cymru'n ail, gan nodi’r tro cyntaf iddi erioed guro Llafur mewn etholiad yng Nghymru.[5] Fe wnaeth Plaid Brexit hefyd ffurfio grŵp seneddol yn y Cynulliad a oedd yn cynnwys 4 aelod blaenorol Plaid Annibyniaeth y DU, dan arweiniad Mark Reckless.[6] Galwyd etholiad cyffredinol ar fyr rhybydd ar 12 Rhagfyr 2019. Dioddefodd Llafur Cymru gwymp o 8% yn eu pleidlais a chawsant eu dileu yn llwyr o Ogledd Cymru, ar wahân i un sedd, Alyn a Glannau Dyfrdwy. Yn y diwedd, collodd Llafur 6 sedd seneddol i'r Ceidwadwyr ym muddugoliaeth ysgubol Boris Johnson. Roedd y seddi hyn yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, a gynrychiolwyd ar lefel y cynulliad gan gyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ers 1999. Enillodd y Ceidwadwyr hefyd Brycheiniog a Sir Faesyfed oddi wrth arweinydd Y Democratiaid Rhyddfrydol Cymraeg Jane Dodds.[7]

Ar 31 Ionawr 2020, gadawodd y Deyrnas Unedig yr Undeb Ewropeaidd. Roedd hyn yn dilyn refferendwm ar y mater lle pleidleisiodd Cymru i adael yr UE.[8] Mae De Cymru wedi tynnu sylw llawer fel tystiolaeth bod Brexit yn fater trawsbleidiol, gan fod yr ardaloedd hynny fel rheol yn pleidleisio’n llethol dros Lafur. Pleidleisiodd Blaenau Gwent, Torfaen, a Chaerffili i gyd yn llethol o blaid Brexit, ond maent i gyd yn cael eu cynrychioli yn Nhŷ Cyffredin y Deyrnas Unedig gan ASau Llafur.

Ymgyrchodd Plaid Cymru dros bleidlais aros yn refferendwm 2016 ar aelodaeth y DU o'r UE.[9] Yn ddiweddarach, cefnogodd Plaid, yn ystod camau olaf proses Brexit, ail refferendwm ar y mater.[10][11] Dadleuodd Plaid y dylid cael refferendwm ar annibyniaeth i Gymru ar ôl Brexit, fel y gallai Cymru wneud cais am aelodaeth o’r UE.[12] Mewn arolwg barn ar yr mater yn Medi 2019 dywedodd 41% o'r ymatebion bod nhw eisiau Cymru Annibynnol er mwyn atal Brexit.[13]

Aelodau wedi Ymddeol[golygu | golygu cod y dudalen]

Ymddeolodd sawl aelod cyn yr etholiad:

Etholaeth / Rhanbarth Yr aelod sy'n Ymadael Plaid
Pen-y-bont ar Ogwr Carwyn Jones [14] Llafur
Dwyrain De Cymru David Melding [15] Ceidwadwyr
Dwyfor Meirionnydd Dafydd Elis-Thomas [16] Annibynnol
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Angela Burns[17] Ceidwadwyr
Gorllewin De Cymru Bethan Sayed[18] Plaid Cymru
Brycheiniog a Sir Faesyfed Kirsty Williams[19] Democratiaid Rhyddfrydol
Dyffryn Clwyd Ann Jones[20] Llafur

Seddi targed[golygu | golygu cod y dudalen]

Isod, rhestrir yr holl etholaethau a oedd angen gogwydd o lai na 10% o ganlyniad 2016 i newid plaid.

