Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Cytundeb Waitangi"

Jump to navigation Jump to search
Lleihawyd o 6,975 beit ,  6 mis yn ôl
dileu cyfieithiad gwallus a diangen
(Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.5)
(dileu cyfieithiad gwallus a diangen)
 
 
Mae dyddiad y llofnodi bellach yn [[Gŵyl|wyliau]] cenedlaethol ers 1974, ac fe elwir y diwrnod yn Ddiwrnod Waitangi.
 
==Destun Cytundeb==
===Rhagarweiniad===
{| class="wikitable"
!Saesneg
!Cyfieithu
|-
|HER MAJESTY VICTORIA Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland regarding with Her Royal Favor the Native Chiefs and Tribes of New Zealand and anxious to protect their just Rights and Property and to secure to them the enjoyment of Peace and Good Order has deemed it necessary in consequence of the great number of Her Majesty's Subjects who have already settled in New Zealand and the rapid extension of Emigration both from Europe and Australia which is still in progress to constitute and appoint a functionary properly authorised to treat with the Aborigines of New Zealand for the recognition of Her Majesty's Sovereign authority over the whole or any part of those islands – Her Majesty therefore being desirous to establish a settled form of Civil Government with a view to avert the evil consequences which must result from the absence of the necessary Laws and Institutions alike to the native population and to Her subjects has been graciously pleased to empower and to authorise me William Hobson a Captain in Her Majesty's Royal Navy Consul and Lieutenant-Governor of such parts of New Zealand as may be or hereafter shall be ceded to her Majesty to invite the confederated and independent Chiefs of New Zealand to concur in the following Articles and Conditions.
|EI MAWRHYDI VICTORIA Frenhines y Deyrnas Unedig ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon yn ymwneud â'i Hoff Frenhinol y Prifathrawon Brodorol a Thribiau Seland Newydd ac yn awyddus i warchod eu Hawliau ac Eiddo yn unig ac i sicrhau bod mwynhad Gorchymyn Heddwch a Da wedi ei ystyried sy'n angenrheidiol o ganlyniad i'r nifer fawr o Bynciau Ei Mawrhydi sydd eisoes wedi ymgartrefu yn Seland Newydd ac estyniad cyflym Emigration o Ewrop ac Awstralia sydd ar y gweill i gyfansoddi a phenodi swyddogaeth sy'n cael ei awdurdodi'n briodol i drin ag Aborigines Seland Newydd er mwyn cydnabod awdurdod Sovereign Ei Mawrhydi dros yr holl ynysoedd hynny neu unrhyw ran o'r ynysoedd hynny - mae Ei Mawrhydi felly'n dymuno sefydlu ffurf sefydlog o Lywodraeth Sifil gyda'r bwriad o osgoi'r canlyniadau drwg y mae'n rhaid iddynt arwain at absenoldeb y Deddfau angenrheidiol a Mae sefydliadau fel ei gilydd i'r boblogaeth frodorol ac mae ei phynciau wedi bod yn falch iawn o rymuso ac i'r awdur rhowch gapten i William Hobson i mi yng Nghonswl y Llynges Frenhinol Ei Mawrhydi a Is-lywodraethwr rhannau o'r fath o Seland Newydd a all gael ei roi yn ôl i'w Mawrhydi neu wedyn i'w weddill i wahodd Penaethiaid cyfanddeiliaid ac annibynnol Seland Newydd i gytuno yn yr Erthyglau a Amodau.
|}
 
===Erthygl Gyntaf===
{| class="wikitable"
!Saesneg
!Cyfieithu
|-
|The Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand and the separate and independent Chiefs who have not become members of the Confederation cede to Her Majesty the Queen of England absolutely and without reservation all the rights and powers of Sovereignty which the said Confederation or Individual Chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exercise or to possess over their respective Territories as the sole sovereigns thereof.
|Mae Prifathrawon Cydffederasiwn Tribiwnau Unedig Seland Newydd a'r Prifathrawon ar wahân ac annibynnol nad ydynt wedi dod yn aelodau o'r Cydffederasiwn yn cywiro holl Ei Mawrhydi Frenhines Lloegr yn gwbl a heb orchmynion holl hawliau a phwerau'r Sofraniaeth a ddywedodd y Cydffederasiwn neu Mae Prifathrawon Unigol yn ymarfer neu'n meddu ar y naill neu'r llall, neu efallai y byddant i fod yn arfer neu'n meddu ar eu Tiriogaethau priodol fel eu unig sofrannau.
|}
 