Targedau Llafur[golygu | golygu cod y dudalen]

Safle Etholaeth Plaid enillodd yn 2016 Mwyafrif Gogwydd i ennill Safle Llafur yn 2016 Canlyniad
1 Aberconwy Ceidwadwyr 1,609 3.35 3ydd
2 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Ceidwadwyr 3,373 5.75 2ail
3 Preseli Penfro Ceidwadwyr 3,930 6.8 2ail
4 Rhondda Plaid Cymru 3,459 7.35 2ail
5 Mynwy Ceidwadwyr 5,147 16.4 2ail

Targedau Plaid Cymru[golygu | golygu cod y dudalen]

Safle Etholaeth Plaid enillodd yn 2016 Mwyafrif Gogwydd i ennill Safle PC yn 2016 Canlyniad
1 Llanelli Llafur 382 0.65 2ail
2 Blaenau Gwent Llafur 650 1.55 2ail
3 Aberconwy Ceidwadwyr 754 1.7 2ail
4 Gorllewin Caerdydd Llafur 1,176 1.85 2ail
5 Caerffili Llafur 1,575 2.9 2ail
6 Castell-nedd Llafur 2,923 5.75 2ail

Targedau Ceidwadwyr[golygu | golygu cod y dudalen]

Safle Etholaeth Plaid enillodd yn 2016 Mwyafrif Gogwydd i ennill Safle Ceid yn 2016 Canlyniad
1 Bro Morgannwg Llafur 777 1.05 2ail
2 Dyffryn Clwyd Llafur 768 1.55 2ail
3 Gŵyr Llafur 1,829 3.05 2ail
4 Wrecsam Llafur 1,325 3.25 2ail
5 Gogledd Caerdydd Llafur 3,667 4.9 2ail
6 De Clwyd Llafur 3,016 6.8 2ail
7 Delyn Llafur 3,582 7.7 2ail

Targedau Democratiaid Rhyddfrydol[golygu | golygu cod y dudalen]

Safle Etholaeth Plaid enillodd yn 2016 Mwyafrif Gogwydd i ennill Safle Dem Rhyd yn 2016 Canlyniad
1 Canol Caerdydd Llafur 817 1.55 2ail
2 Ceredigion Plaid Cymru 2,408 4.1 2ail
3 Maldwyn Ceidwadwyr 3,339 7.05 2ail

Enwebiadau etholaethol[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn: Mae ASau mewn swydd cyn yr etholiad yn print trwm. Amlygir enillwyr gyda lliwiau'r plaid.

Etholaeth Llafur Plaid Cymru Ceidwadwyr Dem Rhyd Gwyrdd Diddymu Eraill ac annibynnwyr
Aberavon[21] David Rees Victoria Griffiths[22] Liz Hill O'Shea Helen Clarke Sarah Allen Ceri Golding (Gwlad)

Scott Jones

Jim Jenkins (UKIP)

Dennis May (Reform UK)

Aberconwy[23] Dawn McGuinness Aaron Wynne Janet Finch-Saunders Rhys Jones Rachel Bagshaw (Reform)

Sharon Smith (No More Lockdowns)

Alun a Glannau Dyfrdwy[24] Jack Sargeant Jack Morris Abigail Mainon Chris Twells Felix Aubel (UKIP)

Richard Purviss (Reform)

Lien Davies (Freedom Alliance)

Arfon[25] Iwan Wyn Jones Sian Gwenllian Tony Thomas Callum Davies Martin Bristow

Andrew Haigh (Reform)

Blaenau Gwent[26] Alun Davies Peredur Owen Griffiths[27] Edward Dawson Paula Yates Richard Taylor Robert Beavis (Reform)

Mandy Moore

Brycheiniog a Sir Faesyfed[28] Gethin Jones Grenville Ham James Evans William Powell Emily Durrant Claire Mills Sam Jones (Gwlad)

John Muir (Reform)

Pen-y-bont ar Ogwr[29] Sarah Murphy[30] Leanne Lewis Rachel Nugent-Finn Harvey Jones Steven Bletsoe

Caroline Jones[31]

Geraint Jones (Gwlad)

Christine Roach (Reform)

Caerffili[32] Hefin David Delyth Jewell Steven Mayfield Steve Aicheler Steve Jones Tim Price (Reform)
Canol Caerdydd Jenny Rathbone Wiliam Rees Calum Davies Rodney Berman Ceri Davies Muanawar Mughal Clem Thomas (Gwlad)
Gogledd Caerdydd Julie Morgan Joel Williams Rhys Taylor Debra Cooper Lawrence Gwynn
De Caerdydd a Phenarth Vaughan Gething Nasir Adam[33] Leighton Rowlands Alex Wilson Helen Westhead Lisa Peregrine Angus Hawkins (Gwlad)

Paul Campbell (UKIP)

Alan Pick (Reform)

Gorllewin Caerdydd Mark Drakeford Rhys ab Owen[34] Sean Driscoll Heath Marshall David Griffin Martyn Ford Neil McEvoy
(Propel)
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rob James Adam Price Havard Hughes Monica M French Karl Pollard (Reform)
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Riaz Hassan Cefin Campbell[35] Sam Kurtz Alistair Cameron Paul Dowson (UKIP)

Peter Prosser (Reform)

Ceredigion Dylan Lewis-Rowlands Elin Jones Amanda Jenner Cadan ap Tomos Harry Hayfield Gethin James (Reform)
De Clwyd Ken Skates Llyr Gruffydd Barbara Hughes Leena Farhat Jonathan Harrington Jeanette Bassford-Barton (UKIP)

Mandy Jones (Reform)

Gorllewin Clwyd Joshua Hurst Elin Walker Jones Darren Millar David Wilkins Euan McGivern Rhydian Hughes (Gwlad)

Jeanie Barton (UKIP)

Clare Eno (Reform)

Cwm Cynon Vikki Howells Geraint Benney Mia Rees Gerald Francis Gareth Bennett

Peter Hopkins (Reform)

Delyn Hannah Blythyn Paul Rowlinson Mark Isherwood Andrew Parkhurst Anthony Williams (Gwlad)

Mary Davies (UKIP)

Aiden Down (Reform)

Dwyfor Meirionnydd Cian Ireland Mabon ap Gwynfor [36] Charlie Evans Stephen Churchman Glyn Daniels (Llais Gwynedd)

Peter Read (Propel)

Louise Hughes (Reform)

Michelle Murray (Freedom Alliance)

Gŵyr Rebecca Evans John Davies Myles Langstone Michael Sheehan Anna Pigott David Erasmus (Gwlad)

Byron John (Reform)

Islwyn Rhianon Passmore Rhys Mills [37] Gavin Chambers Oliver Townsend Kevin Etheridge
Llanelli Lee Waters Helen Mary Jones Stefan Ryszewski Jon Burree Sian Caiach (Gwlad)

Howard Lillyman (UKIP)

Gareth Beer (Reform)

Merthyr Tudful a Rhymni Dawn Bowden Ian Gwynne Donna Gavin Jez Becker
Mynwy Catrin Maby Hugh Kocan Peter Fox[38] Jo Watkins Ian Chandler Laurence Williams (Gwlad)

Nick Ramsay

Maldwyn Kait Duerden Elwyn Vaughan Russell George Alison Alexander Gwyn Evans (Gwlad)

Oliver Lewis (Reform)

Castell-nedd Jeremy Miles Sioned Williams Mathew Williams Iain Clamp Megan Poppy Lloyd James Henton (Propel)
Dwyrain Casnewydd John Griffiths Daniel Llewellyn Gareth Rhys Hughes Mike Hamilton
Gorllewin Casnewydd Jayne Bryant Jonathan Clark Michael Enea John Miller Amelia Womack
Ogwr Huw Irranca-Davies Luke Fletcher [39] Nathan Adams Cameron Shippam Tim Thomas (Propel)

Glenda Davies (Reform)

Pontypridd Mick Antoniw Heledd Fychan Joel James Steven Rajam Ken Barker Mike Hughes Jamie Jenkins (Reform)
Preseli Penfro Jackie Jones Cris Tomos[40] Paul Davies Tina Roberts
Rhondda Elizabeth Buffy Williams[41] Leanne Wood Dai Fussell Jackie Charlton Ian McClean Jeff Gregory (Propel)