===Ail Erthygl===
{| class="wikitable"
!Saesneg
!Cyfieithu
|-
|Her Majesty the Queen of England confirms and guarantees to the Chiefs and Tribes of New Zealand and to the respective families and individuals thereof the full exclusive and undisturbed possession of their Lands and Estates Forests Fisheries and other properties which they may collectively or individually possess so long as it is their wish and desire to retain the same in their possession; but the Chiefs of the United Tribes and the individual Chiefs yield to Her Majesty the exclusive right of Preemption over such lands as the proprietors thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the respective Proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them in that behalf.
|Mae Ei Mawrhydi Frenhines Lloegr yn cadarnhau a gwarantau i Brifathrawon a Thribiau Seland Newydd ac i'r teuluoedd a'r unigolion perthnasol hynny feddiant llawn ac anghyfannedd llawn eu Pysgodfeydd Coedwigoedd Tiroedd ac Ystadau ac eiddo eraill y gallant eu meddiannu ar y cyd neu yn unigol mor hir gan mai eu dymuniad a'u dymuniad yw cadw'r un peth yn eu meddiant; ond mae Prifathrawon y Tribes Unedig a'r Prifathrawon unigol yn rhoi hawl Eithriad unigryw i Ei Mawrhydi dros y tiroedd hynny y gallai eu perchnogion gael eu gwaredu i ddieithrio ar brisiau o'r fath y cytunir arnynt rhwng y Perchnogion a'r personau priodol a benodir gan Ei Mawrhydi i drin gyda nhw yn y cyswllt hwnnw.
|}
 
===Trydydd Erthygl===
{| class="wikitable"
!Saesneg
!Cyfieithu
|-
|In consideration thereof Her Majesty the Queen of England extends to the Natives of New Zealand Her royal protection and imparts to them all the Rights and Privileges of British Subjects.
 
(signed) William Hobson, Lieutenant-Governor.
 
Now therefore We the Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand being assembled in Congress at Victoria in Waitangi and We the Separate and Independent Chiefs of New Zealand claiming authority over the Tribes and Territories which are specified after our respective names, having been made fully to understand the Provisions of the foregoing Treaty, accept and enter into the same in the full spirit and meaning thereof in witness of which we have attached our signatures or marks at the places and the dates respectively specified.
 
Done at Waitangi this Sixth day of February in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty.
|O ystyried hynny mae Ei Mawrhydi, Frenhines Lloegr yn ymestyn i Natau Seland Newydd. Mae ei amddiffyniad brenhinol ac yn rhoi iddyn nhw i gyd Hawliau a Phreintiau Pynciau Prydain.
 
(wedi'i lofnodi) William Hobson, Is-gapten-Lywodraethwr.
 
Nawr felly, yr ydym ni, Prifathrawon Cydffederasiwn Tribes Unedig Seland Newydd, yn cael eu hymgynnull yn y Gyngres yn Victoria in Waitangi a Ni Y Prif Weinidogion Annibynnol ac Annibynnol Seland Newydd sy'n hawlio awdurdod dros y Tribiwnau a'r Tiriogaethau a bennir ar ôl ein henwau priod, wedi bod yn wedi'i wneud yn llawn i ddeall Darpariaethau'r Cytuniad uchod, derbyn a chyflwyno'r un yn yr ysbryd llawn a'i ystyr yn y tyst yr ydym wedi atodi ein llofnodion neu farciau yn y mannau a'r dyddiadau a nodir yn y drefn honno.
 
Wedi'i wneud yn Waitangi y Chweched dydd hwn ym mis Chwefror ym mlwyddyn ein Harglwydd, mil wyth cant a deugain.
|}
 
==Cyfeiriadau==
6,942

golygiad

Llywio