Steve Bayliss (Reform)

Dwyrain Abertawe Mike Hedges Rhiannon Barrar Cameron Brennan Sam Bennett Darren Rees (Reform)
Gorllewin Abertawe Julie James Dai Lloyd Samantha Chohan Chloe Hutchinson Chris Evans
Torfaen Lynne Neagle Lyn Ackerman Gruff Parry Veronica German Alfie Best
Dyffryn Clwyd Jason McLellan Glenn Swingler Gareth Davies Lisa Davies Peter Dain (Reform)

David Thomas (Anninynnol)

Bro Morgannwg Jane Hutt Richard Grigg Matt Smith Sally Stephenson Anthony Slaughter Stuart Field Karl-James Langford(Gwlad)

Michael Hancock (Reform)

Wrecsam Lesley Griffiths Carrie Harper Jeremy Kent Timothy Sly Paul Ashton Aaron Norton (Gwlad)

Sebastian Ross (UKIP)

Charles Dodman (Reform)

Ynys Môn Samantha Egelstaff Rhun ap Iorwerth Lyn Hudson Christopher Jones Emmett Jenner (Reform)

Enwebiadau rhanbarthol[golygu | golygu cod y dudalen]

Nodyn: Mae ASau mewn swydd cyn yr etholiad yn print trwm. Amlygir enillwyr gyda lliwiau'r plaid.

Rhanbarth Llafur[42] Plaid Cymru[43] Ceidwadwyr[44][45][46][47][48] Dem Rhydd[49] Gwyrdd[50] UKIP[51][52][53][54][55] Eraill
Canolbarth a Gorllewin Cymru Eluned Morgan Cefin Campbell Tomos Davies Jane Dodds Emily Durrant Jonathon Riley
Joyce Watson Helen Mary Jones Amanda Jenner William Powell Tomos Barlow Howard Lillyman
Helen Taylor Rhys Thomas Liz Lesnianski Alistair Cameron Harry Hayfield Paul Dowson
Ben Gwalchmai Elwyn Vaughan Aled Davies Stephen Churchman Marc Pearton Ken Rees
Gogledd Cymru Carolyn Thomas Llyr Gruffydd Mark Isherwood Chris Twells Iolo Jones Dr Felix Aubel
Andy Short Carrie Harper Sam Rowlands David Wilkins Ducan Rees Jeanie Barton
Diane Green Elin Walker Jones Barbara Hughes Leena Farhat Adam Turner Mary Davies
Ryan O’Gorman Paul Rowlinson Gareth Davies Gavin Scott Linda Rogers Jeanette Bassford-

Barton

Canol De Cymru Ruba Sivagnanam Rhys ab Owen Andrew RT Davies Rodney Berman Anthony Slaughter Paul Campbell
Dan De’Ath Heledd Fychan Joel James Rhys Taylor Helen Westhead Benjamin Dale
Maliika Kaaba Fflur Elin Calum Davies Sally Stephenson David Griffin
Owain Williams Sahar Al-Faifi Chris Thorne Steven Rajm Debra Cooper
Dwyrain De Cymru Helen Cunningham Delyth Jewell Laura Anne Jones Jo Watkins Amelia Womack Neil Hamilton
Peter Jones Peredur Owen Griffiths Natasha Asghar Veronica German Ian Chandler Ben Walker
Mary Ann Brocklesby Lindsay Whittle Matthew Evans Oliver Townsend Lauren James
Majid Rahman Rhys Mills Nick Evans Stephen Priestnall
Gorllewin De Cymru Sian James Luke Fletcher Tom Giffard Chloe Hutchinson Megan Poppy Lloyd Tim Jenkins
Kevin Pascoe Sioned Williams Altaf Hussain Sam Bennett Chris Evans Dan Morgan
Neelo Farr John Davies Samantha Chohan Harvey Jones Alex Harris
Mahaboob Basha Jamie Evans Liz Hill O'Shea Tom Muller

Pleidleisio barn[golygu | golygu cod y dudalen]

Pleidlais etholaethol[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl:Arolygon barn ar gyfer etholiad nesaf Senedd Cymru§Pleidlais etholaethol

Pleidlais ranbarthol[golygu | golygu cod y dudalen]

Prif erthygl:Arolygon barn ar gyfer etholiad nesaf Senedd Cymru§Pleidlais ranbarthol

Cyfeiriadau[golygu | golygu cod y dudalen]

 1. "Andrew RT Davies returns as Welsh Conservatives leader". BBC News (yn Saesneg). 2021-01-24. Cyrchwyd 2021-01-24.
 2. 2.0 2.1 "Bil i gyflwyno enw newydd a gostwng oed pleidleisio yn dod yn Deddf". Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyrchwyd 2020-04-17.
 3. theguardian.com; adalwyd 10 Mai 2021.
 4. bbc.co.uk; adalwyd 10 Mai 2021.
 5. "Etholiad Ewrop: Dwy sedd i Blaid Brexit". BBC Cymru Fyw. 2019-05-27. Cyrchwyd 2020-04-17.
 6. "Cydnabod Plaid Brexit fel grŵp swyddogol". BBC Cymru Fyw. 2019-05-20. Cyrchwyd 2020-04-17.
 7. "Etholiad 2019: 'Wal goch' yn troi'n fricsen". BBC Cymru Fyw. 2019-12-13. Cyrchwyd 2020-04-17.
 8. Perraudin, Frances (2019-09-22). "English people living in Wales tilted it towards Brexit, research finds". The Guardian (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-04-17.
 9. "Plaid Cymru, SNP a'r Gwyrddion yn uno dros Ewrop". Golwg360. 2016-05-23. Cyrchwyd 2020-04-17.
 10. "Plaid Cymru eisiau ail refferendwm Brexit ar ôl fôt San Steffan". Golwg360. 2019-01-30. Cyrchwyd 2020-04-17.
 11. "Pobol Cymru wedi "newid meddwl" tros Brexit meddai Jill Evans". Golwg360. 2019-03-23. Cyrchwyd 2020-04-17.
 12. "Maniffesto Plaid Cymru: Gwrth-droi Brexit". BBC Cymru Fyw. 2019-05-13. Cyrchwyd 2020-04-17.
 13. "41% eisiau Cymru Annibynnol er mwyn atal Brexit". Golwg360. 2019-09-13. Cyrchwyd 2020-04-17.
 14. "Prifysgol Aberystwyth yn penodi Carwyn Jones yn Athro'r Gyfraith". Golwg360. 2020-01-15. Cyrchwyd 2020-04-17.
 15. ""Pencampwr democratiaeth a datganoli" yn cefnu ar y Cynulliad". Golwg360. 2020-02-28. Cyrchwyd 2020-04-17.
 16. "Dafydd Elis-Thomas ddim am geisio adennill ei sedd". BBC Cymru Fyw. 2020-04-12. Cyrchwyd 2020-04-17.
 17. "Llefarydd iechyd y Ceidwadwyr yn gadael y Senedd". BBC Cymru Fyw. 2020-07-16. Cyrchwyd 2020-07-16.
 18. "Bethan Sayed AS ddim am sefyll yn Etholiad 2021". BBC Cymru Fyw. 2020-08-28. Cyrchwyd 2020-08-28.
 19. "Kirsty Williams i sefyll lawr fel AS yn 2021". BBC Cymru Fyw. 2020-10-27. Cyrchwyd 2020-10-27.
 20. "Ann Jones AS wedi penderfynu peidio sefyll eleni". BBC Cymru Fyw. 2021-01-29. Cyrchwyd 2021-01-29.
 21. "Senedd 2021 Aberavon Statement of Persons Nominated" (PDF).
 22. "Victoria Griffiths - Plaid Cymru Candidate for Aberafan". www.facebook.com. Cyrchwyd 2021-02-17.
 23. "Aberconwy Senedd 2021 Statement of Persons Nominated" (PDF).
 24. "Alyn and Deeside 2021 Senedd SoPN" (PDF).
 25. "Arfon 2021 Senedd SoPN" (PDF).
 26. "Blaenau Gwent Senedd 2021 SoPN" (PDF).
 27. "Candidate - Peredur Owen Griffiths". Blaenau Gwent - Plaid Cymru - The Party of Wales (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-12.
 28. "Brecon and Radnor 2021 Senedd SoPN" (PDF).
 29. "Bridgend Senedd 2021 Statement of Persons Nominated" (PDF).
 30. "Sarah Murphy 🌹 (@sarah4bridgend) | Trydar". twitter.com.
 31. "Cyn-AS UKIP a'r Blaid Brexit yn targedu sedd Carwyn Jones". Golwg360. 2020-09-04. Cyrchwyd 2020-09-19.
 32. "Caerphilly Senedd 2021 SoPN".
 33. "https://twitter.com/plaid_cymru/status/1278290944564105216". Twitter (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-12. External link in |title= (help)
 34. 16 Ebrill 2020, Posted on; Pm, 4:06. "Rhys ab Owen - Cardiff West". Plaid Cymru Cardiff (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-12.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 35. Team, Design (2021-02-16). "Candidate bows out due to Covid commitments". The Carmarthenshire Herald (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-02-17.
 36. "Ŵyr Gwynfor Evans i geisio am y Cynulliad". BBC Cymru Fyw. 2019-07-06. Cyrchwyd 2020-04-17.
 37. "Plaid Cymru announce Rhys Mills as candidate for Islwyn". South Wales Argus. Cyrchwyd 13 May 2020.
 38. "Nick Ramsay ddim i sefyll ar ran y Ceidwadwyr". BBC Cymru Fyw. 2021-03-12. Cyrchwyd 2021-03-13.
 39. "Parties begin selection process for 2021 Senedd Election". Oggy Blog Ogwr. Cyrchwyd 13 May 2020.
 40. "Cris selected as Plaid's Preseli Pembrokeshire Senedd and Westminster candidate". County Echo (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-07-12.
 41. https://twitter.com/WelshLabour/status/1282640867023560706
 42. "Welsh Labour unveils 2021 Senedd election regional candidates list". Labour List (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-11-28.
 43. "Plaid Cymru announce regional candidates for 2021 Senedd election". Nation Cymru (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-11-28.
 44. "Congratulations! Meet your new Mid and West Wales Regional Team!". Trydar.
 45. "Round of applause for your North Wales Regional Team!". Trydar.
 46. "Huge congratulations on your selections! #SouthWalesCentral". Trydar.
 47. "Massive round applause for the South Wales East Regional Team. Well done all!". Trydar.
 48. "Well done to the South Wales West Regional Team!". Trydar.
 49. "Senedd Candidates". Welsh Liberal Democrats. Cyrchwyd 2021-01-19.
 50. "Senedd 2021 Elections". Green Party (yn Saesneg). Cyrchwyd 2020-11-28.
 51. Wales, UKIP. "UKIP's candidates for North Wales fighting to scrap the Senedd - UKIP Wales | UKIP Cymru" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-03-03.
 52. Wales, UKIP. "Lt-Gen Jonathon Riley tops UKIP's Mid & West Wales list - UKIP Wales | UKIP Cymru" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-03-08.
 53. Wales, UKIP. "UKIP announces Senedd candidates for South Wales Central - UKIP Wales | UKIP Cymru" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-03-08.
 54. Wales, UKIP. "Neil Hamilton to contest South Wales East as UKIP announce regional list - UKIP Wales | UKIP Cymru" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-03-08.
 55. Wales, UKIP. "UKIP's Senedd candidates for South Wales West - UKIP Wales | UKIP Cymru" (yn Saesneg). Cyrchwyd 2021-03-08.